Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 12. 06
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Nevládní organizace vítají novelu školského zákona

Není žádným tajemstvím, že stávající školský zákon je vůči některým skupinám cizinců nespravedlivý. V poslední době se na jeho adresu snesla vlna kritiky především ze strany nevládních organizací. Ta nyní našla svůj odraz v chystané novele. Po dlouhé době tak dochází ke změně legislativy výhradně ve prospěch cizinců, což stojí za pozornost.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“ ), účinný od počátku roku 2005, přinesl do praktického právního postavení dětí, žáků a studentů v oblasti školství jednu zásadní změnu, a sice rozlišování kategorie občanů na straně jedné a cizinců na straně druhé. Do druhé skupiny je řazen každý, kdo není občanem EU nebo jeho rodinným příslušníkem. Cizinci mají zřetelně nižší práva než občané. K další diferenciaci pak dochází i u samotné kategorie cizinců, kdy cizinci bez pobytového oprávnění mají nejnižší, respektive žádná práva ve smyslu tohoto zákona.

Jak se ukázalo, toto rozlišování na občany a cizince a dále na cizince oprávněně a neoprávněně zde pobývající není nejšťastnějším krokem a přináší více negativ než pozitiv, nehledě na to, že kvůli tomu dochází k porušování mezinárodněprávních závazků České republiky (vyjádřených především v Úmluvě o právech dítěte).

Ve vztahu k cizincům lze totiž v současném zákoně nalézt dva hlavní problematické momenty.

Tím prvním je skutečnost, že cizinci s pobytovým oprávněním mají nárok na rovný přístup pouze k části vzdělávání, totiž k základnímu, střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání. Za všechno ostatní pak ale musejí platit úplatu (plné neinvestiční náklady) – ať už jde o základní umělecké vzdělávání, o jazykové, zájmové a další vzdělávání (např. školní družiny), o předškolní vzdělávání (jen občané ČR mají nárok na bezplatný poslední rok mateřské školy) nebo o školské služby (např. poradenská, ubytovací a stravovací zařízení). Toto omezení se negativně dotklo velkého počtu u nás usídlených cizinců a vyvolalo obrovskou nevoli, především ze strany dlouhodobě usazených migrantů u nás, a zároveň s tím také otázkyřadu otázek s cílem zjistit, proč stát k takovému opatření přistoupil. Vzhledem k tomu, že například předškolní vzdělávání hraje zásadní a nezastupitelnou roli v celém vzdělávacím systému, bylo rozhodnutí o zpoplatnění těchto služeb velmi problematické. Dá se předpokládat, že „pro-integrační“ role těchto raných forem vzdělávání je ještě zřejmější u dětí - migrantů než tomu je u českých dětí.

Druhým problémem je, že podle tohoto zákona mohou základní (i jinou) školu navštěvovat pouze cizinci, kteří pobývají na našem území legálně. I když se to pravděpodobně týká jen malého okruhu cizinců, jde patrně o jeden z nejzávažnějších diskriminačních momentů platného školského zákona, kdy se vyhrazuje právo na vzdělání jen pro určitou kategorii cizinců. Významným způsobem je tak porušována Úmluva o právech dítěte, která zavazuje státy činit základní vzdělání povinným a bezplatně dostupným pro všechny děti, tedy také pro děti, které na území smluvního státu pobývají neoprávněně. Opět, lze se jen dohadovat, proč stát k takovému opatření přistoupil a v úvahu zde připadá především zájem státu na potírání a odhalování nelegální imigrace. Ačkoliv je tento postoj státu ve vztahu k nelegální migraci předvídatelný a v jistém slova smyslu i pochopitelný, prostředky a nástroje, které k tomu používá, jsou doslova skandální. Stát zde de facto obětuje právo dítěte na vzdělání ve snaze potlačit nelegální migraci. , přičemž je na první pohled patrné, že vytyčeného cíle není možné tímto způsobem dosáhnout a nelegální migraci zamezit. Jediné, čeho bude podobným zákazem povinné školní docházky nelegálních cizinců dosaženo, je ohrožení mravní výchovy některých dětí a porušení práva na vzdělání.

Je však i teoreticky možné, že nic z toho, co je státu nyní přičítáno jako úmysl, nebylo původně plánováno a že stát prvoplánově žádnou diskriminaci cizinců nezamýšlel. Ať tak či onak, i laikovi je jasné, že stát svým chováním porušuje mezinárodní lidsko-právní závazky.

Z hlediska předchozí kritiky lze velmi ocenit chystanou novelu školského zákona, která počítá s tím, že všechny osoby, a tedy i všichni nezletilí cizinci, bez ohledu na svůj pobytový statut, budou mít za stejných podmínek přístup jak k základnímu vzdělávání, tak i ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení v pravidelné denní docházce. K předškolnímu, základnímu uměleckému a jazykovému vzdělávání a ke školským službám pak budou mít přístup ti, kteří mají právo pobytu na území na dobu delší než 90 dnů, popřípadě azylanti, osoby požívající doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany či rodinní příslušníci takových osob, pobývající oprávněně v ČR.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tudíž poměrně rychle reagovalo na kritické hlasy, které upozorňovaly na neúnosnou situaci v oblasti přístupu cizinců ke vzdělávání a školským službám, což je po dlouhé době alespoň jeden kladný signál vyslaný směrem k cizincům ze strany českého státu. Nezbývá než doufat, že novela bude schválena co nejdříve a vyslovit novoroční přání, aby takovýchto signálů bylo do budoucna co nejvíce.

Článek vznikl v rámci projektu „Regularizace nelegální migrace II.“ podpořeném Nadací rozvoje občanské společnosti.
Pavla Hradečná
Mgr. Pavla Burdová Hradečná působí jako právnička v Poradně pro uprchlíky.
29. 12. 06
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲