Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Diskriminace žadatelů o mezinárodní ochranu a cizinců ze zemí mimo EU – navrhované novely porušují mezinárodní smlouvy a pouze zvyšují zisky komerčních pojišťoven

Diskriminace žadatelů o mezinárodní ochranu a cizinců ze zemí mimo EU – navrhované novely porušují mezinárodní smlouvy a pouze zvyšují zisky komerčních pojišťoven

Tisková zpráva k návrhu novely zákona č. 326/1999Sb., o pobytu cizinců na území ČR a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Praha, 16. října 2015

PRAHA - Ministerstvo zdravotnictví, financí a vnitra společně předložili návrh novely zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Návrh je v rozporu s usnesením vlády ze dne 12. 11. 2014 i s mezinárodněprávními závazky České republiky. Výrazně také zvýhodňuje komerční pojišťovny na úkor dotčených cizinců.

Ministerstvo zdravotnictví, financí a vnitra společně předložili návrh novely zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. Návrh komplexně upravuje problematiku komerčního zdravotního pojištění cizinců a nadále zachovává stav, který je hojně kritizovaný ze strany odborníků, nevládních organizací i veřejné ochránkyně práv.

Novela je v rozporu s usnesením vlády č. 930 ze dne 12. 11. 2014. Tímto usnesením vláda schválila Aktualizované opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, ve kterém ukládá povinnost revidovat legislativu vztahující se k veřejnému zdravotnímu pojištění tak, aby cizinci a cizinky dlouhodobě pobývající na území ČR byli začleněni ve veřejném zdravotním pojištění. Předkládaná novela tento pokyn zcela opomíjí a počítá se zachováním stávajícího nevyhovujícího systému komerčního zdravotního pojištění, na který zůstanou migranti s dlouhodobým pobytem ze zemí mimo EU odkázáni.

Nyní předkládaná novela sice odstraňuje některé z dříve vytýkaných nedostatků stávající úpravy - pojišťovnám ukládá kontraktační povinnost a počítá i s vytvořením garančního fondu pro úhradu nadlimitních plnění, jedná se však pouze o zdánlivé zlepšení. Jedná se o společný návrh více rezortů, a přesto úprava výrazně nahrává zájmům soukromých subjektů.

Úprava nadále počítá s možnosti nehradit léčbu některých závažných onemocnění (tzv. výluky), či s požadavkem úhrady celého pojistného předem. Nově se dokonce stanovuje možnost pojišťovny vypovědět pojistnou smlouvu v návaznosti na skončení platnosti oprávnění cizince pobývat na území, čímž dojde k výraznému oslabení postavení dotčených osob. Je potřeba připomenout, že Česká republika nadále porušuje právo Evropské unie, protože stále nedostatečně implementovala směrnici o tzv. jednotném povolení (2011/98/EU). Ta určité kategorii migrantů s dlouhodobým pobytem přiznává nárok na rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení, což se týká i zdravotního pojištění. Hrozí tak zde sankce ze strany Evropské unie i žaloby dotčených migrantů. Návrh novely porušuje také závazky vyplývající z mezinárodních úmluv o lidských právech.

Novelizace směřuje ke zhoršení postavení některých skupin cizinců. Žadatelé o mezinárodní ochranu a děti narozené migrantům s oprávněním k trvalému pobytu mají být vyřazeni ze systému veřejného pojištění, do kterého byli doposud zařazeni. Pro tuto skupinu má být vytvořen další oddělený systém úhrad, který by mělo zajišťovat Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jedná se o nekoncepční řešení, které v České republice v minulosti již existovalo a neosvědčilo se.

Již minulý rok byl předložen skupinou poslanců návrh zákonů o soukromém zdravotním pojištění, který byl kritizován ze strany Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v České republice, veřejnou ochránkyní práv i odborníky. Tehdejší návrh výrazně nahrával zájmům soukromých pojišťoven a vláda k němu vydala zamítavé stanovisko. Návrh byl pro vnitřní rozpornost, neslučitelnost s právem Evropské unie i pro nevyváženost práv a povinností pojistitele i osoby pojištěné vzat zpět. Současný návrh novely nepřinesl zlepšení a je nutné ho v tomto znění odmítnout.

„Veřejná ochránkyně práv dlouhodobě prosazuje, aby byli někteří cizinci s dlouhodobým pobytem (osoby samostatně výdělečně činné; rodinní příslušníci českých občanů, cizinců s trvalým pobytem a cizinců samostatně výdělečně činných) začleněni do systému veřejného zdravotního pojištění. Pouze toto řešení může těmto osobám zaručit rovný přístup k lékařské péči a zdravotnickým zařízením jistotu bezproblémového proplacení poskytované péče. Předkládaný návrh směřuje opačným směrem a pravděpodobně přinese zhoršení již už tak špatné situace,“ dodává Linda Janků, právnička z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Nyní se o další podobě zákona bude rozhodovat v mezirezortním připomínkovém řízení. Datum jednání zatím není známo.

Více informací k tématu zde: http://www.konsorcium-nno.cz/ a zde: https://www.facebook.com/KonsorciumNNO?fref=ts


Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR sdružuje 18 nevládních organizací, které se dlouhodobě zabývají problematikou migrace a integrace migrantů.
Kontaktní osoba:  Mgr. Anna Láníčková, tel: 721 953 553, email: policy@konsorcium-nno.cz
19. 10. 15
...nahoru ▲