Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Delikátní taneček: Zkušenosti zahraničních pracovníků s hlášením pracovních úrazů (2011)

Migranti často přichází do Kanady za účelem zaměstnání a tvoří významnou část pracovní síly této země. Jejich pracovní zkušeností přitom nemusí být příliš pozitivní – nově příchozí pracovníci mívají potíže s nalezením práce ve svém oboru a mohou tak přijmout tzv. „práce pro přežití“ (survival jobs), které je vystavují vysokým pracovním rizikům. Stejně tak nemusí být nově příchozí do Kanady seznámeni s pracovně- právní legislativou, která je má chránit, nebo se sociálními programy, které pomáhají po pracovním úrazu.

Skrze řadu hloubkových rozhovorů tato studie zkoumá zkušenosti nově příchozích migrantů poté, co u nich došlo k pracovnímu úrazu, zaměřuje se na znalost práv, komunikaci se zaměstnavateli a poskytovateli zdravotní péče, zkušenosti s hlášením zranění a vyplňování příslušných žádostí. Analýza odhalila, že v době svého úrazu bylo mnoho migrantů zaměstnáno v „práci pro přežití“ a neprošlo zdravotním a bezpečnostním školením, mnoho z nich nemluvilo anglicky a nevědělo příliš o svých právech. Přestože se pracovníci často obávali svůj úraz nahlásit, většina z nich řekla svému poskytovateli zdravotní péče nebo zaměstnavateli, že byli zraněni nebo trpí bolestmi. Ani to však většinou nevedlo k vyplnění oznámení o pracovním úrazu. Pracovnici byli často odrazováni od vyplnění tohoto oznámení, nepravdivě informováni o svých právech nebo jim byl nabídnut volný čas k zotavení místo nahlášení zranění příslušné instituci. V případech, kde hlášení o pracovním úrazu bylo vyplněno, byly běžné problémy v komunikaci, což často vedlo ke špatnému vyplnění formulářů a neporozumění se zaměstnavatelem a posuzovatelem události. Rovněž tlumočnické služby nebyly během procesu kompenzace nabízeny po celou dobu nebo ve správný čas.

Je proto třeba věnovat značné úsilí informování nově příchozích migrantů o jejich právech ve vztahu k bezpečnosti a zdraví i odpovědnosti a nárocích, které mají při vstupu na pracovní trh. Systém také musí být nastaven tak, aby byl zajištěn úspěšný přístup nových migrantů ke kompenzaci v případě pracovního úrazu a tak, aby zaměstnavatelé a poskytovatelé zdravotní péče splnili své povinnosti hlášení těchto úrazů.

8. 1. 13
...nahoru ▲