Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 9. 16
Zdroj: migraceonline.cz

TZ: Svaz Nové odbory

Na odborovou scénu vstupuje nové uskupení, jehož posláním je bořit tradiční stereotypy ve vnímání odborové práce. Svaz Nové odbory je moderním subjektem, který plně reflektuje problémy a požadavky doby. Svou činnost nebude omezovat výhradně na odborářská témata, neboť pohlíží na sociální, ekonomické a politické dění synergicky a hodlá se stát významným hybatelem společenského hnutí.
Jedná se o zcela samostatný, dobrovolný, otevřený a nezávislý svaz, jehož posláním je ochrana a obhajoba práv členů a prosazování jejich sociálních, ekonomických, kulturních, environmentálních a právních zájmů a jistot.


Prioritou Svazu Nové odbory je boj proti prekarizaci práce, zápas o rehabilitaci pracovní síly a snaha o vytvoření důstojného postavení pracujícího člověka bez ohledu na jeho národnost, pohlaví, věk, kulturní a náboženské vyznání, orientaci a státní příslušnost. Svaz považuje všechny pracující za rovné se stejnou potřebou ochrany a pomoci.


„Příspěvkem Svazu Nové odbory k problematice nerovných podmínek pracovníků je založení Odborové organizace Individuálních členů Svazu Nové odbory,“ vysvětluje předseda Svazu Nové odbory Jaroslav Juryšek a dodává: „ Členem této organizace se může stát každý občan. Není podstatné, zda je zaměstnancem, studentem, nezaměstnaným, seniorem nebo osobou samostatně výdělečně činnou. O členství mohou požádat rovněž zahraniční pracovníci, bez ohledu na to, v jakém oboru působí a jakou formu má jejich dohoda se zaměstnavatelem.“
Svaz je otevřený všem, kteří souhlasí s Programovým prohlášením a splňují podmínky dané Stanovami, které, mimo jiné, stanoví, že členem Svazu jsou výhradně právnické osoby, přičemž se nemusí jednat výhradně o odborové organizace a svazy.


„Svaz Nové odbory preferuje spolupráci na bázi názorové platformy, která zahrnuje široké spektrum spolupracujících subjektů. Tato platforma není vymezena pouze odborovými organizacemi, ale je otevřená rozmanitým organizacím, které se zabývají tématy zohledněnými v Programovém prohlášení,“ přibližuje fungování svazu jeho místopředsedkyně Xenie Kaduchová.
Svaz je budován zdola na principech demokracie, rovnosti a solidarity. Nedílnou součástí jeho působení jsou aktivity na poli právní pomoci, ochrany a bezpečnosti zdraví, sociálního zajištění členů a rovněž poskytování benefitů.
„Svaz Nové odbory zajišťuje pro své členy kvalitní právní servis a rovněž služby a servis v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Požární ochrany a Ochrany životního prostředí,“ vypočítává aktivity svazu člen předsednictva Michal Kovář. „Součástí aktivit ve prospěch našich členů je Sociální fond, který zajišťuje pomoc při životních událostech a široké portfolio benefitů, které je výrazem snahy Svazu Nové odbory o maximální péči o své členy.“


Zakládajícími členy Svazu Nové odbory jsou odborové organizace Pila Ptení, Pila Paskov,
Etimex Hranice, Kovo Zábřeh a Iniciativa Nové odbory, z.s. Svaz byl 1. července 2016
zapsán Rejstříkovým soudem v Brně s datem vzniku 29. června 2016 pod spisovou značkou
L 21862, s přiděleným IČ 052 14 874, jako odborová organizace a organizace
zaměstnavatelů. Sídlo svazu je v Ptení.

Jaroslav Juryšek

předseda
jaroslav.jurysek@noveodbory.cz
mob.: +420 736 512 973
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ

Xenie Kaduchová

místopředseda
xenie.kaduchova@noveodbory.cz
mob.: +420 603 950 682
Ptenský Dvorek č.100
798 43 PTENÍ

29. 9. 16
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲