Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 7. 16
Země: EU

Online encyklopedie migrace - pracovní verze

Online encyklopedie migrace - pracovní verze

Encyklopedie je současný rozsáhlý projekt Studentského hnutí za solidaritu ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK. Jejím posláním je zmapovat relevantní témata a pojmy, které souvisejí se současnou tzv. uprchlickou krizí, tak, aby se široká veřejnost mohla spolehlivě, aktuálně a čtenářsky přístupným způsobem informovat o nastalé situaci a jejím kontextu. Primárním cílem je vysvětlení příčin, které vedou k tomu, že lidé prchají ze svých domovů. Nechceme se hádat, ani nikoho přesvědčovat, ale za pomoci objektivního a odborného studia situaci uklidňovat a problém jemně vykládat těm, kteří o to stojí. Chceme vůbec umožnit vcítění do osudů uprchlíků.

ency_web-300x208.jpg

Struktura encyklopedie je stromovitá, tedy od nejpodstatnějších hesel směrem k okrajovým, což umožňuje jednak přizpůsobit výklad informační potřebě uživatele, jednak tvůrcům neomezeně rozvíjet další vrstvy hesel. Záměrem ovšem není dublovat funkci Wikipedie; nechceme žádné dlouhé a obecné statě, ale velmi konkrétní a přesná hesla (definice pojmů, výklad jevů, hodnocení a komentáře), která za pomoci větvení vykládají opět velmi konkrétní jevy. Spíše než dlouhé analýzy skládáme pomyslnou mozaiku. Modelovým čtenářem encyklopedie je neinformovaný laik s nedostatkem času, formálně jsou tedy hesla koncipována jako stručná (max. 1 normostrana), popularizační a srozumitelná.  Hesla jsou součástí interaktivní mapy světa, díky níž je bude možno přehledněji a názorněji zasadit do kontextu, což bude navíc podpořeno ilustračními materiály (např. obrázky, grafy, videi). Budou-li kapacity, zvažujeme také anglickou mutaci.

Na přípravě a další koordinaci encyklopedie pracují studenti českých vysokých škol, samotné texty ale píší primárně pedagogové. Autorizací hesel dále chceme dosáhnout patřičné legitimity a vážnosti.  Organizace práce i její efektivity dosahujeme vytvářením tvůrčích týmů (studenti spolu s pedagogy) dle oborů. Primárními obory jsou přitom ty, jež se zabývají Blízkým východem a českými reáliemi (např. arabistika a blízkovýchodní studia), sekundárními jsou ty, které doplňují fakta o teoretický rámec (např. religionistika, politologie, právo, sociologie, antropologie, ekonomie, teologie, filozofie ad.). Struktura encyklopedie dovoluje dále zapojit i nejrůznější další obory.

Všichni autoři odborných textů se na přípravě encyklopedie podílejí dobrovolně, pro pedagogy a studenty je navíc zajištěna symbolická finanční kompenzace.

Vzhledem k tomu, že je projekt velmi náročný, zejména z hlediska personálního fondu, velmi uvítáme každého, kdo se bude chtít do vytváření encyklopedie zapojit. V případě zájmu se neváhejte ozvat kontaktní osobě, všechny dotazy rádi zodpovíme. Podrobnější informace najdete v konceptu a metodice práce.

Momentálně je k dispozici pracovní verze Online encyklopedie migrace. Plná verze bude oficiálně spuštěna na podzim 2016.


Kontaktní osoba: Jakub Múčka (encyklopedie@shzs.cz), hlavní koordinátor projektu, za spolek Online encyklopedie migrace, který projekt jako autonomní a dílčí část celého hnutí formálně koordinuje a utváří.

18. 7. 16
...nahoru ▲