Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Participace žáků na rozhodovacím procesu

Ve spolupráci s vybranými městy a školami vznikne vzdělávací program pro žáky ZŠ a SŠ, jehož cílem je posílit orientace žáků ve fungování samospráv a prakticky je seznámit s možnostmi ovlivňování rozhodovacího procesu, a to na úrovni školy (žákovské review školy, projektová výuka), i na úrovni samosprávy (žákovské plánování městské investiční akce, pocitové mapování města). Výsledky žákovských aktivit převezme město i škola a poslouží jako cenné vodítko pro zohlednění požadavků cílové skupiny.

Přestože některé formy participace jsou již na školách dobře zavedené (žáci se běžně podílí na rozhodování o vzhledu třídy, školy či na výběru exkurzí a výletů), je naší snahou vyvinout výukový program, který by uvažoval o žácích jako expertech na vlastní potřeby a jako takové je systematicky zapojoval do rozhodování o podobě školy, náplně i formě výuky, veřejného prostoru či veřejných investic.

Cílem projektu je ve spolupráci se zapojenými školami a městy vytvořit vzdělávací program pro žáky ZŠ, SŠ a SOU, zaměřený na občanské vzdělávání, zejména na rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu žáků. Konkrétně cílíme na posílení schopností žáků orientovat se v principech rozhodovacího procesu, na zvýšení důvěry žáků v tento proces i vlastní schopnosti jej ovlivňovat. Vzdělávací program bude metodicky ukotven dle požadavků na akreditované programy DVPP a budou odpovídat Kritériím kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů.

Výstupy projektu (zatím neschválené):

Vzdělávací program Žákovské review školy (ZŠ)

- PDF verze programu pro ZŠ

Vzdělávací program Žákovské review školy (SŠ)

- PDF verze programu pro SŠ

Vzdělávací program Žákovské review školy (SOU)

- PDF verze programu pro SOU

Online aktivita pro výuku v době koronavirové epidemie

Vzdělávací aktivita COVID-19 Survival Map reaguje na aktuálně probíhající koronavirovou epidemii a kombinuje práci s mapou, demokratické rozhodování i aktivní pomoc druhým. MKC Praha ji nabízí zdarma pedagogům i jejich žákům. Veškeré materiály k aktivitě si můžete stáhnout zde:

 

Délka projektu: 9/2018 - 8/2021

Donor: EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projektový koordinátor: Krista Danovská

Metodičky: Tereza Cajthamlová, Šimona HuitricVýstupy projektu:

...nahoru ▲