Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 12. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech!

Dějepis pro všechny a o všech je princip, kterým se řídil tým metodiček Multikulturního centra Praha při tvorbě nového vzdělávacího webu digitalnipracovna.cz.

Najdete zde třicet šest hodinových aktivit se zpracovanými prameny, pracovními listy i metodikou. Hodiny zahrnují témata od vzniku Československa, Velké hospodářské krize, druhé republiky, holocaustu po vysídlení německého obyvatelstva a osidlování pohraničí.  Celé hodiny i kratší aktivity do hodin lze využít ve výuce dějepisu, češtiny i výchovy k občanství.

Největší předností projektu je podle metodičky Tatiany Bírešové využití principů mezioborovosti a multiperspektivity ve všech hodinách. Všechny hodiny jsou koncipovány tak, aby slučovaly témata probíraná v dějepise, výchově k občanství i českém jazyce a literatuře. „Uplatněním tohoto principu jsme se snažili omezit předávání atomizovaných znalostí tak, aby žáci a žákyně porozuměli jednotlivým souvislostem jako celku (např. byli schopni si uvědomit, že literární díla nevznikají ve vzduchoprázdnu, ale jsou často reakcí na politické a ekonomické události ve společnosti). Důležitou součásti všech hodin je to, že se žáci a žákyně dívají na daný problém/téma z pohledu několika aktérů, díky čemuž si mohou vytvořit názor. Využit je tedy i princip multiperspektivity,“ vysvětlila Bírešová.

Jak pracovat s webem?

Najdete zde připravené pdf soubory (pracovní listy), koncipované tak, aby se s nimi dalo pracovat po celou vyučovací hodinu. Žáci mohou plnit zadané úkoly jak digitálně, tak vypisovat odpovědi ručně. Na webových stránkách jsou k dispozici jednotlivé aktivity v rozsahu cca 15 minut, které mohou zajímavě doplnit vyučovací hodinu a žáci si je mohou zobrazit i na mobilních telefonech. Ke každému tématu je k dispozici závěrečný test, který se vyhodnocuje automaticky a testuje získané znalosti žáků v případě absolvování všech aktivit daného tématu. Žáci mohou za vyplnění závěrečného testu získat certifikát. Ke každému tématu je také vytvořena metodika pro učitele, která pedagogům usnadňuje orientaci v tématu a práci s materiály. V neposlední řadě můžete na web nahrát i výsledky práce žáků (ve formě videí, textů nebo plakátů), kterou vytvářejí v rámci projektů, a obohatit tak sami obsah těchto stránek.

Dějepis o všech

Přítomnost ukrajinských žáků (i žáků z dalších zemí) v českých školách připomíná, že na území českých zemí žili vždy lidé různých jazyků, národností a kultur. Po většinu 20. století byli také součástí mnohonárodnostního státu – Československa. Přesto jsou příběhy, které nazýváme „českými dějinami“, stále spíše „dějinami Čechů“.

Digitalnipracovna.cz se to snaží změnit a přinést pohled na klíčové události československých dějin od lidí z různých etnických skupin. Samozřejmě se tak často ukáže, že příběhy, které si takto o dějinách vyprávíme, jsou mnohem složitější. Přinášíme multiperspektivní pohled na dějiny, jako v případě aktivity, kde zástupci různých národnostních menšin vyjadřují své názory na vznik samostatného Československa a na své místo v něm. Naše materiály můžete použít, pokud chcete ukázat, že česká společnost nebyla vždy otevřená vůči migrantům – jako například vůči německým a židovským antifašistům, kteří prchali do Prahy ve třicátých letech. Snažili jsme se upozornit i na momenty, kdy se „jiní“ stávali součástí české společnosti, například když byla ve dvacátých letech udělována česká cena za literaturu i německy píšícím autorům.

Zařadit tato témata do výuky má pomoci i zajímavá forma pracovních listů. Ve všech navrhovaných aktivitách pracují žáci s primárními prameny, ať už jde o mapu československého průmyslu z předválečné dětské encyklopedie (díky níž si uvědomí, že průmyslové oblasti postižené hospodářskou krizí se nacházely především v pohraničí), úryvky z dobrodružného románu Vládce mořských hlubin, jehož vydání v protektorátu bylo cenzurováno, nebo karikaturu Thomase Heineho, znázorňující, jakými způsoby se němečtí anitifašisté snažili překročit československé hranice. Dobové vizuální materiály jsou využity v nápadité grafice Lenky Barišové, v níž mohou žáci hledat další historické narážky a vtipy.

S primárními prameny žáci pracují aktivně – hodiny jsou vystaveny tak, aby se střídaly různé druhy práce (poslech, analýza textu, diskuze, práce samostatná nebo skupinová). Žáci mohou hrát s celou třídou strategickou hru na základě diplomatických depeší z roku 1938, nebo dramaticky ztvárnit píseň Voskovce a Wericha. Materiály dostupné na digitalnipracovna.cz mají vyučujícím poskytnou plný servis – najdete zde připravené pracovní listy se zpracovanými aktivitami a technickým řešením. Žáci je mohou vyplňovat digitálně i vypisovat ručně. Zároveň jsou hodiny vymyšleny tak, aby otevíraly tradiční historická témata z nových perspektiv a aby plnily vedle cílů vědomostních i cíle kompetenční.

Dějepis pro všechny

Výukové materiály zaplňují dlouhodobou mezeru na trhu – umožňují vyučujícím plnohodnotně zapojit do výuky žáky s různými typy speciálních potřeb – téma první československé republiky nabízí materiály upravené pro žáky s různými typy speciálních vzdělávacích potřeb. Ačkoliv je společné vzdělávání prosazovaným ideálem českého školství, učitelé nemají dostatek času a zkušeností, aby upravili výukové materiály pro žáky s různými typy vzdělávacích omezení. Příchod dětí z Ukrajiny jen více zviditelnil situaci, ve které se většina českých škol nachází už dlouho – se zvyšujícím se podílem cizinců v české společnosti roste i potřeba začleňování žáků – cizinců.

Na webu digitalnipracovna.cz najdete pracovní listy upravené pro žáky s dyslexií (texty jsou upravené a zkrácené), pro žáky s odlišným mateřským jazykem (zjednodušené texty a jazyková příprava), pro žáky se sníženým intelektem nebo sociálním znevýhodněním (zjednodušené texty) a pro žáky s vadou zraku (pracovní listy ve formátu vhodném pro čtečky obrazovek).

Všechny materiály pro děti se speciálním potřebami jsou upravené verze základních pracovních listů, všichni žáci tak pracují na stejném tématu a úkolech a jsou zapojeni do výuky. Vyučující tak může naplnit ideál výuky různorodé třídy, aniž by musel připravovat několik verzí svých aktivit nebo někoho „nechat sedět v koutě“.

 

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012386

 

Karina Hoření

působí v MKC Praha v projektu Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC Praha. Vystudovala historii a sociologii na Masarykově univerzitě a pracovala na množství vzdělávacích a výzkumných projektů na Ústavu pro studium totalitních režimů, FSS MU, FSV UK nebo Sdružení pro integraci a migraci. Zabývá se moderními československými dějinami, především dějinami menšin a etnických vztahů.

18. 12. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲