Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 2. 09
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Kolik investoval český stát do integrace cizinců? Přehled za rok 2007

Následující text nabízí podrobný přehled o financích investovaných českým státem do integrace cizinců v roce 2007. Mimo aktivit jednotlivých ministerstev a krajů v tomto směru si tento přehled klade v závěru otázku, zda lze při takové výši vynaložených finančních prostředků (v průměru stát na integraci jednoho cizince vynakládá 64 Kč ročně) vůbec něčeho v integraci dosáhnout.

Začněme otázkou: Jaká je role státu při integraci cizinců a proč by tuto integraci měl stát podporovat? K nalezení odpovědi je nutné si uvědomit, že stát pochopitelně hájí především zájmy svých občanů a dívá se na úkol integrace cizinců primárně z pohledu většinové společnosti s cílem zachování sociálního smíru a sociální soudržnosti. Úspěšně integrovaný cizinec je v ideální představě státu bezproblémově adaptovaný na lokální poměry, ekonomicky soběstačný, zapojený do místních sociálních sítí, znalý jazyka a respektující většinové kulturní zvyklosti.[1] Stát by si měl uvědomovat, že tohoto cíle nelze dosáhnout samovolně, ale že je výsledkem dlouhodobého úsilí a úspěšně realizovaných integračních politik, které zahrnují oblasti života, jako jsou bydlení, zaměstnání, vzdělání, zdravotní a sociální péče. Rizika nezvládnuté integrace jsou zřejmá z příkladů po celé Evropě: může dojít k vytváření paralelních společností, vzniku vyloučených komunit, dlouhodobě nižší a tudíž potenciálně problémové kvality života migrantů a vzniku konfliktů s majoritní společností. Peníze investované na prevenci těchto rizik se, jak ostatně ukazuje i současná situace, jistě vyplácí.  

Vzhledem k tomu, že Česká republika již několik let patří mezi tzv. imigrační země s rychle se zvyšujícím počtem přistěhovalců, aktivní podpora především sociální dimenze integrace cizinců byla vládou České republiky prohlášena za jednu z jejích politických priorit. Podívejme se na to, zda a jakým způsobem byla tato priorita realizována v roce 2007.

Finance českého státu vynaložené na integraci v roce 2007

Usnesením vlády v únoru 2007[2] bylo schváleno uvolnění finančních prostředků ve výši 25 milionů Kč ze státního rozpočtu České republiky na rok 2007 na integraci cizinců.[3] Tyto finanční prostředky byly následně rozděleny jednotlivým resortům a  Českému statistickému úřadu.[4] Jednotlivá ministerstva měla dle Komplexního návrhu dlouhodobých legislativních a praktických opatření[5] v nastavení resortních dotačních programů na integraci cizinců v roce 2007 zohlednit právě v poznámce zmíněné čtyři klíčové předpoklady úspěšné integrace cizinců: znalost českého jazyka, ekonomická soběstačnost cizince, orientace cizince ve společnosti a vztahy cizince se členy majoritní společnosti. Celkově bylo různými resorty podpořeno více než 60 projektů[6], realizovaných většinou nestátními neziskovými organizacemi (dále jen NNO).[7]

Jednotlivá ministerstva a jejich integrační aktivity

Jak vyplývá ze Zprávy o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007, Ministerstvo zdravotnictví ani Ministerstvo pro místní rozvoj přidělené finanční prostředky na realizaci projektů v roce 2007 nevyužila. Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo informační příručky pro cizince „Postavení cizinců na vnitřním trhu EU“ (dotace 330 000 Kč) a „Ochrana spotřebitelů v České republice - informace o některých vybraných službách pro cizince“ (dotace 180 000 Kč). Finanční prostředky přidělené ČSÚ byly využity na zpracování a vydání každoročně aktualizované publikace „Cizinci v České republice“ a na vydání publikace „Život cizinců v ČR“ určené pro širokou veřejnost.[8]

Ministerstvo práce a sociálních věcí (rozdělovalo 10, 6 milionů Kč) vyhlásilo výběrové dotační řízení pro nestátní neziskové subjekty, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti integrace cizinců. Podpořilo 21 projektů, zacílených v souladu se 4 prioritními opatřeními Koncepce integrace cizinců v roce 2007: podpora aktivit směřujících k prohloubení znalosti českého jazyka a aktivit směřujících k usnadnění vstupu na trh práce; podpora aktivit zaměřených na integraci zranitelných skupin migrantů, zejména žen a dětí; podpora aktivit zaměřených na poskytování sociálně- právního poradenství cizincům; podpora rozvoje vztahů mezi cizinci a členy majoritní společnosti.[9]

Ministerstvo vnitra (rozdělovalo 5 milionů Kč) podpořilo 9 projektů v rámci vyhlášeného programu na poskytování bezplatného právního poradenství cizincům s povoleným trvalým pobytem a s povoleným pobytem na dlouhodobá víza s dobou pobytu delší než 1 rok na území České republiky a v programu zacíleném na rozvoj vztahů cizinců a jejich komunit s občany ČR.[10]

Ministerstvo kultury (2, 5 milionu Kč) vyhlásilo výběrové dotační řízení na projekty zaměřené na „podporu a prezentaci kulturních, náboženských či nábožensko – kulturních aktivit cizinců a na podporu vytváření reálného mediálního obrazu o vztazích mezi kulturně a nábožensky odlišnými komunitami.“ Výběrové dotační řízení bylo určeno na podporu „veřejně prospěšných projektů výrazně přispívajících k šíření kulturních hodnot, ochraně lidských práv, rozvoji demokracie a humanismu, k toleranci a harmonickému soužití v multikulturní společnosti.“ Kofinancováno bylo 22 projektů.[11]

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2 miliony Kč) podpořilo v rámci „Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007“ projekty v oblasti podpory  multikulturní výchovy dětí a mládeže, výuky českého jazyka jako cizího jazyka, studie zaměřené k problematice vzdělávání migrujících cizinců a konečně semináře ke vzdělávání cizinců. Celkově podpořilo 17 projektů v celkové částce 1 645 000 Kč.[12]

Integrace v krajích a v Praze

Zajímavé je podívat se i na to, jaké projekty v oblasti integrace cizinců podpořily v roce 2007 přímo jednotlivé kraje a obce a kolik finančních prostředků do nich investovaly ze svých rozpočtů. Ve většině krajů a v některých městech je agenda týkající se integrace cizinců spojována např. s problematikou národnostních menšin, integrací osob ohrožených sociálním vyloučením, či s realizací státního integračního programu pro azylanty. Na projektech integrace cizinců (poskytování poradenských a sociálních služeb pro cizince, nízkoprahové kursy češtiny pro cizince), realizovaných v jednotlivých krajích převážně NNO, se krajské úřady podílejí nejčastěji formou převzetí záštity, poskytnutím prostor a medializací akce. Například Plzeňský kraj, který byl podle údajů ČSÚ k 31. 12. 3007 s 5, 3 % zastoupenými cizinci (20 986 osob) na pátém místě z celkového počtu cizinců v ČR, spolupracoval na úspěšné realizaci projektů převážně formou předávání kontaktů a zprostředkování informací cílové skupině klientů a NNO. Statutární město Plzeň (k 31. 12. 2007 zde podle ČSÚ žilo 11 830 cizinců)  naopak vyčlenilo ze svého rozpočtu na oblast integrace cizinců v roce 2007 celkem 579 000 Kč. (v přepočtu na jednoho zde žijícího cizince investice vychází na 49 Kč).[13]

Za příklad krajů, které poskytly přímou finanční podporu projektům, můžeme uvést dotační program Jihomoravského kraje s názvem „Našinec – cizinec“, v jehož rámci byly v roce 2007 podpořeny celkem tři projekty v celkové výši 615 500 Kč. Jihomoravský kraj se podle údajů ČSÚ k 31. 12. 2007 dělil o třetí a čtvrté místo s Ústeckým krajem v procentním zastoupení cizinců v ČR, k 31. 12. 2007 jich zde žilo s 32 606, tedy 8, 3 % z celkového počtu. Investice do integrace jednoho cizince tak v přepočtu vychází na 19 Kč. Podobně Pardubický kraj, kde podle údajů ČSÚ k témuž datu žilo pouze 2,7 % cizinců v ČR (10 562 osob), podpořil částkou 300 000 Kč činnost neziskové organizace, poskytující v regionu sociálně - právní poradenství a asistenci cizincům. V přepočtu zde bylo investováno 28 Kč na jednoho cizince.[14]

Naopak například Liberecký kraj (15 288 osob neboli 4% z celkového počtu cizinců k 31. 12. 2007) v období 2006 a 2007 nepodpořil finančně žádnou NNO pro realizaci projektu na podporu integrace cizinců. Podobně ani Moravskoslezský kraj (s 22 962 osobami, což činí 5,9 %  z celkového počtu cizinců k 31. 12. 2007) nevyhlašuje dotační program zaměřený na integraci cizinců.[15]

Hlavní město Praha, kde žije největší počet cizinců v ČR (k 31. 12. 2007 zde bylo podle údajů ČSÚ evidováno 129 002 osob, což představuje 32,9 % z celkového počtu), vyhlásilo v roce 2007 grantové řízení „Programy podpory aktivit integrujících se cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2007“, zaměřené na: „kulturní, společenskou a osvětovou činnost související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze“ a „publikační činnost, související se vztahem k integraci cizinců v hl. m. Praze“. V rámci obou uvedených programů bylo podpořeno celkem 11 projektů v celkové finanční výši 665 000 Kč, což vychází na 5 Kč v přepočtu na jednoho zde žijicího cizince.[16]

Kolik stát investoval do integrace jednoho cizince v ČR v roce 2007?

K 31. 12. 2007 evidovalo Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie MV ČR v České republice 392.087 cizinců[17]. Aktuálně platný azyl mělo k témuž datu dalších 2.037 osob. Pokud vydělíme částku investovanou na integraci cizinců v roce 2007 z rozpočtu ČR (25 milionů Kč bez 3, 6 milionu, které resorty nevyužily = 21, 4 milionů) počtem oficiálně žijících cizinců v ČR v roce 2007, vyjde nám částka 55 Kč investovaná na integraci jednoho cizince v roce 2007. Pokud bychom brali v propočet původně uvolněných 25 milionů Kč ze státního rozpočtu ČR, vyjde nám plánovaná investice do integrace 1 cizince v ČR v roce 2007 na 64 Kč. 

Závěr

Je zřejmé, že do České republiky přicházejí různé skupiny migrantů z různých zemí, různě kvalifikovaní a s různým typem pobytového statusu: ekonomičtí migranti zvláště z tzv. třetích zemí, humanitární uprchlíci, účastníci projektů řízené migrace (například projektu MPSV Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků.) Každá z těchto skupin má jiná očekávání, jak a dlouho v ČR chce a může zůstat. Míra ochoty státu investovat do těchto specifických skupin migrantů a vyvíjet vůči nim podpůrné aktivity (například na poli dalšího vzdělávání, zvýšení konkurenceschopnosti prostřednictvím pracovního a osobnostního rozvoje, nebo možnosti integrace rodin) však v zásadě odráží to, jak vyhovují jeho prvotnímu zájmu: získat prostřednictvím cizinců chybějící pracovní sílu, která nezatíží sociální systém a současně umožnit beproblémové soužití cizinců s majoritní společností. Z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že se vyplácí uplatňovat vůči migrantům vstřícný a férový přístup a  zohlednit také možné dopady ekonomického vývoje na jejich životy. Jde o to, nakolik dokáže Česká republika využít potenciál migrantů, umožní jim uplatnit jejich kvalifikaci na trhu práce a bude ochotna investovat do rozvoje jejich konkurenceschopnosti a ekonomické soběstačnosti (ať už na úrovni znalosti jazyka nebo odborných kompetencí). Znamená to tedy, nejen krátkozrace ustupovat aktuálním potřebám výrobců a lobby firem, pro něž jsou cizinci pouze levnou pracovní silou, jíž se rádi zbaví ve chvíli, kdy to pro ně přestane být výhodné a svoji odpovědnost za další osud těchto lidí přenesou na stát a jeho obyvatele.

Myslí to Česká republika s integrací cizinců opravdu vážně? Může vůbec přinést nějaké hmatatelné výsledky roční investice 64 Kč do integrace jednoho cizince, pokud už pomineme fakt, zda byla skutečně investována efektivně? V prointegrační politice státu nefunguje kontinuita a jednoznačná koncepce toho, jak se bude s cizinci nakládat. Z toho vyplývá i finanční nejistota projektů, které realizují neziskové organizace a následná diskontinuita na poli integračních aktivit. Probíhá řada pilotních projektů, které však nemají jasnou návaznost, získané poznatky a zkušenosti mohou být tedy pouze omezeně využity a výsledná efektivita těchto projektů nemůže být uspokojující.

Česká republika investuje 25 milionů ročně na integraci cizinců stabilně již několik let, ačkoli počet cizinců v posledních letech prudce narůstá. Na první pohled se nejedná  o malou částku, ale je to pro srovnání pouze 1 % toho, co stát z rozpočtu každoročně vydává například na podporu  sportu. Problém pochopitelně nelze redukovat na otázku přímých financí, ale na druhou stranu, bez aktivní podpory ze strany státu není možné stanovené cíle účinně splnit.

Literatura:

Aktualizovaná koncepce integrace cizinců. 2006. Přijata usnesením vlády č. 126 ze dne 8. února 2006 ke Koncepci integraci cizinců v roce 2005.

Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. 2.  2007 č. 126 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006.

Zpráva o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007.

Soupis projektů na podporu integrace cizinců v ČR, podpořených resorty, kraji a obcemi a projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a dalších zahraničních zdrojů v roce 2007. Dodatek ke zprávě o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007.

Počet cizinců v ČR 2007. Český statistický úřad. URL: http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu (cit. 10. 12. 2008)

http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/tabulky/ciz_pocet_cizincu-001 (cit. 13. 12. 2008)

Internetové zdroje:

www.cizinci.cz

www.czso.cz

www.vlada.cz

Přílohy: Přehled podpořených projektů včetně přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu na integraci cizinců v roce 2007

Ministerstvo průmyslu a obchodu: -  Postavení cizinců na vnitřním trhu EU, Dotace: 330 000 Kč (Cílem projektu je vytvořit informační materiál pro cizince (občany třetích zemí), který bude shrnovat jejich práva vyplývající z legislativy Evropských společenství a i s ohledem na existující českou právní úpravu. Projekt bude řešen z pohledu svobod vnitřního trhu Společenství, tj., podmínky usazení, poskytování služeb, vysílání pracovníků, uznávání profesních kvalifikací, volný pohyb zboží, volny pohyb osob, práva rodinných příslušníků ze třetích zemí či otázky Schengenského prostoru apod.)

- Ochrana spotřebitelů v České republice (informace o některých vybraných službách určená pro cizince), Dotace: 180 000 Kč (Cílem projektu je přiblížit a poskytnout cizincům základní právní informace o ochraně spotřebitelů v ČR a tím posílit prevenci nesprávných postupů. Předmětem projektu je informační materiál a jeho obsah navazuje na stejnou činnost spojená s finančními službami jako v předchozím roce. Materiál bude přeložen do angličtiny a dále do jazyků hlavních cílových skupin (ruština, ukrajinština, a vietnamština).

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

1) Podpora aktivit směřujících k prohloubení znalosti českého jazyka a aktivit směřujících k usnadnění vstupu na trh práce;

- Integrační kurzy pro cizince, Dotace: 316 200 Kč, Realizátor: Most pro lidská práva o.s.

- Šance na českém trhu práce, Dotace: 91 200 Kč, Realizátor: Diecézní charita České Budějovice.

- „Vítejte v práci!“, Dotace: 204 100 Kč, Realizátor: Diecézní charita Plzeň.

- Integrace cizinců s povolením k pobytu nad 90 dní na trh práce, Dotace: 809 900 Kč, Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.

- Dům vzdělání – vzdělávací kurzy pro cizince, Dotace: 51 300 Kč, Realizátor: Občanské sdružení Studnice.

- Praktické rady a tipy pro potenciální zaměstnavatele cizinců s trvalým pobytem a azylantů, Dotace: 92 200 Kč, Realizátor: Centrum pro integraci cizinců, o.s.

2) Podpora aktivit zaměřených na integraci zranitelných skupin migrantů, zejména žen a dětí;

- Na rovinu!, Dotace: 875 500, Realizátor: Evropská kontaktní skupina v České republice, o.s.

- Integrace znevýhodněných skupin migrantů, Dotace: 620 100 Kč, Realizátor: Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s. 

3) Podpora aktivit zaměřených na poskytování sociálně- právního poradenství cizincům;

- Šance 2007, Dotace: 1 204 400 Kč, Realizátor: Sdružení občanů zabývajících se emigranty. (kompletní asistenční služby - sociální poradenství, výuka českého jazyka, kurzy práce na PC nezaměstnaným cizincům a azylantům na území Moravy a Slezska)

- Informační a poradenské středisko pro cizince, Dotace: 290 500 Kč, Realizátor: Most pro lidská práva, o.s.

- Právní informační servis pro dlouhodobě usazené cizince, Dotace: 583 700 Kč, Realizátor: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva o.s.

- Vznik Informačního a vzdělávacího střediska pro cizince „Slovanský dům“, Dotace: 874 500 Kč, Realizátor: Občanské sdružení východních Slovanů Oberig.

- Komplexní sociálně-právní poradenství cizincům na podporu jejich integrace v ČR (projekt nebyl realizován), Dotace: 687 700 Kč, Realizátor: Český helsinský výbor o.s.

- Pomoc migrantům a uprchlíkům, Dotace: 432 400 Kč, Realizátor: Arcidiecézní charita Praha.

- Šance, Dotace: 295 700 Kč, Realizátor: ARGO, Společnost dobré vůle, Zlín.

4) Podpora rozvoje vztahů mezi cizinci a členy majoritní společnosti.

Podpořeny byly projekty:

- Cizinci v médiích, Dotace: 487 100 Kč, Realizátor: Člověk v tísni – společnost při ČT, o.p.s.

- Rodina odvedle 2007, Dotace: 1 226 400 Kč, Realizátor: Občanské sdružení Slovo 21.

- Komunitní a multikulturní centrum pro cizince v Ústí nad Labem, Dotace: 547 800 Kč, Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.

- SLOVO – Informativní bulletin pro cizince a o cizincích, Dotace: 351 900 Kč, Realizátor: Občanské sdružení Slovo 21.

- Podpora a posílení komunit migrantů a místních komunit v rámci udržitelného procesu jejich integrace, Dotace: 128 000Kč, Realizátor: Centrum pro otázky migrace, o.s.

- „I láska národů prochází žaludkem“, Dotace: 258 400 Kč, Realizátor: Centrum pro otázky migrace, o.s.

Ministerstvo vintra

Program č. 1 podpořené projekty:

- Poskytování právního poradenství cizincům a azylantům na území

Jihomoravského kraje, Dotace: 234 000 Kč, Realizátor: Sdružení občanů zabývajících se emigranty, o.s.

- Právní poradenství cizincům, Dotace: 142 000 Kč, Realizátor: Občanská poradna Jihlava o.s.

- Právní a sociální poradenství cizincům pobývajícím v ČR, Dotace: 167 000 Kč, Realizátor: Poradna pro uprchlíky, o.s.

- Právní poradenství pro cizince dlouhodobě legálně žijících v ČR, Dotace: 252 000 Kč, Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.

- Právní poradenství cizincům, Dotace: 195 000 Kč, Realizátor: Centrum pro otázky migrace, o.s.

- Poradenská a informační činnost, Dotace: 200 000 Kč, Realizátor: Diecézní charita Brno.

- Právní poradenství pro dlouhodobě legálně žijící cizince na území ČR, Dotace: 220 000 Kč, Realizátor: Farní charita Česká Lípa.

Program č. 2  - podpořené projekty:

- Multikulturní centrum České Budějovice, Dotace: 140 000 Kč, Realizátor: Diecézní charita České Budějovice.

- Multikulturní centrum Plzeň, Dotace: 140 000 Kč, Realizátor: Diecézní charita Plzeň.

Ministerstvo kultury

Podpořené projekty:

- Kruhy – Multikulturní ženské skupiny, Dotace: 60 000 Kč, Realizátor: Centrum pro otázky migrace, o. s.

- I láska k národům prochází žaludkem, Dotace: 50 000 Kč, Realizátor: Centrum pro otázky migrace, o. s.

- Komiks “Naši cizinci”, Dotace: 78 000 Kč, Realizátor: Člověk v tísni – spoečnost při ČT, o.p.s.

- Studentské filmové kluby – dokumentární filmy o lidských právech, Dotace: 270 000 Kč, Realizátor: Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.

- Poznejme se navzájem, Dotace: 80 000 Kč, Realizátor: Dětské informační centrum Polička.

- Jak chutná…?Cyklus exotických a bohatých večeří v klubu v Jelení, Dotace: 10 000 Kč, Realizátor: Green Doors, o. s.

- Dny kazachstánské kultury v Praze, Dotace: 80 000 Kč, Realizátor: Kazachstánské kulturní centrum v ČR – „Elim –aj“ o. s.

- Prolínání kultur aneb známe se navzájem?, Dotace: 24 000 Kč, Realizátor: Krajská vědecká knihovna v Liberci.

- Ukrajinci pod svícnem Evropy, Dotace: 30 000 Kč, Realizátor: Most pro lidská práva, o.s., Pardubice.

- Dialog kultur 2007 – 4. ročník festivalu věnovaného střetávání a prolínání rozličných kultur, jazyků a náboženství v ČR, Dotace: 208 000 Kč, Realizátor: Multikulturní centrum Praha, o. s., Praha 1.

- Jinýma očima – cyklus multikulturních pořadů pro veřejnost, Dotace: 95 000 Kč, Realizátor: Multikulturní centrum Praha, o. s., Praha 1.

- Umožnění další existence a rozšíření záběru magazínu Nairi, Dotace: 100 000Kč, Realizátor: Občanské sdružení Arménský dům, Josefův Důl.

- RefuFest aneb PřijdeSvátek, Dotace: 200 000 Kč, Realizátor: Berkat o.s., Praha 2.

- Překonávání kulturních bariér, Dotace: 15 000 Kč, Realizátor: Prácheň - Centrum celoživotního vzdělávání.

- Rodina odvedle, Dotace: 200 000 Kč, Realizátor: Občanské sdružení Slovo 21, Praha 2.

- Festival národních kultur cizinců žijících v Plzni, Dotace: 68 000 Kč,

Realizátor: Občanské sdružení Studnice, Plzeň.

- Setkání indonésko-české 2007, Dotace: 10 000 Kč, Realizátor: Paguyuban Indonesia Ceko, Praha 10.

- Multikulturní festival „Barevná planeta VIII.“ v Ústí nad Labem, Dotace: 350 000 Kč, Realizátor: Poradna pro integraci, Praha, komunitní centrum Ústí nad Labem.

- Představování kultur etnických komunit žijících v Ústí nad Labem, Teplicích a Praze., Dotace: 120 000 Kč, Realizátore: Poradna pro integraci, Praha 1

- Speciální vydání „ Ukrajinský žurnál – Téma 2007“ v českém jazyce,

Dotace: 100 000 Kč, Realizátor: Ruta, Praha 4.

- Kulturní a náboženské centrum pro migranty a uprchlíky, Dotace: 250 000 Kč, Realizátor: SOZE - Sdružení občanů zabývající se emigranty, Brno.

- Náboženská kultura – zřídlo integrace, setkávání se nad východním

křesťanstvím, Dotace: 102 000 Kč, Realizátor: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta.

Projekty podpořené v odboru umění a knihoven (OUK) v oblasti hudby

- Festival Regge Ethnic Session. Realizátor:Agentura R. E. C., Dotace: 50 000 Kč

-  Brazilská a kavkazská hudba na Letní filmové škole 2007, Realizátor: Asociace českých filmových klubů, Dotace: 400 000 Kč

- Colours of Ostrava. Realizátor: Colour Production, s.r.o. Ostrava, Dotace: 500 000 Kč

- Caravana of Voices. Realizátor: Colour Production, s.r.o. Ostrava, Dotace: 280 000 Kč

- Mezinárodní multikulturní festival COLOUR MEETING, Realizátor: Dušan Svíba, Dotace: 60 000 Kč

- Hlasohled. Realizátor: společnost Půlnebí, Dotace: 200 000 Kč

- Eurotrialog Mikulov 2007. Realizátor: Jaromír Hanzlík Praha, Dotace: 350 000 Kč

- Valašský špalíček. Realizátor: Kulturní zařízení Valašské

Meziříčí, Dotace: 300 000 Kč

- Folkworld Music Festival Folkové prázdniny. Realizátor: Městské

kulturní středisko Náměšť nad Oslavou, Dotace: 300 000 Kč

- Litoměřický kořen. Realizátor: Michal Hanzl – Modrý z nebe, Dotace: 150 000 Kč

- Festival ColourScope 2007. Realizátor: Milan Páleš, Dotace: 80 000 Kč

- Ethno folk ostrov. Realizátor: společnost Ostrovy, s.r.o., Dotace: 90 000 Kč

- Jazz Meets World 2007. Realizátor: P J Music, s.r.o., Dotace: 330 000 Kč

- RESPECT World Music Festival 2007.Realizátor: RACHOT Production, s.r.o., Dotace: 380 000 Kč

- RESPECT Plus 2007 – festival world music Prahy 3. Realizátor: RACHOT Production, s.r.o., Dotace: 120 000 Kč

- Hudební festival ETNO Brno 2007. Realizátor: Ing. Jiří Švéda, Dotace: 100 000

Program Knihovna 21. století

- Knihovna Multikulturního centra Praha – Interkulturní dialog v knihovně, Realizátor: Multikulturní centrum Praha, Dotace: 5 000 Kč

- Podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců. Realizátor: Městská knihovna Ústí nad Orlicí, Dotace: 5 000 Kč

- Multikulturní knihovna M. J. Sychry. Realizátor: Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou, Dotace: 5 000 Kč

- Veřejné čtení z literatur národnostních menšin žijících v Olomouckém kraji a odborné jazykové semináře. Realizátor:Vědecká knihovna v Olomouci, Dotace: 10 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Podpořené projekty:

- Integrační kurzy pro cizince, Dotace: 100 000 Kč, Realizátor: Most pro lidská práva

- Rozšíření a tisk učebních textů českých reálií pro výuku češtiny pro cizince, Dotace: 100 000 Kč, Realizátor:Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze o.p.s.

- Čeština pro cizince na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní

jazykové zkoušky, Dotace: 89 000 Kč, Realizátor: Obchodní akademie a   Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov (cílovou skupinou jsou cizinci pobývající na území ČR dlouhodobě nebo trvale)

- Cyklus jazykových a didaktických seminářů zaměřených ke specifické

problematice výuky češtiny jako cizího jazyka, Dotace: 70 000 Kč, Realizátor: Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, o.s.

- Jazykové vzdělávání cizinců vietnamské národnosti ve městě Svitavy, Dotace: 42 000 Kč, Realizátor: ZŠ Svitavy, Sokolovská

- Český jazyk pro cizince (vyučování jazyka jako komunikačního prostředku a

vyučování české gramatiky). Program na podporu integrace žáků – cizinců do školy, Dotace: 80 000 Kč, Realizátor: Fakultní Základní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 13

- Našli jsme tu domov II., Dotace: 99 000 Kč, Realizátor: SOZE, o.s.

- Zvyšování profesionality a inkluze služeb pro cizince v sociální krizi do

komunity, Dotace: 100 000 Kč, Realizátor: Multikulturní centrum České Budějovice, o.s.

- Pokračování projektu Komunitní škola – škola otevřená komunitám s realizací výuky pro cizince a jejich rodiče, Dotace: 99 000 Kč, Realizátor: ZŠ Praha 10, Olešská

- Česká škola se otevírá multikulturnímu světu, Dotace: 173 000 Kč, Realizátor: Univerzita Karlova v Praze – Veřejná vysoká škola.

- Program na podporu vzdělávání a začleňování žáků – cizinců do škol a

školských zařízení. Čeština pro malé cizince – Češi a malí cizinci – Mluvme česky, Dotace: 51 000 Kč, Realizátor: ZŠ Praha 5 – Smíchov, Kořenského

- Třesky plesky, ale česky!, Dotace: 94 000 Kč, Realizátor: Centrum volného času Praha 9, o.s.

- Naše škola otevřená integraci cizinců v realizaci výuky českého jazyka, Dotace: 50 000 Kč, Realizátor: ZŠ s rozšířenou výukou jazyků – L. Coňka

- Vzdělávání pedagogických a výchovných pracovníků v oblasti multikulturní

výchovy zaměřené na práci s vietnamskými dětmi a mládeží, Dotace: 100 000 Kč, Realizátor: Klub Hanoi, o. s.

- Projekt na podporu výuky českého jazyka jako cizího jazyka - jazykové

vzdělávání cizinců, Dotace: 48 000 Kč, Realizátor: ZŠ Hostivař, Kozinova, Praha 10.

- Kurz lektorských dovedností pro učitele českého jazyka, Dotace: 150 000 Kč, Realizátor: Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s.

- Čeština pro cizince bez znalosti latinky II. – učebnice a manuál pro učitele, Dotace: 200 000 Kč, Realizátor: Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s.
czechmade_logo_clanky.JPG

Článek vznikl v rámci projektu "Czech Made?" Multikulturního centra Praha za podpory Evropské komise.


[1] Aktualizovaná koncepce integrace cizinců, schválená vládou České republiky v roce 2006, nově reflektuje výchozí předpoklady, definuje podmínky úspěšné integrace a obsahuje návrhy konkrétních opatření. Nově zde zaznívá chápání procesu integrace jako oboustranného úsilí každého jednotlivého cizince i většinové společnosti, cizinec je zde nově reflektován jako jednotlivec a nikoli primárně jako příslušník určité širší komunity. V Aktualizované koncepci integrace cizinců (2006) najdeme 4 klíčová opatření, která mají za cíl eliminovat nevýhody postavení cizinců (neznalost českého jazyka, ekonomická nesoběstačnost, nedostatek informací, chybějící sociální vazby na členy majority) a opatření směřující k úpravě legislativy vůči cizincům (KIC: 7)

[2] Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. února 2007 č. 126 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006. 

[3] Pojem „integrace cizinců“ je v Koncepci integrace cizinců vymezen ve smyslu cílové skupiny cizinců z tzv. třetích zemí, tedy občanů ze zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor, „legálně“ a dlouhodobě pobývajících v České republice.

[4] Ministerstvu práce a sociálních bylo na realizaci aktivit a financování projektů na podporu integrace cizinců v roce 2007 přiděleno 10,6 milionů Kč, Ministerstvu vnitra 5 milionů Kč, Ministerstvu zdravotnictví 3 miliony Kč, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 2 miliony Kč, Ministerstvu kultury 2,5 milionu Kč, Ministerstvu průmyslu a obchodu 600 tis. Kč, Ministerstvu pro místní rozvoj 600 tis. Kč a Českému statistickému úřadu 700 tis. Kč. (Usnesení Vlády České republiky ze dne 21. února 2007 č. 126 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006)

[5] Schváleno Usnesením vlády č. 126 ze dne 8. 2. 2006 ke Koncepci integrace cizinců v roce 2005

[6] Přehled projektů podpořených jednotlivými resorty je zveřejněn na webové stránce MPSV k integraci cizinců www.cizinci.cz v sekci Projekty financované ministerstvy. URL: http://www.cizinci.cz/clanek.php?lg=1&id=431 (cit. 10. 12. 2008)

[7] Zpráva o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 7, 18

[8] Zpráva o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 24

[9] Zpráva o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 18

[10] Zpráva o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 18

[11] Zpráva o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 18

[12] Zpráva o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 18  

[13] Soupis projektů na podporu integrace cizinců v ČR, podpořených resorty, kraji a obcemi a projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a dalších zahraničních zdrojů v roce 2007. Dodatek ke zprávě o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 22

[14] Soupis projektů na podporu integrace cizinců v ČR, podpořených resorty, kraji a obcemi a projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a dalších zahraničních zdrojů v roce 2007. Dodatek ke zprávě o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 21

[15] Soupis projektů na podporu integrace cizinců v ČR, podpořených resorty, kraji a obcemi a projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a dalších zahraničních zdrojů v roce 2007. Dodatek ke zprávě o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 23

[16] Soupis projektů na podporu integrace cizinců v ČR, podpořených resorty, kraji a obcemi a projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a dalších zahraničních zdrojů v roce 2007. Dodatek ke zprávě o realizaci koncepce integrace cizinců v roce 2007: 24

[17] Z tohoto počtu bylo evidováno 158.018 cizinců s trvalým pobytem, 234 069 cizinců s některým z typů dlouhodobých pobytů nad 90 dnů - tj. přechodné pobyty občanů EU a jejich rodinných příslušníků, dále víza nad 90 dnů a povolení k dlouhodobému pobytu občanů zemí mimo-EU. (Počet cizinců v ČR, Údaje k 31. 12. 2007).

Eva Kočárková
Eva Kočárková [eva.kocarkova(at)clovekvtisni.cz] vystudovala obecnou antropologii na Fakultě humanitních studií UK v Praze. Účastnila se aplikovaných výzkumů o sociálně a kulturně marginalizovaných skupinách v ČR. Je členkou iniciativy Media 007 usilující o sebereflexi české mediální produkce ve vztahu k cizincům a náboženským a etnickým menšinám. Pracuje jako terénní sociální pracovník společnosti Člověk v tísni v Liberci a v praxi studuje vliv lokálních politik na pro-integrační strategie menšin a migrantů.
17. 2. 09
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲