Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 9. 04

Analýza legislativní úpravy a aplikační praxe ve vztahu k ukončování pobytu a vyhošťování cizinců

Petr Navrátil a Marina Melkoyan, právníci z organizace SOZE, v této rozsáhlé studii rozdělené do dvou samostatných celků zkoumají legislativní úpravy a aplikační praxe ve vztahu k ukončování pobytu a vyhošťování cizinců z území České republiky. Nabízí srovnání s právními úpravami v jiných zemích EU a navrhuje možné změny v legislativě. Zprávu vydalo SOZE v roce 2004 díky finanční podpoře Nadace OSF Praha.
Obsah 1. části:
1. Právo na volný pohyb
2. Definování mezinárodních závazků České republiky, rozhodujících z hlediska ukončení pobytu cizinců a jejich vyhošťování z území
3. Obecně k pojmu správní vyhoštění. Vyhoštění osob s povolením k trvalému pobytu a občanů Evropské unie.
4. Absolutní práva. Legislativní úprava a aplikační praxe ve vztahu k tzv. překážkám vycestování cizince s ohledem na zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení a princip „non-refoulment“
5. Právo na účinný právní prostředek nápravy v zákoně o pobytu cizinců. Rozbor některých míst zákona o pobytu cizinců z hlediska respektování čl. 13 EÚLP a čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
6. Porovnání právní síly závazků na respektování soukromého a rodinného života, zákazu mučení a jiného nelidského či ponižujícího zacházení a principu „non refoulment“ vyplývajících z mezinárodních smluv
7. Návrhy de lege ferenda
8. Rozhodování soudů o uložení trestu vyhoštění ve smyslu § 57 trestního zákona
9. Právo na soukromý a rodinný život ve smyslu čl. 8 EÚLP. Zvažování dopadu rozhodnutí o vyhoštění a ostatních forem ukončení pobytu do života cizince.
10. Komparativní analýza institutů určených k odstranění tvrdosti rozhodnutí o vyhoštění cizince.
11. Kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu ve věci azylu jako titul pro odklad vykonatelnosti rozhodnutí o správním vyhoštění v současné rozhodovací praxi cizinecké policie.
12. Problematika vyhošťování nezletilých cizinců
13. Otázka účasti tlumočníka ve správním řízení o vyhoštění cizince

Obsah 2. části:
1. Některé problematické aspekty udělování povolení k trvalému pobytu podle ust. §§ 66 a 67 zákona o pobytu cizinců ve světle ustanovení Směrnice 2003/109/EC, týkající se postavení občanů třetích států s povolením k trvalému pobytu
2. Rozpory stávající právní úpravy slučování rodiny občanů třetích států s ustanoveními Směrnice 2003/86/EC o právu na slučování rodiny
3. Negativní důsledky vyloučení ust. § 33 zákona o pobytu cizinců z použití správního řádu
4. Problematické aspekty právní úpravy udělování povolení k trvalému pobytu rodinným příslušníkům státních občanů ČR podle ust. § 87 e) a násl. zákona o pobytu cizinců
5. Zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu podle ust. § 80 odst. 2 písm. g) zákona o pobytu cizinců v případě rozvodu manželství


13. 9. 04
...nahoru ▲