Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 4. 04

Zuzana DiFalco: Zaměstnávání cizinců v České republice

Aktuální, velmi informativní text Mgr. Zuzany DiFalco nabízí přehled podmínek zaměstnávání cizinců-občanů EU před 1.5.2004, vysvětluje situaci po vstupu do Unie a v přehledné tabulce nabízí přehled bilaterálních smluv upravujících vzájemné zaměstnávání, které zatím uzavřela Česká republika se třetími státy.

Z článku se čtenář dozví, že od vstupu České republiky do Evropské unie se zaměstnávání občanů ze zemí EU včetně zemí nově přistupujících řídí obecným režimem zaměstnávání cizinců. Ve většině případů to znamená, že v souladu s českou legislativou (zákon o zaměstnanosti) vzniká občanům EU stejně jako ostatním cizincům povinnost požádat o povolení k zaměstnání. Z důvodu vstupu ČR do EU je česká legislativa nastavena tak, aby po 1. květnu 2004 byly vytvořeny podmínky pro volný pohyb pracovníků mezi všemi členskými zeměmi EU. Zákon o zaměstnanosti staví občany EU a jejich rodinné příslušníky na roveň občanů ČR.

Zaměstnávání občanů ČR probíhá za stejných podmínek pro občany a pro příslušníky jiného členského státu dle národní legislativy každého členského státu. Po dobu aplikace přechodných období ale členský stát, který přechodné období aplikuje, bude regulovat vstup na národní trh práce formou povolovacího režimu.

Autorka uvádí, že Velká Británie a Irská republika učinily již konkrétní kroky k plné aplikaci volného pohybu osob. Ostatní státy EU, resp. EHP, deklarovaly vůli aplikovat přechodná období po dobu nejméně 2 let, přičemž u Německa a Rakouska lze očekávat aplikaci přechodných období v plném rozsahu, t.j. plných 7 let.  Tato diferenciace se může průběžně změnit, tak, že státy aplikující přechodná období, mohou od jejich aplikace upustit, rovněž je možné, že stávající členské státy, které budou mít s nově přistoupivšími státy volný pohyb pracovníků, mohou zavést na základě ohrožení pracovního trhu opět národní režim.

Autorka se v článku zabývá situací k počátku dubna 2004, proto čtenářům doporučujeme, aby si pro aktuální informace pročetli i přiloženou novinku "Zaměstnávání občanů ČR v zemích EU - nyní i Švédsko". Z Novinky vyplývá, že těsně před vstupem ČR do Evropské unie na konci dubna 2004 otevřely vstup na pracovní trh novým členským státům nejenom Velká Británie a Irsko, ale také Švédské království.
   
 

28. 4. 04
...nahoru ▲