Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Potírání obchodu s lidmi v ČR a možnosti optimalizace bezpečnostní politiky státu (tisková zpráva MV ČR)


Na základě zadání odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra zpracovala společnost Gabal Analysis & Consulting analytický materiál, který identifikuje problémy a bariéry v současném konceptu boje proti obchodování s lidmi a navrhuje možnosti optimalizace bezpečnostní politiky s cílem překonání identifikovaných bariér. Cílem této studie je identifikace přístupů, které je třeba pro efektivnější potírání obchodu s lidmi změnit. Dokument je proto mj. policy paperem, ze kterého by měla v budoucnu vycházet politika ve vztahu k obchodu s lidmi.

Analýza se podle zadání zabývala především jedním z druhů obchodování s lidmi, a to obchodem s lidmi za účelem jejich pracovního vykořisťování. Tento typ zločinu, který je v trestním zákoně samostatně postižitelný od roku 2004, je pro Českou republiku relativně novým fenoménem a je vysoce aktuální otázkou pro celou Evropskou unii.

Hlavní konstatování analýzy lze shrnout následovně:
1. Obchodování s lidmi je formou organizovaného zločinu, kdy nelegálního zisku je dosahováno uplatněním obchodované osoby na nelegálním pracovním trhu. Zdrojem zisku je pak všestranné vykořisťování obchodovaných osob v důsledku jejich nelegálního či legálně proměnlivého postavení a závislosti na zprostředkujících zločineckých organizacích. Formou vykořisťování je pak nejčastěji nízká mzda, různé „poplatky“ za přístup na pracovní trh v ČR, za bydlení, platby za zprostředkování služeb, neplacení odvodů, dávek a daní apod.
2. Na českém pracovním trhu existuje stabilní vysoká poptávka po levné pracovní síle, kterou často tvoří právě nelegálně zaměstnaní. Ve společnosti pak převládá vysoká míra faktické akceptace a tolerance vůči nelegální práci a zaměstnávání cizinců. Ta je především individuálně hospodářsky motivovaná, veřejnost přímo či nepřímo participuje na finančních výhodách, které nelegální práce a pracovní vykořisťování přinášejí. 3. Adekvátně vůči poptávce existuje široká nabídka nelegální pracovní síly. Systém obchodování s imigranty vyhovuje a je výnosný pro všechny své aktéry. Garantuje relativně vysoké výnosy s relativně nízkým rizikem postihu.
4. Na druhou stranu je nutné zdůraznit rizika, která s této formy organizovaného zločinu pro Českou republiku vyplývají. Kromě nejčastěji zdůrazňovaných rizik bezpečnostní povahy (generace obrovských ilegálních zisků, které jsou posléze investovány do dalších aktivit organizované kriminality, včetně možného propojení na terorismus, posilování postavení cizojazyčných zločineckých skupin na našem území, souvislost s dalšími formami kriminality, rozsáhlá korupce apod.), nelze opomíjet ani rizika, která má obchod s lidmi např. pro narušení ekonomického systému a rovnováhy na trhu práce tím, že deformuje tak nejen cenu práce, ale i některé další podstatné parametry trhu práce.
5. Základním předpokladem pro účinnější eliminaci obchodu s lidmi je podle studie především to, aby se tato problematika stala prioritou v bezpečnostní politice státu, ale i v dalších formách politik (sociální, hospodářská a migrační politika). Mezi jednotlivými resorty, které jsou za jednotlivé aspekty boje s obchodem s lidmi zodpovědné, nepanuje shoda v tom, že obchodování s lidmi představuje pro ČR bezpečnostní riziko a tudíž s ním není jako s takovým všeobecně nakládáno. Není tak dosaženo konsensu o principiálních otázkách řešení tohoto jevu a komplikuje to též diskusi dalších negativních důsledků (jejich existence a míry), které jsou touto trestnou činností vyvolávány či podporovány. Nejčastěji jsou bohužel tyto neshody způsobeny přesvědčením o malé škodlivosti, malém rozsahu a o relativní kompenzaci škod přínosy jak pro imigranty, tak pro pracovní trh v ČR.
6. U státních i nestátních aktérů bude proto jako základ budoucích opatření vyžadován odklon od argumentů o malém rozšíření obchodu s lidmi, o jeho relativní hospodářské neutrálnosti, ne-li výhodnosti, nebo o potřebě změny znevýhodnění legálního přístupu na pracovní trh pro cizince. Posilování legální participace na pracovním trhu bez ohledu, zda jde o občana ČR nebo cizince, se musí stát prioritním bezpečnostním zájmem.

Studie nakonec navrhuje optimalizačních změny, jejichž cílem pak není omezení legální pracovní imigrace nebo uzavření pracovního trhu ČR pro příchozí cizince a tím znehodnocení přínosu cizinců pro pracovní trh a ekonomiku země. Česká republika imigraci z hospodářských, demografických a sociálních důvodů potřebuje. Cílem bezpečnostní politiky musí být posilování podílu legální pracovní imigrace a eliminace nelegálních praktik a obchodování s lidmi a jejich bezpečnostních rizik pro stát, právní a hospodářský systém.

Cílem Ministerstva vnitra ČR ve spolupráci s relevantními institucemi je příprava vládního dokumentu (do konce roku 2006), který by uvedené nedostatky odstranil a sjednotil přístup státu k této komplexní problematice. Východiskem pro budoucí vládní dokument je právě předkládaná analýza, přičemž jedním z jejích podstatných cílů je i iniciace rozsáhlé veřejné debaty k obchodu s lidmi a k pracovnímu vykořisťování cizinců.

26. 5. 06
...nahoru ▲