Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 4. 03

Úmluva o právech dítěte

Úmluva navazuje na Deklaraci práv dítěte z 20. 11. 1959. Jedná se o mezinárodní smlouvu, která primárně zavazuje státy jako celky mezi sebou, aby práva v úmluvě obsažená zabezpečily svými vnitrostátními zákony a případně i dalšími nelegislativními prostředky. Dítětem se rozumí každá osoba mladší 18 let. Úmluva každému dítěti přiznává řadu práv od základních lidských práv, která jsou přiznána každé osobě již dřívějšími úmluvami OSN, až po práva zabezpečující specificky dětské potřeby (účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku). Úmluva ustavila za účelem zjišťování pokroku při realizaci práv dítěte Výbor pro práva dítěte (čl. 43). Výbor je složen z 10 odborníků, státy mu zasílají každých 5 let zprávu o opatřeních přijatých k uvedení práv v Úmluvě v život a o pokroku dosaženém při užívání těchto práv. Československo podepsalo Úmluvu o právech dítěte 30. září 1990, ve Sbírce zákonů byla publikována pod číslem 104/1991. Název v angličtině: Convention on the Rights of the Child.

17. 4. 03
...nahoru ▲