Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Zjištění míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky

Z výzkumů realizovaných ve VÚPSV (Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí) v roce 2001 vyplynula potřeba systematického shromažďování a analýzy údajů vypovídajících o stupni integrace cizinců dlouhodobě pobývajících v ČR na trhu práce. Cílem projektu „Zjištění možností kontinuálního sledování ukazatelů (znaků) míry integrace cizinců prostřednictvím trhu práce České republiky“ bylo posouzení využitelnosti údajů shromažďovaných v rámci existujícího informačního systému „OK Práce“ a návrh na jeho doplnění za tímto účelem.
Informační systém OK Práce byl vytvořen ke zefektivnění administrativní činnosti úřadů práce a ke statistickému sledování vybraného okruhu dat o trhu práce v ČR pro potřeby MPSV. Využití údajů shromažďovaných systémem OK Práce k sociologické analýze průběhu integrace cizinců na trhu práce může být sekundárním výstupem systému vytvořeného k jinému účelu. OK Práce umožňuje sledovat určité charakteristiky u všech cizinců, kteří v České republice pracují na základě pracovního povolení, dále u všech Slováků, kteří musejí při výkonu práce na území ČR vyplnit tzv.registrační kartu, a rovněž u cizinců s trvalým pobytem v ČR, kteří jsou (byli) evidováni na úřadech práce jako nezaměstnaní.
Základním úkolem projektu VÚPSV byla identifikace údajů, které by bylo prospěšné sledovat v rámci informačního systému OK Práce tak, aby výstupy z tohoto informačního systému napomáhaly řešení otázek spojených s integrací cizinců dlouhodobě a legálně zaměstnaných v ČR. Rozšířený systém OK Práce by dle autorů studie umožnil zpracovávání pravidelných zpráv o průběhu integrace cizinců na trhu práce ČR v souladu z požadavky kladenými v tomto směru Evropskou unií. Analýza dat v systému OK Práce je nyní pro potřeby výzkumu integrace cizinců na trhu práce ČR do značné míry omezena, a to z důvodu praktického zaměření tohoto software na potřeby úřadů práce. Systém OK Práce byl vytvářen zdola, na základě potřeb úřadů práce, nikoli za účelem výzkumné činnosti. Jeho využití k výzkumným účelům se však přímo nabízí, neboť obsahuje jinde nedostupná empirická data o trhu práce a zaměstnanosti v ČR. Individuální data jsou k dispozici vždy na příslušném místním úřadě práce a jen některé části se sehrávají do tzv. centrální databáze MPSV. Informace o cizincích s povolením k trvalému pobytu tak například v centrální databázi zahrnuti nejsou. Dalším nedostatkem stávající analýzy dat obsažených v systému je, že řada informací je sbírána pouze dobrovolně. Širší možnost využití dat systému OK Práce by dle autorů přicházela v úvahu v případě rozšíření celého systému o položky, které studie uvádí (např. se jedná o informace o zemi narození cizince, zemi posledního pobytu cizince, údaje o rodinném stavu cizince, délce a druhu pobytu v ČR atd.), což je ovšem podmíněno jak změnami právních předpisů umožňujících shromažďování nových informací o cizincích zaměstnaných v rámci institutu pracovních povolení, tak souhlasem orgánů politiky zaměstnanosti se zařazením nově sledovaných povinných položek do systému.
Studie má v tomto směru za cíl především přispět ke kvalifikovanému zahájení diskuse o případném rozšíření systému OK Práce.
(Anotovala A.Gerstnerová)

Milada Horáková

 

Danica Krause

 

Milan Polívka
2. 11. 03
...nahoru ▲