Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 9. 08
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Beztrestný výjezd: Prohlášení nevládních organizací k iniciativě tzv. beztrestného výjezdu v souvislosti se zavedením zelených karet

V těchto dnech schválil Parlament České republiky zavedení tzv. zelených karet, které jsou pokusem vlády řešit závažné nedostatky při zaměstnávání cizinců na českém pracovním trhu. Jedním z hlavních problémů současné situace je velký počet cizinců v nelegálním postavení. Uvítali jsme proto vyjádření ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, že zelené karty budou otevřeny i cizincům, kteří nyní pobývají v České republice nelegálně a kteří takto budou mít možnost svůj nelegální pobyt ukončit. (Viz např. deník Právo, 7.4.2008 http://www.mpsv.cz/cs/5285, podobně se ministr Nečas vyjádřil i 21. dubna v anketě týdeníku Respekt). Problémem však zůstává, že cizinecká policie v současné době dává každému cizinci bez povolení k pobytu - tedy i tomu, který se dobrovolně přihlásí - správní vyhoštění a zákaz pobytu na několik let.

Nelegální migrace, jejíž rozsah je v ČR odhadován na desítky až stovky tisíc cizinců, přináší rizika jak pro cizince, tak i pro českou společnost. Většina cizinců bez povolení k pobytu pracuje v šedé ekonomice, čímž stát přichází o daně a další odvody. Tito cizinci jsou na českém trhu práce nekalou konkurencí pro domácí pracovníky a negativně tak ovlivňují mzdové a jiné zaměstnanecké standardy. Stejně tak i podnikatelé, kteří využívají práce načerno, využívají neoprávněné konkurenční výhody oproti těm, co podnikají poctivě. Česká společnost jako celek je pak nelegalitou pobytu cizinců připravována o využití potenciálu těchto cizinců, kteří zde často žijí již mnoho let a znají prostředí a jazyk.

Nelegální status má negativní dopad i na samotné cizince. V situaci, kdy se musí snažit být nenápadní, je téměř vyloučeno, aby hájili svá práva za pomoci státních orgánů, a stávají se tak velmi snadnou obětí diskriminace, pracovního či sexuálního vykořisťování či organizovaného zločinu. Rizika nelegální migrace ale existují i v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti a zdraví. Většina cizinců s nelegálním pobytovým statusem není zdravotně pojištěna, což má negativní důsledky v podobě dluhů za zdravotní péči.

Nelze také opomenout fakt, že mnoho cizinců se do nelegálního postavení nemusí dostat svým zaviněním. Často se jedná pouze o drobné pochybení administrativního charakteru, nebo je na vině špatné fungování českých úřadů či úmyslné jednání zaměstnavatelů či příslušníků mafie, kteří si tímto chtějí pojistit cizincovu závislost. Z nelegality není jiné cesty vyjma přes přihlášení se na policii a následné správní vyhostění.

Česká republika dosud při řešení problému nelegality pobytu cizinců sází výhradně na represi. Opatření bývají ovšem neefektivní a finančně náročná. Počty dopadených cizinců jsou i přes velké razie mizivé, zadržování cizinců v detenčních táborech a fyzické deportace jsou drahé. Tak jako v jiných oblastech veřejné správy není možno spoléhat jen na hrozbu trestu, nýbrž je třeba využít potenciálu těch, kteří mají vůli dát své věci do pořádku. Dobrovolné vycestování by si cizinci pochopitelně hradili sami.

Považujeme proto za velmi vhodné využít zelené karty k co největšímu očištění pracovního trhu od nelegálních aktivit. V zájmu úspěchu je však třeba cizince motivovat ke spolupráci, a to zejména tím, že se jim nabídne možnost vycestovat bez toho, aby jim bylo uděleno správní vyhoštění a několikaletý zákaz návratu do ČR.

Navrhujeme vládě České republiky, aby v rámci prostoru daného zákonem o pobytu cizinců:

  • byla stanovena několikaměsíční lhůta, během níž by se cizinci bez povolení k pobytu mohli dobrovolně dostavit na příslušné úřady
  • existovala možnost těmto cizincům uložit pokutu - správní vyhoštění bylo uloženo na určitou symbolickou dobu (např. 30 dnů)
  • nebyli tito cizinci, kteří splňují další podmínky zákona, a priori vyloučeni z možnosti udělení zelených karet.

V Praze dne 18. září 2008

Prohlášení dosud podpořilo 21 organizací (k 3. říjnu 2008)

Amnesty International Česká republika

Berkat

Centrum pro integraci cizinců

Centrum pro studium migrace, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Český helsinský výbor

Člověk v tísni

Evropská kontaktní skupina

Charita Česká republika

La Strada Česká republika

Liga lidských práv

META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Most pro lidská práva

Multikulturní centrum Praha

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Poradna pro integraci

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva

Poradna pro uprchlíky

Slovo 21

SOZE - Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Ukrajinská iniciativa v České republice

NESEHNUTÍ - NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ

K tématu beztrestného výjezdu on-line dosud vyšlo:

Milan Daniel: Cesta z pasti pro nelegály (Britské listy, 22.9.2008)

Online rozhovor s Pavlem Čižinským (respekt.cz, 23.9.2008)

18. 9. 08
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲