Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 2. 11
Zdroj: migraceonline.cz

Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice

Nezisková organizace Sdružení pro integraci a migraci zareagovala na potřeby svých klientek a klientů a získala finanční podporu z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, cílenou právě na cizinky a cizince na trhu práce. Projekt Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice běží od počátku letošního roku až do konce roku 2012 a je otevřený všem osobám z této cílové skupiny, které jsou kdekoliv na našem území.

V letech 2006-2008, tedy v období konjunktury, přibyly v České republice desítky tisíc nových zahraničních pracovníků. S propuknutím ekonomické krize a následným úbytkem pracovních míst se sice počty nově příchozích začaly snižovat, ale začala se i radikálně zhoršovat situace těch cizinců, kteří už na našem území jsou a kteří tu pracují. Problémy na pracovním trhu, s nimiž se nyní setkávají, ať už jde o diskriminaci, tlak směrem k nelegálnímu zaměstnávání či vykořisťování, nucenou práci a celkové sociální vyloučení, jsou mnohdy nad rámec jejich možností řešení. Zaměstnávání cizinců se v řadě případů vymklo českým zákonům i kontrole státu a mnozí zprostředkovatelé tu rozjeli moloch netransparentního obchodování s levnou pracovní sílou. Využívají toho, že cizinci nemají potřebné informace, neznají, co jim mohou nabídnout například úřady práce nebo neziskové organizace, nevědí, jak se vykořisťujícímu jednání zaměstnavatele bránit.

Legální zaměstnání je přitom jednou z podmínek úspěšné integrace cizince do společnosti a v zájmu celé společnosti a státu je nutné ho podporovat. Tímto směrem se proto obrátilo i Sdružení pro integraci a migraci, nezisková organizace, která zareagovala na potřeby svých klientek a klientů a získala finanční podporu z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, cílenou právě na cizinky a cizince na trhu práce. Projekt Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice běží od počátku letošního roku až do konce roku 2012 a je otevřený všem osobám z této cílové skupiny, které jsou kdekoliv na našem území.

Díky této podpoře dnes cizinky a cizinci nejsou na problémy s integrací na trh práce sami, ale mohou se obrátit na organizaci, která jim pomůže uplatňovat jejich práva, bránit se vykořisťování ze strany nejrůznějších zprostředkovatelů a naopak lépe a snáze komunikovat se státními institucemi. Cílem je přispět k narovnání pokřiveného trhu práce, pomoc konkrétním cizinkám a cizincům při integraci do společnosti a zabránění mnohdy velmi bolestným formám sociálního vyloučení.                                                                 

V této souvislosti se Sdružení pro integraci a migraci inspirovalo i v zahraničí a navázalo spolupráci s respektovanou rakouskou organizací ZeMIT a významnou portugalskou organizací SOLIM, které mají s podobnými problémy bohaté zkušenosti.

Sdružení pro integraci a migraci se rozhodlo dotknout i tématu, o kterém se všeobecně ví, ale nahlas se o něm nehovoří - cizinky ze třetích zemí často pracují v českých domácnostech jako uklízečky, pečovatelky či vychovatelky. Jedná se o zcela zvláštní, svou povahou nový segment pracovního trhu a fenomén posledních let, který je z nepochopitelných důvodů společností tolerován. Málokdo si však uvědomuje, že tyto cizinky jsou často tlačeny k nelegální práci a bohužel výjimkou není ani fyzické násilí či sexuální obtěžování, kterému jsou vystaveny. Týrání mnohdy snášejí z obav ze ztráty zaměstnání a v některých případech jsou skutečně v pozicích novodobých služek a otrokyň a potřebují urgentní pomoc. I tyto cizinky se proto mohou na Sdružení pro integraci a migraci obracet s žádostí o právní radu nebo o sociální poradenství. Téma je natolik silné, že si zaslouží samostatnou kampaň, jejímž cílem je ukázat ženám, pracujícím v cizích domácnostech, že i ony mají svá práva a mohou je účinně hájit. Tato kampaň se naplno rozjede v červenci letošního roku.

Kontakt :
Pavla Hradečná, koordinátorka projektu
hradecna@refug.cz, tel. 224 224 379
www.uprchlici.cz

28. 2. 11
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲