Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Zásadní novela cizineckého zákona, sněmovní tisk 1107


Dne 7. dubna 2006 podepsal prezident novelu cizineckého zákona, tedy novelu zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců, která byla přijata Poslaneckou sněmovnou jako sněmovní tisk 1107 a schválena Senátem dne 16. března 2006. K účinnosti novely je nyní zapotřebí její publikování ve Sbírce zákonů, což by se mohlo stát i během několika málo dnů, každopádně velice pravděpodobně ještě během dubna 2004.
Dnem publikace ve Sbírce vstoupí zákon v účinnost a tím nastanou následující změny:

 a. implementace do českého právního řádu směrnice č. 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlohodobě pobývajícími rezidenty (tato směrnice měla být implementována již ke dni 23.1.2006), což v praxi znamená zejména:

 

 1. zkrácení obvyklé doby čekání na trvalý pobyt z 10 let na 5 let, čímž by přibližně 40 000 cizinců mělo získat trvalý pobyt;
 2. přiznání cizincům na udělení trvalého pobytu právní nárok;
 3. obecné posílení statutu trvalého pobytu (o trvalý pobyt již cizinec nebude moci přijít např. pokud ztratí ubytování nebo zchudne, ovšem pouze z důvodů bezpečnostních a ochrany veřejného pořádku, větší ochrana před vyhoštěním);
 4. cizincům, kteří v ČR pobývají déle než 5 let bude udíleno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území („rezident na území“), které bude cizince opravňovat mj. k:
  • cestování po celé Evropské unii (zřejmě ne všechny státy EU ovšem ještě tuto směrnici implemtovaly, a tudíž mohou i nadále vyžadovat víza či jiná povolení; hraniční kontroly budou odstraněny až se vstupem ČR do Schengenského prostoru);
  • v zásadě rovněž k přestěhování do jiného státu EU za prací (většina států EU ovšem zřejmě využije možnosti dále chránit svůj pracovní trh formou pracovních povolení, toto právo je navíc časově neomezené; státy EU by ovšem měly alespoň upřednostňovat rezidenty před ostatními cizinci);
  • přístupu ke školským službám (školní jídelny, základní umělecké školy) za stejných podmínek a za stejnou úplatu jako občané ČR;
  • uznávání odborné kvalifikace dle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků států Evropské unie za stejných podmínek jako občané EU;
 5. cizinci ze třetích zemí, kteří jsou rezidenty v jiném státě EU (tedy např. po pětiletém pobytu ve Francii nebo na Slovensku), budou moci pobývat v ČR až 3 měsíce bez víza a budou mít nárok na dlouhodobý pobyt v ČR. Tito cizinci budou moci pracovat v České republice bez pracovního povolení, pokud v ČR pobývají již déle než 1 rok.

 

b. implementace směrnice č. 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodě se pohybovat a pobývat na území členských států (musí být implementována do 30. dubna 2006), což v praxi znamená např.:

 

 1. kompletně novou právní úpravu pobytu občanů Evropské unie (např. občané Slovenska, Portugalska či Estonska) a jejich rodinných příslušníků (např. manželé, nezletilé děti, nezaopatření rodiče);
 2. rozšíření kategorie rodinných příslušníků i na osoby, které s občanem EU žijí ve společné domácnosti nebo které jsou odkázány na osobní péči občana EU ze zdravotních důvodů;
 3. občané EU budou smět pobývat v ČR bez jakéhokoli povolení, pouze budou-li potřebovat úřední potvrzení o pobytu, mohou se nechat na cizinecké policii zaregistrovat;
 4. rodinní příslušníci občanů EU (tedy např. Kanaďan, který se oženil s Francouzkou a chtějí žít v České republice nebo nemocná matka Ukrajinky, která si vzala Slováka žijícího v ČR) budou i nadále potřebovat povolení k pobytu, budou na něj mít ovšem právní nárok a jejich pobyt bude požívat podobné ochrany jako pobyt euroobčanů;
 5. občané EU a jejich rodinní příslušníci budou mít nárok na trvalý pobyt až po 5 letech přechodného pobytu, místo dosavadních 3 let.

 

c. implementace směrnice č.2004/81/EC týkající se vydávání povolení k pobytu občanům třetích zemí, kteří se stali oběťmi obchodování s lidmi anebo kteří se stali objekty převaděčství a spolupracují s příslušními orgány. Tato směrnice zavádí v cizineckém zákoně tzv. povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany, na které bude mít nárok cizinec,
 1. který je pravděpodobnou obětí obchodování s lidmi nebo
 2. pro kterého bylo organizováno nebo umožněno nedovolené překročení státní hranice a jehož svědectví je významné pro vyšetřování.
 3.  

  Tito cizinci dostanou jednoměsíční lhůtu na rozmyšlenou, zda budou spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení. Poté jim bude udělen pobyt na dobu minimálně 6 měsíců a v průběhu pobytu finanční příspěvek až do výše životního minima. Dále bude těmto cizincům hrazena zdravotní péče a budou moci pracovat bez pracovního povolení. Žádosti bude vyřizovat přímo azylový a migrační odbor Ministerstva vnitra, tedy ne Cizinecká policie, což může znamenat benevolentnější praxi. I oběť obchodování s lidmi bude ovšem muset předložit doklad o zajištění ubytování, jinak jí ochrana pravděpodobně nebude moci být poskytnuta.

   

d. umožnění cizincům zakládání občanských sdružení, neboť novela vyjímá tzv. organizace cizích státních příslušníků z působnosti zákona č. 116/1985 Sb. o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice a převádí je do působnosti zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Tato změna doufejme ukončuje mnohaletou spornou praxi Ministerstva vnitra, které neumožňovalo zaregistrovat občanské sdružení či odborovou organizaci, jejichž zakladateli byli výhradně cizinci, čímž český stát porušoval nejen svou vlastní ústavu, nýbrž i řadu mezinárodních úmluv o lidských právech.

 

e. dovolení podnikat i těm cizincům, kteří nemají povolen pobyt přímo za účelem podnikání, nýbrž za jiným účelem; o živnostenský list tedy budou moci žádat i cizinci, kteří mají v ČR povolen pobyt za účelem sloučení rodiny nebo studia nebo za účelem zaměstnání.

 

Tento zákon zřejmě významně zlepší právní postavení řady cizinců pobývajících v České republice.
Pavel Čižinský
Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se též na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.
12. 4. 06
...nahoru ▲