Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 3. 03

Ukrajinská komunita v České republice

Úvod práce tvoří základní statistická data o imigraci z Ukrajiny do ČR. Kapitole o metodologii výzkumu předchází část práce, kde jsou stanovené výzkumné úkoly a cíle realizovaného šetření. Výzkumnou hypotézou je předpoklad vývoje charakteru migrace Ukrajinců do ČR: posun od cirkulační pracovní migrace směrem k trvalé imigraci. Dalším výzkumným cílem je verifikace klasických migračních teorií na příkladu zkoumaného vzorku. Metodologická část podrobně objasňuje techniku výzkumu, tj. dotazníkového šetření. Druhá polovina práce vyhodnocuje výsledky šetření. Výstupem zprávy je charakteristika migrace a situace migrantů z Ukrajiny v ČR, potvrzení výzkumné hypotézy a výše zmíněná reflexe migračních teorií. Výzkumná zpráva je doplněná tabulkou s procentuálně vyjádřenou charakteristikou výzkumného vzorku.
Výzkum navazuje na obdobné výzkumy z let 1995, 1996 a 1997.
Text je článkem sborníku "Menšiny a migranti v České republice" (nakladatelství Portál).

Dušan Drbohlav
31. 3. 03
...nahoru ▲