Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 11. 07
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Přistěhovalectví a boj proti terorismu

Národní akční plán boje proti terorismu nebezpečně spojuje otázku terorismu a otázku přistěhovalectví. Propojení obecnějšího problému integrace přistěhovalců a prevence hrozby terorismu legitimizuje financování některých aktivit z prostředků určených na integraci cizinců.
Ministerstvo vnitra vyzvalo k veřejné diskusi odbornou i širokou veřejnost k Národnímu akčnímu plánu boje proti terorismu pro léta 2007 – 2008. Snaha ministerstva vnitra o zapojení společnosti do této důležité diskuze je dobrou zprávou. A to nejen proto, že podnětů ke komentářům bylo skutečně mnoho. Ministerstvo vnitra v tomto dokumentu předložilo přehled jednotlivých opatření ve čtyřech oblastech s krátkým obecným úvodem. Důkladnější analýza současné situace a možných hrozeb však zcela chybí.

Předložený materiál nebezpečně spojuje otázku terorismu a otázku přistěhovalectví. Pokud jsou totiž migranti bráni společností jako potenciální teroristé, rozhodně to nenapomáhá jejich integraci do společnosti. Sociální, ekonomické či politické vyloučení a inter-kulturní konflikty, které se objevují anebo mohou v budoucnu objevit v České republice, mají velmi malou souvislost s otázkou současného mezinárodního terorismu. To souvisí především s charakterem migrace do České republiky především z východní Evropy či Asie. V Česku je například velmi malá muslimská komunita, která je do značné míry integrovaná (například velká skupina z těchto lidí zde studovala na vysoké škole).

Lze předpokládat, že autoři zprávy měli na mysli především fundamentalistické jednotlivce nebo skupiny vyznávající islám, když psali o „prevenci vzniku uzavřených přistěhovaleckých komunit a radikalizaci jejich členů“. V celém textu ale muslimská komunita s tímto problémem přímo spojena není. Je možné se domnívat, že čtenář akční zprávy ji však bude číst v kontextu současných obav z mezinárodního terorismu, a proto mu přijde samozřejmé, že se budou sledovat bezpečnostní hrozby ze strany některých muslimů žijících anebo pohybujících se na území České republiky. To, že „jde především o muslimy“, potvrzuje i jediná zmínka o muslimské komunitě u části o podpoře výzkumu. Možný vztah mezi terorismem, islámem a muslimskými komunitami je třeba v akčním plánu vyjasnit, jinak bude docházet ke zbytečným spekulacím a budou se vytvářet neoprávněné obavy z muslimů a islámu jako takových. Zároveň v akčním plánu chybí informace o tom, že by někteří jednotlivci či skupiny žijící v ČR představovali z hlediska bezpečnostních složek bezpečnostní riziko.

V dokumentu je pouze obecně naznačeno propojení otázky integrace cizinců a terorismu, na straně druhé přináší konkrétní finanční dopady. Toto propojení legitimizuje financování řady aktivit z prostředků, které jsou vymezené na integraci cizinců. Jedná se až o 5,5 milionu korun. Tyto finance tak mohou chybět na pokrytí aktivit a projektů, které napomáhají integraci cizinců více než například brožurky a semináře o vágních bezpečnostních rizicích spojených se vznikem uzavřených přistěhovaleckých komunit, jak akční plán naznačuje.

Pokud máte zájem, můžete si také přečíst komentář Alice Szczepanikové, členky redakční rady migraceonline.cz v přiloženém souboru.


Marek Čaněk
Vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě, mezinárodní vztahy na FSV UK a absolvoval doktorské studium v oboru politologie na FF UK. Věnuje se dlouhodobě regulaci pracovní migrace v České republice, postavení cizinců na trhu práce a politickým právům imigrantů. Byl ředitelem Multikulturního centra Praha.
2. 11. 07
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲