Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 3. 15
Zdroj: SIMI
Téma: Integrace

Místní úřady se otvírají službám interkulturních pracovníků

Místní úřady se otvírají službám interkulturních pracovníků
Již od roku 2011 mají cizinci možnost setkávat se s novou profesí interkulturních pracovníků na pražských odděleních pobytu cizinců Ministerstva vnitra. Interkulturní pracovník poskytuje asistenci, včetně tlumočení, při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, čímž současně podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů do majoritní společnosti. Tyto služby vykonávají primárně migranti či osoby se zkušeností migrace a znalostí více jazyků a kultur.

Tato nová služba ovšem může mít v praxi mnohem širší uplatnění než jen na imigračních úřadech. Dle příkladu zemí EU s dlouhou migrační historií se i česká integrační politika pomalu přesouvá k podpoře vzájemného soužití a přijetí kulturní různorodosti a mezi její priority, zejména na lokální úrovni, se začíná řadit právě podpora služeb tlumočení, interkulturní asistence na úřadech a dalších veřejných institucích (školy, nemocnice, pošta atd.) pro migranty, vyjednávání a prevence konfliktů v komunitách a v sousedství.

Na nové směřování integrační politiky zareagovala i nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), která se již v době tvorby pražské integrační strategie začala v rámci mezinárodního projektu Integration on the Ground – INTEGRO soustředit na propagaci a rozvoj služeb interkulturní práce v některých pražských lokalitách.

Projekt INTEGRO je zaměřen na posílení aktivního zapojení cizinců do veřejného života na lokální úrovni. SIMI vnímá potřebu a zájem cizinců lépe se orientovat ve svém bezprostředním okolí. V profesi interkulturních pracovníků SIMI vidí potenciál zlepšit komunikaci mezi oběma stranami, či potažmo přinést změnu přístupu k migrantům v rámci veřejných institucí, a profese představuje jednu z ukázkových forem aktivní participace migrantů na veřejném životě v hostitelské společnosti.

Během roku 2014 tak SIMI oslovilo několik městských částí hl. m. Prahy s nabídkou bližší spolupráce na poli integrace cizinců. Ta se především týkala zavádění služeb interkulturní práce do struktur veřejných institucí působících v těchto městských částech a školení pro úředníky v oblasti interkulturní komunikace.

Propagace nové služby dále probíhala směrem k nevládním organizacím či sociálním službám na Praze 3 (např. Intervenční centrum Praha 3, Centrum sociálních služeb, Remedium, In Iustitia, Naděje, Pečovatelská služba Praha 3, rodinná centra, atd.). Přestože tyto organizace přicházejí do kontaktu s cizinci spíše ojediněle, vesměs přivítaly možnost asistence při jednáních s klienty migranty, ať již v podobě tlumočení či konzultací. Nejlépe se prozatím podařilo navázat spolupráci s Úřadem městské části Praha 3, což potvrzuje i Bc. Ivana Parobková z Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3: „O službu náš úřad projevil zájem na základě spolupráce s živnostenským odborem ÚMČ Praha 3, kam dochází hodně cizinců. A mimo zmíněného živnostenského odboru, služeb interkulturních pracovníků by mohly využít i oddělení sociálně právní ochrany dětí v rámci odboru sociálních věcí a také případně odbor matriční. Také bychom rádi nabídli tyto služby cizincům pro jednání s Úřadem práce ČR, jehož kontaktní pracoviště sídlí přímo v budově Městské části Praha 3.“

SIMI již teď nabízí osloveným subjektům možnost otestovat si službu přímo v praxi. Po dobu šesti měsíců od prosince 2014 do konce května 2015 je k dispozici pět interkulturních pracovnic, které mohou poskytovat asistenci úřadům, organizacím či migrantům v šesti jazycích (čeština, ruština, angličtina, ukrajinština, vietnamština a španělština). Všechny pracovnice úspěšně absolvovaly kvalifikační kurz pro interkulturní pracovníky, jenž pořádala v roce 2014 organizace InBáze (více na www.interkulturniprace.cz).

SIMI bude službu rozvíjet až do roku 2016 díky podpoře Fondu pro NNO z prostředků norských fondů, a to za úzké spolupráce s nedávno vzniklou Asociací pro interkulturní práci, která se věnuje rozvoji profese a dalšímu vzdělávání interkulturních pracovníků. „Za největší úspěch ovšem považujeme to, že díky našemu podnětu městská část Praha 3 zařadila službu interkulturní práce mezi klíčové aktivity svého integračního projektu, pro nějž žádala o dotaci u Ministerstva vnitra. Je to další krok k udržitelnému etablování nové profese na místních úřadech, poněvadž tato může být prospěšná nejenom pro migranty, ale také pro úředníky,“ míní Pavel Duba, vedoucí sociální oddělení ze SIMI. Obdobně smýšlí i Ivana Parobková z Prahy 3: „Největší úskalí zatím spatřujeme v navození důvěry a bezpečí při jednání a to z obou stran, tj. jak ze strany pracovníků úřadu, tak ze strany cizinců. Pracovníci úřadu by si měli být vědomi, že tato služba jim má práci usnadnit a nikoli ztížit.“

Skutečné přínosy nové služby prověří až praxe úřadů. Bude-li projekt Prahy 3 podpořen, služba interkulturní práce zde poběží v roce 2015 ve zkušebním provozu. „Teprve budeme moci zhodnotit, zda je služba pro Městskou část Praha 3 a její obyvatele přínosná. Domníváme se, že využití této služby závisí u místních samospráv na mnoha faktorech a ne příliš na dotčených úřednících, ale např. na politické vůli, na vyčlenění finančních prostředků, na aktivitách probíhajících na poli integrace cizinců apod. Z tohoto hlediska by bylo určitě přínosné oslovit politické vedení a přesvědčit o užitečnosti interkulturních pracovníků právě je, třeba i prostřednictvím vedoucích odborů. Potom by zde byla šance, aby se služba uchytila v praxi i dalších místních státních správ a samospráv”, soudí Ivana Parobková z ÚMČ Praha3 při otázce ohledně perspektiv nové služby.

Bližší informace o službě a kontaktní údaje na SIMI a jeho interkulturní pracovnice poskytují letáky, dostupné ve všech uvedených jazycích na www.migrace.com. Kontaktujte nás emailem na ip@refug.cz nebo na telefonu sociálního oddělení 605 253 994.

Článek vznikl v rámci projektu Integration on the Ground – INTEGRO, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci pod vedením The Northern Ireland Council for Ethnic Minorities z Velké Británie a ve spolupráci s KISA - Action for Equality, Support Antiracism z Kypru, Citizens For Europe e.V. z Německa a Radio Africa TV z Rakouska. Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Community Actions. 

img_4761.jpg

img_4761.jpg

Eva Čech Valentová
Eva Čech Valentová působí dlouhodobě ve Sdružení pro integraci a migraci jako expertka na mezinárodní spolupráci, projektová koordinátorka a právnička. Zodpovídá za veškeré projekty SIMI z podpory Norských grantů, věnuje se oblasti pracovní migrace, genderu v migraci a rozvoji interkulturní práce. Je kontaktní osobou pro spolupráci s evropskými sítěmi PICUM, ENAR a ENoMW a působí v Regionální poradní platformě při MHMP.
18. 3. 15
Zdroj: SIMI
Téma: Integrace
...nahoru ▲