Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 10. 09
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Vyjádření Ministerstva vnitra k článku „Investice do integrace – aktivity státní správy v oblasti začleňování cizinců v roce 2008“

Komentář ze strany ministerstva vnitra reaguje na článek Investice do integrace: aktivity státní správy v oblasti začleňování cizinců v roce 2008, který byl publikovaný na migraceonline.cz.
Vzhledem k tomu, že článek Investice do integrace: aktivity státní správy v oblasti začleňování cizinců v roce 2008 vznikl v rámci projektu "Kvalitními informacemi ke kvalitní integraci" financovaného z Fondu pro integraci občanů třetích zemí 2007–2013, rádi bychom přispěli ke zvýšení jeho kvality doplněním pohledu z jiné strany.

Jedním ze závěrů článku je konstatování, že státní správou jsou v oblasti integrace upřednostňovány zásahy v kritických chvílích spíše než prevence. Ve skutečnosti jsou veškerá opatření státní správy na podporu integrace cizinců preventivními opatřeními ať již prevencí sociálního vyloučení cizinců, vytváření uzavřených komunit, možných neharmonických vztahů mezi cizinci a majoritou atp. Financování tzv. emergentních projektů nabídlo ministerstvo vnitra až těm městům s významným počtem zahraničních pracovníků, ve kterých došlo ke krizové situaci (reálně nebo potenciálně) od září 2008. V těchto případech se skutečně jednalo o zásah v kritické chvíli, tedy o řešení problémů plynoucích ze skokového nárůstu počtu cizinců ve městě až na 17 % obyvatel, nezvládnuté problémy s infrastruktuře a ubytováním a horšící se vzájemné vztahy.

Diskutabilní jsou uváděné údaje o částkách na integraci cizinců rozpočítané na jednotlivce. Tyto údaje jsou sice efektní, ale naprosto zavádějící – autorka totiž ve  většině případů vychází z počtu všech cizinců v ČR, tedy včetně občanů EU. Jak známo, cílovou skupinou integrace cizinců jsou cizinci z tzv. třetích zemí, tedy mimo země EU – z jejich počtu je tedy třeba vycházet. Dle údajů Českého statistického úřadu pobývalo v ČR k 31.12.2008 celkem 292 467 cizinců ze třetích zemí, k 31.7.2009 pak 295 258 cizinců ze třetích zemí. Je také nutno si uvědomit, že ne všichni cizinci ze třetích zemí pomoc v integraci potřebují, stejně jako, že finanční zdroje na integraci nejsou omezeny jen na finance ze státního rozpočtu.

Pokud jde podrobněji o finanční zdroje, na integraci cizinců bylo na rok 2008 usnesením vlády č. 259/2008 uvolněno skutečně 25 mil. Kč. Nejsou to však jediné zdroje k podpoře integrace cizinců – využívány jsou i další dotační tituly ze státního rozpočtu – např. dotace ministerstva práce a sociálních věcí na poskytování sociálních služeb, dotace ministerstva kultury v oblasti profesionálního umění atd. – i prostředky z rozpočtu rezortů nad rámec výše zmíněných 25 mil. Kč (např. ministerstvo práce a sociálních věcí takto financovalo vydání informačních příruček pro cizince nebo kurzy zvyšování interkulturních kompetencí pracovníků ministerstev a Úřadů práce). Dalším zdrojem pro rok 2008 bylo financování dobíhajících několikaletých projektů Evropského sociálního fondu (ESF) – tedy finančního zdroje EU kofinancovaného ze státního rozpočtu. Konkrétní částku na kalendářní rok nelze vyčíslit vzhledem k tematickým přesahům a víceletému financování jednotlivých projektů v ESF.

Protože článek přesahuje svými informacemi do roku 2009, uveďme zde údaje o financování integrace cizinců také pro tento rok. Autorka sice uvádí částku 23 512 500 Kč vyčleněnou usnesením vlády.183/2009 na rok 2009, ani zde však neuvádí další zdroje na integraci cizinců: nadále je využitelná část ESF, dotace na poskytování sociálních služeb MPSV a další. Především však začal být využíván nový zdroj financí na integraci – Evropský fond pro integraci občanů třetích zemí (EIF) s možností čerpat 2 838 688 EUR (cca 73 800 000 Kč) v roce 2009. Tento nový finanční zdroj umožnil m.j. reagovat na dosud nízkou aktivitu měst a krajů v integraci cizinců a zejména naplnit dlouhodobý záměr integrační politiky státu – přenesení integrace na regionální a lokální úroveň, a to zejména zřizováním regionálních Integračních center. Vzhledem k malé změně počtu cizinců ze třetích zemí v ČR oproti roku 2008 je nárůst finančních zdrojů na rok 2009 markantní.

Pokud jde o integraci na lokální a regionální úrovni, která je pro úspěšnost začleňování klíčová, je třeba říci, že ministerstva mohou kraje a obce v jejich činnosti pouze stimulovat – povinnost integrace cizinců není legislativně zakotvena. Vláda proto ve vztahu ke krajským a obecním samosprávám úkoly neukládá, ale pouze vyzývá ke spolupráci při realizaci úkolů a postupů při realizaci Koncepce integrace cizinců. Motivací ke spolupráci jsou např. již zmíněné emergentní projekty a regionální Integrační centra.
Helena Dluhošová
PhDr. Helena Dluhošová se věnuje problematice integrace cizinců na Ministerstvu vnitra ČR.
9. 10. 09
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲