Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 9. 09
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Nelegální migrace jako téma v tzv. Stockholmském programu

Komentář se zabývá pojetím problematiky nelegální migrace ve Sdělení Komise ke Stockholmskému programu a upozorňuje na zásadně neuspokojivé pojetí tohoto bodu.

Evropská komise zveřejnila těsně před nástupem švédského předsednictví v Radě sdělení k tzv. Stockholmskému programu 1), který bude definovat na příštích 5 let budoucí směry a priority v budování společného veřejného prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Nelegální migrace pod titulkem lepší kontrola nelegální migrace je částí kapitoly páté s názvem Úsilí o integrovanější společnost - Evropa prezentující odpovědnost a solidaritu v migračních a azylových otázkách.

Základním cílem Evropské komise v oblasti nelegální migrace je prevence a snížení nelegální migrace a s tím spojených kriminálních aktivit, a to za podmínky dodržování lidských práv. Nelegální zaměstnávání by mělo být cílem preventivních a vynucujících opatření s cílem mj. chránit imigranty, kteří se stali oběťmi nelegálních praktik. Tzv. sankční směrnice proti zaměstnavatelům je nástrojem, jenž musí být podporován a monitorován.

Předpokládá se formulace efektivní politiky vyhošťování v souladu s právem a důstojností cizinců. Transpozice a implementace tzv. návratové směrnice a pravidla návratů podle této směrnice bude podrobně monitorována včetně efektivity využívání návratových opatření, detence, odvolacích procedur a péče o zranitelné osoby. Zásada vzájemného uznávání rozhodnutí o návratu by měla být realizována včetně povinného záznamu údajů o zákazu vstupu do SIS (společného informačního systému).

Přednost dobrovolného návratu musí být propagována a podporována zejména na základě existujících finančních nástrojů. Nicméně, repatriace často nemůže být realizována z důvodu právních nebo faktických překážek. V případě nedostatku jasných pravidel budou zkoumány potřeby a praxe jednotlivých členských států a bude zvažována možnost zavedení společných standardů v převzetí odpovědnosti za nelegální migranty, kteří nemohou být deportováni. Výměna informací mezi členskými státy EU o regularizacích by měla být zlepšena a mělo by dojít k formulaci pravidel pro implementaci případných regularizací.

Zvláštní pozornost pak chce Komise věnovat nezletilým bez doprovodu, kteří vstupují nelegálně na území členských států EU s cílem vytvořit akční plán k mobilizaci legislativních a finančních nástrojů a k posilování spolupráce se zeměmi původu nezletilých cizinců, včetně spolupráce při návratech těchto dětí do zemí původu.

Domnívám se, že by především měla být uznána neúnosnost současného stavu stovek a tisíců lidských tragédií na hranicích Evropské unie. Absolutní neprostupnost námořní a pozemní hranice EU pro nelegální migranty a uprchlíky je nerealizovatelným ideálem, k němuž se snaží některé členské státy postupně dospět, a to i za cenu ztrát lidských životů a nedodržování vlastních mezinárodních závazků (např. deportace v Itálii v rozporu se zásadou zákazu navrácení - pravidlem non-refoulement, nepřijatelné přijímací podmínky pro migranty a uprchlíky na Maltě a v Řecku, které jsou v rozporu se zákazem mučení a nelidského zacházení podle článku 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod). Se všemi cizinci, i těmi, kteří se ocitli na našem území nelegálně, musí být zacházeno důstojně a musí být respektována jejich základní lidská práva zakotvená v Ženevské konvenci, Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a obecně uznávaných mezinárodních smlouvách na ochranu lidských práv. I v případě větších příchodů migrantů z různých důvodů (tzv. mixed migration flows) je nutné ujistit se, že nikdo nebude poslán zpět do podmínek pronásledování. Sdělení Komise ke Stockholmskému programu proto chápu jako neúplný a nedostatečný základ pro řešení otázky nelegální migrace v současné Evropské unii.


Článek vznikl v rámci projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
1) Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. An area of freedom, security and justice serving the citizen, COM(2009) 262/4


Martin Rozumek
JUDr. Martin Rozumek je ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).
20. 9. 09
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲