Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 2. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Úsvit legislativních zmetků anebo ztráta poslanecké soudnosti

Úsvit legislativních zmetků anebo ztráta poslanecké soudnosti
Kdyby v úterý 9. 2. nepustila Poslanecká sněmovna do druhého čtení návrh novely azylového zákona z pera poslanců Úsvitu – Národní koalice, nestál by tento legislativní paskvil za jedinou zmínku. Bohužel se v podivné době dějí podivné věci a zmíněným návrhem se přes nesouhlas vlády budou v dalších týdnech zcela seriózně zabývat Výbor pro bezpečnost a Ústavně právní výbor.

Cíl navrhované novely je prostý: jednou provždy vyloučit možnost udělení mezinárodní ochrany (azylu či doplňkové ochrany) v ČR pro všechny osoby, u kterých panuje podezření ze spáchání libovolného veřejnoprávního deliktu. Na tomto místě je nezbytné zdůraznit, že veřejnoprávními delikty jsou kromě trestných činů myšleny také přestupky. Vzhledem k tomu, že samotný vstup či pobyt na území České republiky bez platného víza je podle cizineckého zákona přestupkem (za nějž může být uložena pokuta až - podržte se - 5 000 Kč), znamenalo by to odepření možnosti žádat o ochranu prakticky všem běžencům na území ČR. Nezbývá než konstatovat, že poslanci a poslankyně Úsvitu navrhují jednou provždy zrušit azyl a mezinárodní ochranu (sic!).

Asi nepřekvapí, že navrhovaná legislativní klička neobstojí už při prvním letmém pohledu na Úmluvu o právním postavení uprchlíků a tzv. kvalifikační směrnici EU. Ty, stejně jako platný azylový zákon, jasně stanoví kritéria, která vylučují udělení azylu danému žadateli či žadatelce: podezření ze spáchání trestného činu podle mezinárodního práva (činy proti míru, proti lidskosti, válečné trestné činy), spáchání vážného nepolitického zločinu nebo zvlášť krutého činu, spáchání činů v rozporu s cíli a zásadami OSN. V případě doplňkové ochrany jsou kritéria obdobná, zahrnuta je navíc situace, kdy cizinec „představuje nebezpečí pro bezpečnost státu“. Tyto podmínky nemohou státy dále podle svého uvážení rozšiřovat. Úřady však samozřejmě v rámci samotného řízení mohou shledat žádost nedůvodnou nebo z vážných důvodů již udělenou ochranu odejmout. Kupříkladu v ČR končí dvě ze tří azylových řízení, kterých loni proběhlo celkem 1363, negativním rozhodnutím.

Ve světle výše řečeného je silným zážitkem výprava do hloubi odůvodnění navrhované novely. Nehledě na výroky o “masivním zneužíváním asylového práva zejména ekonomickými migranty z Afriky” nemajícími oporu v realitě, zde nalezneme tvrzení vylučující samotný smysl azylového práva. Například z toho důvodu, že “není možné se bez visa legálně na území ČR dostat (...), měla by [k této faktické situaci] přihlížet i právní regulace v českém právním řádu.” V podání poslanců a poslankyň Úsvitu by tak asi vzniknul jakýsi “Schrödingerův běženec”, který by se v okamžiku překročení státní hranice zároveň stal a zároveň přestal být uprchlíkem.

Zjevně pro právní fajnšmekry je v odůvodnění navrhované novely uveden odkaz na pět let starý rozsudek Soudního dvora EU v případu Německo v. B a D. Podle tvrzení předkladatelů soud v rozhodnutí uvolňuje členským státům ruce, pokud jde o rozšíření podmínek vylučujících udělení azylu. Ani laickému čtenáři rozsudku však neujde, že soud ve skutečnosti uvolňuje státům ruce ke zvážení žádosti osob, které by jinak byly z udělení ochrany vyloučeny. Jinými slovy, státům je dovoleno nastavit příznivější, nikoliv přísnější kritéria vůči žadatelům.

Sečteno a podtrženo, navrhovaná novela je na první pohled legislativním zmetkem, jehož odůvodnění obstojí nanejvýš jako vtip. K výše uvedeným závěrům nepochybně dospějí také sněmovní výbory a návrh snad jednou provždy pohřbí. Nezbývá než spekulovat, nakolik byly mysli poslanců, kteří novelu pustili do druhého čtení, zatemněny autentickou nenávistí vůči běžencům, nakolik politickou vypočítavostí, nakolik zbabělostí a nakolik ještě úplně jinými vlivy v pozadí. V každém případě je to smutná vizitka jejich práce.

Tomáš Jungwirth
je policy officer Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Dále působí jako analytik Asociace pro mezinárodní otázky, spoluzakládal iniciativu Česko vítá uprchlíky.
12. 2. 16
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲