Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 1. 03
Zdroj: migraceonline.cz

Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců

Jsou základním dokumentem a východiskem pro koncepční migrační politiku České republiky. Jsou výrazem ochoty vlády podílet se na harmonizaci migračních politik členských států EU. Prioritou státu je přijímat opatření podporující řízenou legální migraci a zároveň minimalizující migraci neregulérní. Byly přijaty usnesením Vlády České republiky č. 55 dne 13. ledna 2003.

Zásada 1
Česká republika s ohledem na mezinárodní závazky, které pro ni vyplynou z členství v Evropské unii, důsledně prosazuje řídící roli státu v oblasti migrace.

Zásada 2
Migrační politika státu je založena na koordinovaném postupu všech státních orgánů, orgánů územní a zájmové samosprávy a na podpoře ze strany dalších subjektů zabývajících se migrací.   

Zásada 3
Migrační politika státu je zaměřena na odstraňování všech forem nelegální migrace a jiných nelegálních aktivit a to jak opatřeními na poli mezinárodní spolupráce, tak i opatřeními národními.  

Zásada 4
Migrační politika státu neklade překážky legální migraci, a podporuje imigraci, která je pro stát a společnost v dlouhodobé perspektivě přínosná.   

Zásada 5
Realizace migrační politiky státu předpokládá široké zapojení nevládních a dalších organizací občanské společnosti.   

Zásada 6
Česká republika se spolupodílí na úsilí světového a evropského společenství na řešení migračních důsledků humanitárních krizí a na odstraňování příčin těchto jevů.

Tyto zásady jsou přílohou usnesení vlády České republiky č. 55 z 13. ledna 2003.

13. 1. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲