Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 8. 10
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Stanovisko ČLK k povinné mlčenlivosti lékaře ve věci poskytování lékařské péče nelegálním imigrantům na území ČR

S laskavým svolením České lékařské komory publikujme vyjádření ČLK o postoji lékařů vůči neregulérně pobývajícím migrantům. Dle tohoto vyjádření nemohou lékaři poskytovat informace o tom, že léčí pacienta, který pobývá na území ČR bez oprávnění k pobytu, cizinecké policii ani komukoli jinému. Pokud by tak učinili, porušili by Etický kodex ČLK.

Povinnost lékaře zachovávat mlčenlivost a dodržovat lékařské tajemství není stanovena pouze Etickým kodexem ČLK, ale zejména platnými a účinnými zákony, které jsou součástí právního řádu ČR. Generálně je tato povinnost zakotvena v § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, podle kterého je zdravotnický pracovník povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděl při výkonu svého povolání, s výjimkou případů, kdy skutečnost sděluje se souhlasem ošetřované osoby. Další výjimky z této zákonem stanovené povinné mlčenlivosti může stanovit pouze zvláštní právní předpis.

Ve vztahu k poskytování lékařské péče cizincům, kteří jsou na území ČR nelegálními imigranty, však český právní řád takovou výjimku nezná. Na tyto případy se nevztahuje nejčastější případ oznamovací povinnosti podle § 367 a § 368 trestního zákoníku, podle kterého musí lékař v taxativně stanovených případech pod hrozbou spáchání trestného činu „nepřekažení trestného činu“ nebo „neoznámení trestného činu“ oznámit orgánu činnému v trestním řízení skutečnosti, i přesto, že se je dověděl v souvislosti s výkonem povolání. Stejně tak žádný jiný právní předpis takovou oznamovací povinnost lékaři nestanoví.

Jedinou hypotetickou výjimkou by byl postup podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, kdy Policie ČR může pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě žádat od zdravotnického zařízení poskytnutí informací o době a místě poskytnutí zdravotní péče této osobě. Toto však předpokládá, že je po ilegálním imigrantovi již zahájeno pátrání a Policie ČR o údaj o době a místě poskytnutí péče sama požádá. Nejsou-li splněny tyto podmínky, je lékař povinen o poskytnutí péče ilegálnímu imigrantovi vždy zachovávat mlčenlivost, tak jak mu tuto povinnost stanoví § 55 odst. 2 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., v platném znění, a také § 2 odst. 9 Etického kodexu ČLK.

Poznámka redakce: Toto stanovisko bylo sepsáno na žádost Výboru pro práva cizinců Rady vlády pro lidská práva a zasláno tajemnici Výboru.

Článek vznikl v rámci projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, který je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Milan Kubek
MUDr. Milan Kubek je prezidentem České lékařské komory.
3. 8. 10
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲