Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Dobrá práce v obci

Základním tématem projektu je tzv. veřejné zaměstnávání, neboli formy vytváření zaměstnání veřejnými institucemi na úrovni obce, které je hrazeno z veřejných zdrojů a zacíleno na osoby ohrožené sociálním vyloučením.

O projektu: 

Základním tématem projektu je tzv. veřejné zaměstnávání, neboli formy vytváření zaměstnání veřejnými institucemi na úrovni obce, které je hrazeno z veřejných zdrojů a zacíleno na osoby ohrožené sociálním vyloučením (VPP a další formy dotovaných míst, sociálně odpovědné veřejné zakázky, etc). Řešitelé projektu si kladou za cíl popsat dosud známé a využívané praxe tohoto typu zaměstnávání v ČR, vytvořit přehled funkčních modelů veřejného zaměstnávání realizovaných v zahraničí, vytvořit souhrn legislativních podmínek i praktických návodů na vytváření takových pracovních míst na obecní úrovni.

První část projektu je zaměřena výzkumně a analyticky. V této části budou participativními metodami zkoumány podmínky poskytování pracovních míst pro různé skupiny nezaměstnaných v rámci institutu VPP, a to jak z perspektivy nezaměstnaných, tak i z pohledu zaměstnavatelů. Na základě toho bude vytvořena analýza bariér a příležitostí veřejného zaměstnávání.

V druhé části projektu budou ve spolupráci s šesti obcemi analytická zjištění implementována do praxe. Ve spolupracujících obcích budou participativně testovány a zaváděny vhodné praxe veřejně prospěšných prací.

Výstupy projektu budou kromě výzkumných, analytických zpráv a rešerší také metodické návody pro obce a další subjekty na zavedení vhodných forem veřejného zaměstnávání, které by se jednak podílely na řešení situace dlouhodobě nezaměstnaných, jednak přispěly k úsporám ve veřejných rozpočtech a rozvoji místních komunit. Příjemcem výstupů je Agentura pro sociální začleňování, která je odborem Úřadu vlády.

Délka trvání: 

1.8.2017 - 31.7.2020

Donor: 

Tříletý projekt Dobrá práce v obci je financován z ESIF Operačního programu Zaměstnanost, výzvy 024 Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny.

Realizátoři projektu:

Realizátory projektu jsou tři subjekty: Nová škola o.p.s. (nositel projektu, administrativní vedení), Centrum pro společenské otázky - SPOT (odborný grant projektu, obsahové vedení) a Multikulturní centrum Praha o. p. s. (spolupráce na výzkumných aktivitách a veřejných akcích).

Klíčová slova: 

Zaměstnanost, aktivní politka zaměstnanosti, výzkum, inovace. 

 

 

...nahoru ▲