Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 12. 12
Zdroj: migraceonline.cz

EM kit – dobrá praxe z EU pro integraci migrantů

Na podzim roku 2012 byl dokončen a otestován nový nástroj pod názvem „EM-kit“, který je určen pro práci s migranty, zejména pak ženy migrantky. Jedná se o soubor nástrojů, který vznikl na základě dobré praxe z vybraných zemí EU. EM-kit mohou využívat školitelé, kouči, sociální pracovníci a další, kteří se zabývají problematikou integrace cizinců. Tento nástroj se švédské úřady práce rozhodly využívat při práci s cizinci. EM-kit je dostupný také v české verzi.

EM -kit jako nástroj pro integraci cizinců

Na podzim 2012 byl dokončen a otestován nový nástroj pod názvem „Empowerment kit“, zkráceně EM-kit, který je určen pro práci s migranty, zejména pak ženami migrantkami. Jedná se o soubor zhruba 30 nástrojů (metod), který vznikl na základě dobré praxe z vybraných zemí EU, konkrétně pak Švédska, Česká republiky, Kypru, Řecka, Španělska a Švýcarska. EM-kit mohou využívat školitelé, kouči, sociální pracovníci a další, kteří se zabývají problematikou integrace cizinců, zejména těch s nízkým vzděláním či pracovní zkušeností.

Jak EM-kit vznikl

EM-kit vznikl v rámci projektu „Empowerment kit pro ženy migrantky s nízkým vzděláním/pracovní zkušeností“ (více k tomu na www.socialempowerment.eu), jehož cílem je zlepšit přístup k odborné přípravě a odbornému vzdělávání žen migrantek, zvláště těch s nízkým vzděláním nebo pracovní zkušeností, s cílem pomoci jim vstoupit na trh práce a stát se aktivními členy společnosti hostitelské země. EM-kit lze přitom využívat i pro další marginalizované skupiny při jejich integraci do společnosti. Projekt byl podpořen Evropskou komisí v rámci programu Lifelong Learning Programme.

V první fázi koncipování EM kitubyla věnována pozornost nastavení jednotného metodického přístupu. Partneři projektu, z jejichž zemí bylo využíváno příkladů dobré praxe, použili částečně upravený přístup tzv. „škály aktivního občanství“. Vycházeli přitom ze škály aktivního občanství, která byla vyvinuta S. R. Arnsteinem[1] a částečně jí pozměnili.

Na základě této škály se pro její jednotlivé stupně (viz dále) v jednotlivých partnerských zemích ve spolupráci s organizacemi, které se věnují integraci migrantů, hledaly nejvhodnější a nejzajímavější příklady dobré praxe, které používají tyto instituce při práci s cizinci, aby napomohli jejich lepší integraci. Jednotlivé případy z každé země pak byly v rámci mezinárodního koordinačního mítinku za účasti expertů podrobně analyzovány, následně byl diskutován výběr těch nejvhodnějších pro zařazení do budoucího EM-kitu. U každého případu byla snaha identifikovat tzv. diamant – tedy to, co primárně přispívá k integraci jedince či skupiny do společnosti. Vybrané případy pak byly podrobně do Em-kitu popsány včetně návodu jak postupovat, na co se zaměřit a na co si dát pozor.

Jak je EM-kit postaven a jak funguje

Filozofie EM-kitu je založena na zmíněné „škále aktivního občanství“, která byla adaptována pro potřeby EM-kitu. Škála se skládá z šesti úrovní – od izolace přes postupné zapojování, rozvoj až po aktivní občanství, který je cílem. Jednotlivé úrovně jsou následující:

 1. Život v izolovanosti – migranti, kteří nemají téměř žádné kontakty mimo čtvrť, ve které žijí. Jejich kontakty jsou omezeny na čistě funkční kontakty – zdravotnictví, sociální péče. Často potřebují asistenci tlumočníka.
 2. Chození do společnosti – migranti mají občasné kontakty mimo čtvrť, ve které žijí – zejména návštěvy přátel, individuální sporty, návštěvy kostelů/mešit apod.
 3. Zapojení se – migranti začínají být společensky aktivní v oblasti, ve které žijí a zapojují se do různých společenských aktivit. Tyto kontakty však nejsou spojeny s budoucí orientací na práci.
 4. Dobrovolná práce (praxe) – migranti se stávají čím dál více aktivními – zapojují se do odborných vzdělávacích programů či dobrovolné práce (pozn. toto platí spíše pro vybrané západní a severní země EU, v ČR se nejedná o běžnou praxi).
 5. Zvyšování odborné kvalifikace – migranti se účastní odborného vzdělávání s cílem získání odborné kvalifikace.
 6. Aktivní občanství – migranti s placeným zaměstnáním (standardní pracovní smlouvou) či jako osoby samostatně výdělečné činné či jako podnikatelé. Jsou schopni aktivně využít různých nabídek společnosti hostitelské země.

V každé úrovni je pojem aktivního občanství vysvětlen na příkladu chování, které vyjadřuje výsledky, jakož i možné bariéry této fáze a rady koučům a sociálním pracovníkům. Navíc ke každé úrovni EM-kit poskytuje příklady akcí, nástrojů a metod, a také motivační podporu s cílem pomoci jim naplánovat a připravit aktivity pro migranty.

EM-kit obsahuje širokou paletu nástrojů pro jednotlivé stupně integrace. Jako příklad nových (ne zcela běžně užívaných) nástrojů v ČR lze například uvést koncept Časové banky (Time Bank), který byl převzat ze Španělska. Jedná se o vytvoření „banky“ (platformy) znalostí, dovedností a kompetencí, které migranti poptávají a na druhé straně, které jsou ochotni nabídnout jako reciproční plnění, a to bez placení skutečnými penězi. Celý koncept je založen na dobrovolné bázi a principu reciprocity, kdy migrant nabídne nějakou jinou službu, znalost či dovednost, aby „zaplatil“ za to, co využil.

Další, ne zcela tradiční metodou (přístupem) je například využití biblioterapie (tzn. léčbu pomocí knih), která vychází z psychoterapie a tato metoda se používá pro osobní rozvoj, zlepšení sebevyjádření a sebehodnocení, prostřednictvím identifikace s osobami, situacemi apod. Při použití této metody se ve skupině diskutují problémy a situace, se kterými se setkaly osoby v knize, komiksu, filmu, které jsou jim blízké a společně diskutují a hledají řešení. Vedle zlepšení jazykových dovedností, tento nástroj posiluje také sebevědomí, rozhodování a realističtější pohled na jejich život a jejich problémy.

Z Řecka pochází nástroj digitální vyprávění příběhů, kdy migranti mají za úkol natočit krátké video. Jedná se o kreativní způsob zapojení migrantů do rozvojových aktivit, učení se a výměny zkušeností. Tento projekt byl nominován na e-Inclusion Awards 2012. (více informací o tomto projektu, mj. i v češtině, naleznete na www.digem.eu)

Ostatní nástroje v sobě zahrnují různé přístupy, techniky a prostředky (kultury, společenských a sportovních aktivit, ale také technických prostředků jako moderní technologie, film, texty a obrazy apod.) či jejich kombinace k posílení interakce mezi migranty a hostitelskou společností.

Škála aktivního občanství pomáhá koučům a sociálním pracovníkům nejen plánovat práci s migranty a jejich rozvoj v oblasti integrace a jejich zapojování do společnosti hostitelské země, a může sloužit také jako „zrcadlo“ pro vyhodnocení práce.

Testování se standardně provádí na začátku práce s klienty a na jejím konci – podle testovacího formuláře, který posuzuje úroveň nezávislosti, sebevědomí (důvěry při rozhodování), znalosti hostitelské společnosti a jazyka hostitelské země a míru emancipace. Testovací formulář pak pracuje s touto škálou:

 1. Míra nezávislosti – účastník namísto spíše izolovaného života a závislosti na partnerovi, dětech a lidech v jejich přímém okolí ukáže, že má schopnost navštěvovat návštěvy školu, školení, vzdělávání dospělých samostatně, zapojit se do činností a/nebo být schopna samostatné návštěvy veřejných úřadů.
 2. Míra sebevědomí - míra, ve které účastník ukazuje důvěru při rozhodování o nějakém cíli, aktivitě, akci apod. nebo při jednání a reakcích v rámci skupiny.
 3. Míra znalosti (hostitelské) společnosti - všeobecná znalost účastníků o činnosti institucí v hostitelské zemi – jaké nabízí služby v oblasti bydlení, příjmů, zdravotnictví, kultury, vzdělání a práce.
 4. Míra jazykových dovedností (jazyka hostitelské země) - oficiální osvědčení nebo testování jazykových dovedností jednotlivce (objektivní indikátor).
 5. Míra emancipace - míru, v níž se migranti v cílové skupině stali schopnějšími hájit své zájmy (stát si za svým), vytvářet nové kontakty a účastnit se organizovaných aktivit (např. kurzů).

Testování EM-kitu v České republice

EM-kit byl také v jednotlivých zemích pilotován, aby byla získána zpětná vazba případné náměty na jeho úpravu. V České republice byl EM-kit testován ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji. Pilotování probíhalo ve skupině mongolských žen s malými dětmi, které mají předchozí pracovní zkušenost v ČR, žijí zde v průměru zhruba 5 let a mají základní znalost českého jazyka.

Pro testování byly vybrány tři nástroje z EM kitu – Řemeslné dílny, Místa setkávání a Dělejme město společně. Tyto nástroje byly zahrnuty do připraveného programu pro maminky s dětmi a postupovalo se podle metodiky EM kitu.

V rámci řemeslných dílen společně účastnice připravovaly svoji prezentaci na jarmark pořádaný v rámci Multikulturního týdne. Účastnice připravovaly ukázky tradičního jídla, ručně vyráběných výrobků a oděvů typických pro jejich zemi a součástí prezentace pak bylo i vystoupení mongolských tanečnic. Do Multikulturního týdne jsou zapojeny a aktivně ho podporují místní a regionální autorit, což je pro cizince důležitý signál významu akce a jejich snahy. V rámci metody „Dělejme město společně“ došlo k vzájemnému představení u příslušných institucí ve městě a také s místní majoritní komunitou.

Kouč/sociální pracovník provedl testování integrace klientů před i po absolvování aktivit. Hodnocení ze strany kouče je do značné míry subjektivní, nicméně má primárně sloužit pro jeho potřeby a jako pomůcka pro vyhodnocení jeho práce. Podle výchozího posouzení se účastnice před zahájením programu nacházely na stupni 2 („chození ven/do společnosti“) až 3 („zapojení se“) škály aktivního občanství. Dále pak ohodnotil úroveň nezávislosti, sebevědomí (důvěry při rozhodování), znalosti hostitelské společnosti a jazyka hostitelské země a míra emancipace každé účastnice na bodové stupnici 1 – 10. Podle výsledků pilotního testování na konci programu došlo u všech účastnic k posunu, v průměru pak o cca 1/10 na hodnotící stupnici. Protože se jednalo o pilotní testování, byly dále zkoumány zpětná vazba a návrhy na zlepšení jak ze strany koučů, tak i samotných účastnic.

EM-kit v praxi …

EM kit je dostupný na webu www.socialempowerment.eu a obsahuje všechny moduly a informace pro uživatele.

EM-kit byl představen a ozkoušen v jednotlivých zemích, za zmínku stojí, že švédské úřady práce uzavřely se švédským partnerem projektu oficiální dohodu a budou tento nástroj aktivně využívat při své práci s migranty. EM-kit je volně k dispozici registrovaným zájemcům na stránkách skrze www.socialempowerment.eu. Zájemci o přístup se nejprve musí obrátit na českého koordinátora Vladímíra Sodomka sodomka@akses.cz, který jim přístup zprostředkuje.


[1] Arnstein, S.R., A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Planning Association 35 (4): 216–224; 1969.

Dokument byl editován v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.

Vladimír Sodomka
Vladimír Sodomka absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, dále pak kurzy na College of Europe a Development Evaluation Training Světové banky. Věnuje se zejména vzdělávání, koučingu a evaluacím a různým tématům v oblasti integrace EU.
19. 12. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲