Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 5. 05

Prostorové rozmístění cizinců v Česku a jeho změny od 90. let

Otázkou, zda-li se cizinci na území Česka koncentrují a nebo naopak dochází k jejich dekoncentraci, se zabývá článek Dity Čermákové. Podíváme-li se na skupinu cizinců jako celek, tak od roku 1996 došlo k mírné dekoncentraci. Jiné jsou tendence podle pobytového víza a jednotlivých etnických skupin. Zatímco ekonomičtí migranti mají tendenci vyšší územní koncentrace do hospodářsky silných regionů, tak cizinci s trvalým pobytem jsou více rozptýleni a nadále v tomto trendu pokračují. Sledované etnické skupiny mají různou míru koncentrace na území. Některé vzory chování jsou již známé ze zahraničí. Míra koncentrace je stabilní se slabou tendencí k dekoncentraci. Rozmístění cizinců není nahodilé, ale je závislé na geografické poloze a sídelní struktuře. Stále převažuje koncentrace do okresů městského typu a také současné tendence ukazují vyšší zájem cizinců o lokalizaci u západní hranice než u hranice s východními sousedy. Z vývoje toků cizinců do jednotlivých regionů vyplývá, že struktura územního rozložení cizinců na území Česka osídlení se vytvářela především v první polovině 90. let. Od této doby se počty cizinců v regionech vyvíjejí stabilně, až na regiony, které prošly restrukturalizací průmyslu. Závěrem je třeba připomenout, že sledované období je velmi krátké pro konečné závěry. Dosavadní vývoj spíše naznačuje možný vývoj v rozmístění cizinců. Také je třeba podotknout, že výše uvedené závěry se opírají jen o statistická data a výpočty, jež mají jen omezenou vypovídací schopnost.


Dita Čermáková je doktorandkou na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
30. 5. 05
...nahoru ▲