Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 3. 03

Analýza zdravotní péče o cizince v České republice (Podpora integrace cizinců v ČR)

Obsáhlá a komplexní studie začíná přehlednou rekapitulací institucí, politik a hlavních problémů poskytování zdravotní péče cizincům. Na tento přehled navazuje analýza vývoje migrace a integračních programů v EU a ČR. Obecnou část uzavírá analýza právních dokumentů v národním i mezinárodním měřítku a definování zásadních problémů v oblasti poskytování zdravotní péče cizincům. Analýza konkrétních otázek zdravotní péče pro účastníky řízení o udělení azylu a analýza potřeby a spotřeby zdravotnických služeb u cizinců (včetně statistických dat o zdravotním stavu cizinců/migrantů) v ČR uzavírá analytickou část studie.

Poznatky pro empirickou část studie získávali řešitelé sociologickou pilotáží terénu, metodou polostandardizovaných rozhovorů s cizinci a odborníky, kteří se profesně setkávají s cizinci v oblasti poskytování zdravotní péče. Empirická část studie také obsahuje přehled subjektivních pohledů cizinců na problematiku poskytování zdravotní péče. Tato část výzkumu byla pojata jako pilotní vodítko pro případné navazující projekty, především pro sestavení informační brožury pro cizince. Závěrem studie je přehled a stručný popis informačních zdrojů na internetu o poskytování zdravotní péče cizincům v ČR. Tyto informační zdroje jsou uváděné pro srovnání s obdobnými zdroji informací v několika evropských zemích. Samostatnou částí je případová studie životních podmínek migrujících pracovníků ze Zakarpatské Ukrajiny do ČR.

18. 3. 03
...nahoru ▲