Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Migranti na slovenském trhu práce: problémy a perspektivy

Institut pro veřejné otázky vydává publikaci, ve které se pokouší zachytit co nejvíce z reálné situace ekonomických migrantů na Slovensku a komentovat ji z perspektivy platné imigrační a integrační politiky.

Výzkumný projekt IVO reagoval na potřebu prohloubení informací o migrantech na Slovensku. Zabýval se následujícími otázkami: sledoval existující statistiky a pokusil se o tvorbu nových výzkumných databází, které by umožnily srovnání v průběhu času; věnoval pozornost ekonomickým, sociologickým i politickým faktorům migrace; zohlednil přesahy a projevy všeobecných trendů v mezinárodní migraci a ekonomické migraci na Slovensko. Publikace se podrobněji soustředila na přicházející migranty jako na zdroj pracovní síly a účastníky slovenského trhu práce, ale i jako zdroj remitencí. Věnuje se příbuzenským sítím nejen jako síle schopné pomoci při přesunu mezi zeměmi, ale i při hledání pracovního uplatnění a rozhodování o době a charakteru pobytu v zemi destinace.

Institut provedl kvantitativní výzkum na vzorku 350 respondentů ze 6 hlavních zemí původu, v jehož rámci proběhl kvalitativní výzkum s hloubkovými rozhovory. Jednalo se o jedince dlouhodobě pobývající na Slovensku, kteří se úspěšně integrovali na trhu práce.  Výzkum ukázal heterogenitu pracovních migrantů, z nichž však dvě třetiny volí Slovensko jako destinaci záměrně a využívají k tomu zejména neformálních sítí. Většina migrantů má dosažené vysokoškolské či středoškolské vzdělání, jejich kvalifikační potenciál zůstává nicméně z velké míry nevyužit. Studie označuje za hlavní faktory překážky institucionální a administrativní povahy. Dále se zabývá výší měsíčního příjmu pracovních migrantů a rolí, jakou v něm hrají remitence. Více než třetina migrantů posílá finanční pomoc do země původu, převážně pro potřeby rodiny. Průměrná hodnota transferů je 128 eur měsíčně, zasílaných převážně neformálními způsoby. Výzkum se zabývá také spokojeností pracovních migrantů na Slovensku a jejich fluktuačními tendencemi, přičemž dochází k závěru o značné stabilitě celkového pobytu v zemi. Studie nabízí doporučení pro veřejné politiky, mezi nimiž nalezneme nutnost budovat komplexní strategii ekonomické migrace a klást důraz na její přínosy, potřebu definovat základní principy regularizační politiky a aktualizovat celkovou integrační a imigrační politiku SR, usnadnit proces získávání pracovních povolení a další.

Publikace vyšla jako součást projektu Ekonomické aspekty migrace a integrace migrantů, financovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí v rámci programu Solidarita a řízení migračních toků.

6. 1. 12
...nahoru ▲