Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Konference Regularizace nelegální migrace

Dne 12. dubna 2011 proběhla v Polském institutu závěrečná konference projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci. Panelisté z nevládních organizací, státních institucí a akademické sféry se věnovaly především přístupu neregulérních migrantů k zásadním právům a jejich pozici na trhu práce. Na konferenci rovněž vystoupili představitelé partnerských organizací španělské SOS Racismo Mugak a portugalské SOLIM.

Stěžejním tématem konference byla tzv. regularizace, jejíž prosazování v České republice bylo jedním z hlavních cílů projektu. Regularizační programy mohou mít různé podoby, ovšem ve svých dopadech vždy znamenají možnost zlegalizování pobytu neregulérních migrantů na území implementujícího státu. Regularizace jsou poměrně běžné zejména v jihoevropských státech. O zkušenostech těchto zemí s regularizacemi hovořili představitelé partnerských organizací Timoteo Macedo (SOLIM) a Mikel Mazkiaran (SOS Racismo). Jejich kolegyně Anaitze Aguirre a Madina Omarkhanova zase představily situaci neregulérních cizinců ve Španělsku a Portugalsku v otázkách přístupu ke zdravotní péči a dalším sociálním službám. Příspěvky zahraničních hostů vznesly zamyšlení se např. nad rozdílem mezi např. Portugalskem a Českou republikou, které mají sice srovnatelnou velikost a podobně krátkou imigrační historii, liší se však právě v postoji k cizincům bez povolení k pobytu.

Konference byla rozdělena do tří tematických panelových diskusí, v nichž vedle zástupců českých a zahraničních nevládních organizací vystoupili také představitelé odpovědných českých státních orgánů a akademické obce. Jednotlivé panelové diskuse se věnovaly stěžejním tématům projektu:

  • Nelegální zaměstnávání a pracovní podmínky neregulérních migrantů
  • Přístup neregulérních migrantů ke zdravotní péči a jiným sociálním službám
  • Zajištění a vyhoštění v konfliktu s právem neregulérních migrantů na rodinný život

Příspěvky jednotlivých panelistů:

Regularizace nelegální migrace - úvod
Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci - o projektu
Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci - analýza
Solidariedade Imigrante
SOS Racismo/MUGAK
Jelínková: Výsledky dotazníkového šetření mezi migranty bez oprávnění k pobytu

Panel I.
Kalinová: Zaměstnávání cizinců a hospodářská krize
Čaněk: Stromkaři
Čižinský: Nelegalita nebo bezpráví
Čižinský: Zaměstnanost cizinců
Mazkiaran: Irregular migration and regularization

Panel II.
Hnilicová: Nelegální migranti v ČR a přístup ke zdravotní péči
Agirre: Irregular immigration and regularization
Jelínková: Přístup mingrantů bez oprávnění k pobytu ke zdravotní péči

Panel III.
Mazkiaran: Irregular immigration and regularization
Pokorná: Právní úprava v oblasti správního vyhoštění a zajištění
Rozumek: Vyhoštění, detence v. rodinná práva neregulérních migrantů

Video záznamy jednotlivých panelů:

Nelegální zaměstnávání a pracovní podmínky neregulérních migrantů

Nelegální zaměstnávání a pracovní podmínky neregulérních migrantů on Vimeo.

Zajištění a vyhoštění v konfliktu s právem neregulérních migrantů na rodinný život

Zajištění a vyhoštění v konfliktu s právem neregulérních migrantů na rodinný život on Vimeo.


Součástí veřejné prezentace projektu bylo i zveřejnění výsledků z dotazníkového šetření, prováděného neziskovými organizacemi mezi svými klienty - neregulérními migranty v ČR a také komplexní analýza o nelegální migraci a regularizaci v České republice s komparativním náhledem na migrační historii a zkušenosti Španělska a Portugalska.

V úvodu každé panelové diskuse byla promítnuta ilustrační videa s příběhy neregulérních migrantů v EU. Videa a české titulky poskytla pro konferenci evropská síť HUMA (Health for Undocumented Migrants and Asylum Seekers), spolupracující s pořadateli konference v oblasti nediskriminačního přístupu neregulérních migrantů a žadatelů o mezinárodní ochranu ke zdravotní péči v Evropě. Videa vznikla ze série fotografií prezentovaných na putovní výstavě Exil = Exit ?, kterou v roce 2010 pořádala v evropských metropolích nadnárodní organizace Médecins du Monde (Lékaři světa), zakladatelka sítě HUMA. K shlédnutí v originální verzi s anglickými titulky zde (Deniso prolink je: www.exil-exit.fr)

Marie Jelínková

PhDr. Marie Jelínková Ph.D., pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd v Praze a přednáší na katedře Veřejné a sociální politiky na téže fakultě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na témata migrace a integrace osob s migrační zkušeností, podrobně se věnovala situaci osob bez oprávnění k pobytu, přístupu migrantů ke zdravotní péči či oblasti pracovního vykořisťování. Disertační práci obhájila na téma mongolské migrace do ČR. Studovala na FSV UK a na University of Queensland. V minulosti pracovala rovněž jako editorka portálu migraceonline.cz.

 

Eva Čech Valentová
Eva Čech Valentová působí dlouhodobě ve Sdružení pro integraci a migraci jako expertka na mezinárodní spolupráci, projektová koordinátorka a právnička. Zodpovídá za veškeré projekty SIMI z podpory Norských grantů, věnuje se oblasti pracovní migrace, genderu v migraci a rozvoji interkulturní práce. Je kontaktní osobou pro spolupráci s evropskými sítěmi PICUM, ENAR a ENoMW a působí v Regionální poradní platformě při MHMP.
30. 5. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲