Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 1. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Nařízení Rady 343/2003 o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství (Dublin 2)

Nařízení nahrazuje Dublinskou úmluvu (Úmluvu o určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství) z roku 1997.


Nařízení stanovuje pravidla určující, který stát má povinnost projednat žádost o azyl podanou občanem třetí země. Meritorně se Nařízení od původní Dublinské úmluvy zásadně nemění. Nový je ale právní charakter a dosah Nařízení - na rozdíl od Dublinské úmluvy, která byla mezinárodní smlouvou, je Nařízení komunitárním předpisem. (Jinými slovy, že je pro občany členských zemí nebo osoby na jejich území snadnější dovolávat se svých práv).       

Základním principem je, že žádost by měl projednat první členský stát EU, na jehož území žadatel vstoupí. Nařízení klade větší důraz na společné nahlížení na případy členů jedné rodiny v rámci azylového řízení. V případě, že je žadatelem nezletilý, bude jeho žádost projednávat ta země, na jejímž území se legálně nachází jeho nejbližší příbuzní (pokud je to v zájmu dítěte). Pokud má žadatel v některé zemi EU rodinné příslušníky, kteří také podali žádost o azyl a jejich žádost ještě nebyla rozhodnuta, měla by jeho žádost (pokud si to přeje) projednávána společně s ostatními.

Další hierarchie určování státu odpovědného za projednání azylové žádosti říká, že povinnost projednání má stát, na jehož území žadatel legálně pobýval (tj. stát, který mu vydal povolení k pobytu, je-li to ten případ), případně stát, který vydal žadateli vízum. V nařízení se dále přesně specifikují situace, kdy má žadatel více víz vydaných více zeměmi EU nebo vlastní více cestovních dokumentů atd.

Členské státy mohou vzájemně uspořádat další praktická bilaterální opatření, aby mohly nařízení implementovat. nařízení se vztahuje na všechny azylové žádsto podané od 1.9.2003.

Nařízení bylo podepsáno 18.3.2003, v platnost vstoupilo 17.3.2003. Je naplánováno vydání souhrnné hodnotící zprávy o plnění Nařízení, která by měla být publikována 17.3.2006. 

Velká Británie a Irsko vyjádřily oficiálním dopisem 30.10.2001 zájem stát se součástí implementujících stran Nařízení (obě země si již v Amsterdamské smlouvě vymínily možnost nepodílet se na společné azylové a migrační politice, pokud se tak rozhodnou). Nařízení naopak nepřijalo Dánsko.

Originální název: Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national.Hana Kabeleová
16. 1. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲