Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích knihovny MKC

Cílem projektu je vytvořit 7 digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených na dějiny, společnost a kulturu 20. století z perspektivy různých aktérů.

Metodologickým východiskem vyvíjených DVZ (dále DVZ) je multiperspektivismus, inovativní metodologický přístup, který namísto orientace výuky na faktografické aspekty zdůrazňuje rekonstruování daného tématu z pohledu různých aktérů historických procesů (různé strany konflikty, národnostní a náboženské menšiny atd.).

Základní vlastností vyvíjených digitálních vzdělávacích zdrojů bude průřezovost (mezioborovost), tedy jejich praktická využitelnost pro uchopení daného tématu v rámci vyučovacích předmětů dějepis, český jazyk a občanská výchova pro 8. a 9. třídy ZŠ. Pozornost bude věnována především meziválečnému období, druhé světové válce a období krátce po ní.

Žákovská práce s DVZ bude využívat digitální technologie (vyhledávání a práce s digitálními zdroji).  Dále tvorbu samostatných výstupů (animace, pořízení videa či zvukové nahrávky atd.). Část úloh bude současně zaměřena na individuální práci žáků s textem (zaměření na rozvoj kritického čtení, vnímání mediálních sdělení atd.) a také na rozvoj klíčových kompetencí či kompetencí pro demokratickou kulturu.

Klíčová slova: výukové materiály, historie, český jazyk, občanská výchova, multiperspektivismus

Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012386

Období realizace projektu: 1/2020 - 12/2022

Donor: EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projektová koordinátorka: Lenka Barišová

Metodička projektu: Tatiana Bírešová

_____________________________________________________________________

Dílčí výukové materiály pro podporu distanční výuky v době koronavirové krize:

Jak se u nás němčilo aneb Nejednoznačnost národní identity (.zip)

- výukový materiál ke vzniku Československé republiky

Literární mapa Československé republiky (.zip) 

- výukový materiál pro hodiny českého jazyka a literatury / čeští, němečtí a slovenští autoři 1830–1933

První máj z různých perspektiv (.zip)

- výukový materiál pro hodiny dějepisu i občanské a mediální výchovy / práce s historickými prameny, vhodné pro 9. ročník základních škol a pro 3. a 4. ročník středních škol

 

...nahoru ▲