Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 3. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Právní analýza novely cizineckého zákona, kterou projednává parlament

Na 42. schůzi poslanecké sněmovny proběhlo první čtení novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Právník Pavel Čižinský upozorňuje v bodech na změny, které přináší tato novela. Z perspektivy práv cizinců přináší novela některé pozitivní změny. Například nově upravuje fungování detenčních zařízení; deklarovaným cílem je omezit svobodu cizince jen v nejnutnější míře.
Novela ruší automatické pozbytí trvalého pobytu v případě kratšího než pětiletého trvání manželství mezi občanem/kou ČR a cizincem/kou. Dále je nově a výhodněji upraveno vízum za účelem strpění. Objevuje se možnost udělení tohoto víza u svědků nebo poškozených v trestním řízení, což se týká například obchodovaných žen. V rámci novely došlo k částečné implementaci směrnice EU o sloučení rodiny. Na sloučení rodiny za vymezených podmínek mají právní nárok a) manžel, b) nezletilé dítě cizince či manžela, c) dítě svěřené do péče cizinci či manželovi, d) rodič nezletilého azylanta, e) rodič starší 65 let nebo nezaopatřený rodič či potomek cizince, který je v ČR již 15 měsíců. V případě sloučení rodiny s cizincem s trvalým pobytem nebo s azylantem, nebude vyžadováno pracovní povolení ani zvláštní povolení k pobytu. Dále dochází ke zpružnění vyřizování povolování k pobytu; žádost o vízum se bude moci podat před vyřízením povolení k zaměstnání. Další novinkou v návrhu zákona je, že před finálním vydáním víza nad 90 dnů bude vyžadováno potvrzení o zdravotním pojištění. V novele se objevuje zpřísnění, co se týče místa, kde je možné žádat o vízum; je totiž zavedena možnost, aby vzhledem k bezpečnostním rizikům, byl cizinec nucen žádat o povolení k pobytu ve státě, kde je občanem nebo ve státě, který vydal jeho cestovní doklad. Mění se povinnosti ubytovalů (jedná se především o ty, co pronajímají za úplatu) cizinců. Ubytovatelé jsou nuceni zajistit ubytování za určitých podmínek. Toto opatření se v novele objevilo především kvůli obavám českého státu z migrace slovenských Romů. Podrobné informace a rozbor Vám poskytne analýza Pavla Čižinského.
Pavel Čižinský
Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se též na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.
24. 3. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲