Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Prevence segregace a podpora sociální integrace zahraničních zaměstnanců firem zpracovatelského průmyslu v místech jejich pracovišť a bydlišť

Projekt se zaměřuje na sociálně-prostorové koncentrace cizinců ze třetích zemí i členských zemí EU zaměstnané firmami zpracovatelského průmyslu. Projekt zkoumá formy, příčiny vzniku a sociální důsledky koncentrací cizinců; identifikuje, diskutuje a hodnotí rizika a potenciály vyplývající ze sociálně-prostorových koncentrací cizinců ve vybraných lokalitách. Smyslem výzkumu je nejen poznání současného stavu a předjímání možných budoucích rizik, ale rovněž formulace doporučení, politik a opatření prevence sociálního vyloučení a segregace cizinců a postupů a nástrojů sloužících ke stimulaci integrace. Jejich cílem je zabránit vzniku a rozvoji výrazných sociálně-prostorových koncentrací cizinců v našich městech. Zjištění budou rovněž využita pro doporučení úprav politik na národní úrovni a to při citlivém zvážení specifických situací vznikajících v různorodých místních kontextech.

Řešení projektu se odvíjí od výzkumných cílů a skládá se ze tří částí:

1. Identifikace a výběr lokalit prostorové koncentrace cizinců pracujících ve zpracovatelském průmyslu

Na základě statistických dat, výzkumných studií, mediálních zpráv a konzultací s Centry pro integraci cizinců v jednotlivých krajích Česka budou zmapovány lokality koncentrací cizinců pracujících ve zpracovatelském průmyslu. Výstupem bude databáze a mapa lokalit prostorové koncentrace zahraničních pracovníků ve zpracovatelském průmyslu. V druhém kroku bude proveden výběr lokalit pro případové studie. Zohledněn bude absolutní počet a relativní zastoupení cizinců na obyvatelích města.

2. Případové studie ve vybraných lokalitách

Případové studie ve vybraných lokalitách budou probíhat ve dvou fázích. V prvním kroku budou identifikovány a v terénu ověřeny místní lokality koncentrace a segregace cizinců. Na základě analýzy statistických dat a dalších relevantních dokumentů bude zmapována ekonomická, sociální a demografická struktura lokalit, včetně charakteristik skupiny cizinců a jejich prostorového rozmístění. Způsoby vzniku a utváření sociální a prostorové segregace budou dále zjišťovány prostřednictvím rozhovorů s lokálními aktéry. V druhé fázi se výzkum zaměří na život cizinců v lokalitách jejich koncentrace a segregace - denní rytmus jejich života, prostory, které zahraniční pracovníci využívají, a kontakty s majoritní společností. Jedním z klíčových výsledků této fáze bude "Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace".

3. Vyhodnocení získaných poznatků, metodiky a doporučení

Poznatky z případových studií budou analyzovány s ohledem na rizika a potenciály pramenící z rezidenční segregace a jejího vlivu na integraci cizinců. Zobecněné výsledky budou konfrontovány s migrační a integračními politikami na lokální a národní úrovni a posouzeny v kontextu odborných studií o integraci a migraci zahraničních pracovníků v Česku a zahraniční. Na základě vyhodnocení poznatků budou připravena a v rámci odborných seminářů diskutována "Metodická doporučení pro prevenci rezidenční segregace, zmírnění negativních důsledků a podporu integrace cizinců".

Doba řešení projektu: 01/2014 - 12/2015

Příjemce projektu: Univerzita Karlova v Praze (katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty, Centrum pro výzkum měst a regionů)

Partner projektu: Multikulturní centrum Praha

Realizační tým v rámci MKC:

Projekt je realizován v rámci programu Technologické agentury České republiky na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje „OMEGA“

...nahoru ▲