Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Seminář: Jak na společné vzdělávání? Příklady dobré praxe

Seminář: Jak na společné vzdělávání? Příklady dobré praxe

Koronavirová situace a s ní spojené distanční vzdělávání odhalily a zároveň umocnily některé slabiny v nastavení českého školského systému. 

Ve chvíli, kdy se žáci ocitli mimo fyzický dosah učitelů, a nabyli tak větší svobody rozhodovat o tom, jak budou nakládat se svým časem, vyšlo najevo, jak málo se v běžném režimu podporuje u dětí samostatná práce s informacemi, vnitřní motivace a chuť k sebevzdělávání. Projevilo se ještě intenzivněji, že vzdělávání pojaté jako pouhý přenos informací od učitele k žákovi, není efektivní způsob, jak žáky zaujmout, „naučit je, jak se učit“ a probudit v nich zájem o svět kolem nich. Při nutnosti vzájemné koordinace na dálku se ukázalo, že některé učitelské sbory nejsou zvyklé spolupracovat a komunikovat – žádné distanční vzdělávání ale nemůže fungovat bez komunikující sborovny. Pokud učitelé byli zvyklí spolu mluvit a spolupracovat, znamenal přechod na distanční výuku jen nalezení vhodného online komunikačního nástroje.

Distanční výuka, jejíž kvalita se z velké části odvíjela od dosaženého vzdělání rodičů, domácího zázemí a přístupu k technologiím a datům, navíc prohloubila rozdíly v kvalitě vzdělání dětí z různých socioekonomických vrstev. Další skupinou žáků, na kterou se při distančním vzdělávání zcela zapomnělo, byli žáci se speciálními potřebami, kterých je v Česku asi 130 tisíc – oni i jejich rodiče se často ocitli bez jakékoli podpory.

I v reakci na tyto problémy, vás MKC Praha zve na kurz Jak učit v současném světě a nevyhořet?, ve kterém sledujeme nové trendy ve vzdělávání a příklady dobré praxe ze zahraničí, které mají potenciál systém českého školství inovovat.

Zářijový seminář Jak na společné vzdělávání? Příklady dobré praxe, který je otevřený veřejnosti, pojímáme jako podporu pro učitele a další pracovníky ve vzdělávání při jejich náročné pedagogické práci - navíc ztížené současnou koronavirovou situací. Jsme si vědomi toho, že vyučujícím chybí čas, prostředky i personál pro praktikování plnohodnotné inkluze. Společným setkáním a sdílením příkladů dobré praxe nabízíme podporu pro vyučující a další pracovníky ve vzdělávání tam, kde chybí dostatečná podpora shora. Seminář je otevřen i dalším zájemcům: lektorům, pracovníkům v neformálním vzdělávání, studentům pedagogiky, ale i rodičům, kteří se chtějí dozvědět více o nejnovějších trendech ve vzdělávání a jednou být třeba těmi, kdo budou schopni iniciovat změny ve škole, kam chodí jejich dítě.

Na semináři vystoupí Jan Korda, ředitel ZŠ a MŠ Lyčkova – školy, která se právem může chlubit tím, že je školou pro všechny. Na kurzu s námi bude sdílet metody a principy, které u nich podporují funkční společné vzdělávání. Vyučující zde kladou důraz na individuální přístup k dětem a na efektivní výuku. Během vyučování je aktivita především v rukou dětí a nikoli vyučujících – ti je procesem vzdělávání provádějí a podporují je při jejich samostatné práci. Vnitřní motivaci dětí učitelé posilují i skrze smysluplné formativní hodnocení. Nezapomínají ani na budování příjemného klimatu ve třídách i na celé škole, a to skrze mezitřídní projekty (starší učí mladší), efektivní preventivní program, vytváření pozitivních třídní kolektivů a především díky partnerskému přístupu ke studujícím i mezi kolegy navzájem.

Druhou částí semináře nás bude provázet Jitka Gabašová, pedagožka a lektorka zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy, působící na Gymnáziu Arabská. Je autorkou knihy Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě a spoluautorkou knihy Asistent pedagoga a klima třídy. Na semináři s ní budeme diskutovat o tom, jak mohou asistenti pedagoga svou prací posilovat pozitivní klima ve třídě i v celé škole a jak je možné posílit vzájemnou komunikaci a podporu napříč pedagogickým sborem.

Seminář se uskuteční 26. 9. od 10:00 do 18:00 v prostoru Lampárna na adrese Lidická 31, Praha 5.

Seminář je součástí kurzu Jak učit v současném světě a nevyhořet?, který je určen pro pražské učitele, lektory, asistenty, studující pedagogických škol a další pracovníky ve vzdělávání. Vzdělávací kurz vychází z modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu navrženého Radou Evropy.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci, bude součástí přednášek a seminářů reflexe způsobů jak zmiňované principy a metody aplikovat také během online výuky. Navazující říjnový seminář pak rozšíříme o blok věnující se přímo tématům objevujícím se na školách v návaznosti na problematiku okolo onemocnění Covid-19. Dotkneme se toho, jak zacházet s psychickou zátěží, kterou s sebou tato situace přináší dětem i učitelům, jak se tématu věnovat ve vlastní výuce, a v neposlední řadě budeme hovořit o specifikách distanční výuky a kde hledat inspiraci a materiály, které mohou ulehčit práci při jejím provádění.

Na celý kurz, který je akreditován MŠMT, je stále možné se přihlásit!

Více informací o kurzu naleznete na našem webu. Přihlašovat se můžete do 24. 9. na adrese klara.lipavska@mkc.cz.

Opatření reagující na výskyt onemocnění Covid-19:

Sledujeme epidemiologickou situaci a v případě, že seminář nebude možné uskutečnit, nabídneme online webinář. V případě osobního setkání zajistíme potřebná hygienická opatření (na místě budou k dispozici roušky a dezinfekce, seminář se bude konat v prostorné místnosti, kde bude možné zachovat rozestupy a větrat).

7. 9. 20
...nahoru ▲