Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 3. 03

Nelegální zaměstnávání cizinců jako překážka v jejich žádoucí integraci na trhu práce - Část I. Metodické postupy užívané ke zkoumání fenoménu nelegální práce ve vybraných zemích

Stať o nelegálním zaměstnávání v obecné rovině a stručná charakteristika imigračních politik v oblasti nelegálního zaměstnávání uvádí do téma studie. Deskriptivní část práce předkládá definice nelegálního zaměstnávání cizinců v USA, Kanadě, v Rusku a v různých zemích Evropy, v některých příkladech jsou jmenovány instituce udělující legalitu pobytu a práci pro cizince v té které zemi.
Metodologická část studie předkládá na příkladech jmenovaných zemí rozdílné přístupy k nelegálnímu zaměstnávaní obecně i v rovině zaměstnávání cizinců. Uvedené přístupy představují pestré metodologické spektrum, například to je politika prevence nelegálního zaměstnávání cizinců ve Švédsku, mikroekonomické výzkumy trhu práce v Kanadě, mechanizmus státní kontroly v Polsku, empirický výzkum nelegálního trhu práce cizinců v Nizozemí, teoretická východiska k analýze kinetiky institucionálního rámce ekonomických vztahů v procesu ekonomického vývoje na chorvatském příkladu a další.

Milada Horáková
18. 3. 03
...nahoru ▲