Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Ženy za pultem. Proměny práce a pracovních podmínek domácích a zahraničních pracovnic v obchodu

Práce a pracovní podmínky žen v různých ekonomických odvětvích byly dlouhodobě stranou zájmu sociálních věd, jakož i ženských organizací. Výjimku představují otázky spojené s platovou nerovností mužů a žen anebo slaďování pracovního a rodinného života. Tento projekt, který zahrnuje výzkumné, pedagogické a publikačně-komunikační části, se zaměří na proměny práce a pracovních podmínek v odvětví obchodu. Jedná se o odvětví s vysokým podílem zaměstnaných žen a rovněž vykazuje rostoucí zastoupení práce zahraničních pracovnic a pracovníků. Projekt se zaměří na problematické aspekty práce v obchodech spojené s agenturním zaměstnáváním, tlakem na snižování nákladů, či negativními dopady flexibility vyžadované zaměstnavateli po domácích a zahraničních pracovnicích a pracovnících. Projekt ve spolupráci s akademickým prostředím, odbory a relevantními aktéry státu přispěje k prohloubení diskuze o problémech zaměstnávání žen a cizinců.

Výsledky výzkumu:
Shrnutí | Celá závěrečná zpráva
Právní minimum pro pracující v obchodě


Širším cílem projektu je přispět ke zviditelnění vzájemného podmiňování sociální reprodukce (pečovatelské, reprodukce pracovní síly, reprodukce komunit a identit) a pracovních podmínek žen v nízkopříjmových a prekérních zaměstnáních.

Konkrétním cílem projektu je:
- Poznat práci a pracovní podmínky domácích a zahraničních pracovnic v odvětví obchodu v Česku ve vztahu k soukromému a rodinnému životu, jejich vzájemné ovlivňování a omezování.
- Zveřejnit výsledky výzkumu a informovat širokou veřejnost o pracovních podmínkách v odvětví obchodu.
- Použít výsledky výzkumu pro diskusi o pracovních podmínkách a způsobech jejich zlepšení v odvětví obchodu ve spolupráci s institucemi, které na ně mají vliv (odbory, zaměstnavatelé, inspekce práce, Úřad práce, atd.).
- Podpořit výuku o genderu a práci na vysokých školách zahrnutím empirických dat z českého kontextu do výuky.
- Propojit v diskuzi organizace zabývající se pracovní migrací a genderovými otázkami.
- Zvýšit genderovou expertízu naší organizace ve vztahu k pracovní migraci.

Doba řešení projektu: 05/2015 – 04/2016

Příjemce projektu: Multikulturní centrum Praha, z. s.

Partner projektu: Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze (Ľuba Kobová, lubakoba@gmail.com)

Realizační tým v rámci MKC:
- Petr Kučera, petr.kucera@mkc.cz
- Tomáš Bek, tomas.bek@mkc.cz
- Lucie Trlifajová, lucie.trlifajova@mkc.cz


Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲