Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Státy staví zdi, města mohou stavět mosty. Zprávy z konference Cities of Migration 2014

Cities of Migration je název třídenní mezinárodní konference, která se konala v červnu 2014 v Berlíně. Na konferenci se sjely více než tři stovky účastníků z nevládních organizací, lokálních samospráv, z akademické, privátní i mediální sféry z celého světa, aby diskutovaly o roli měst v integraci imigrantů a imigrantek.

Právě k městům se upínají naděje na proměnu současného pohlížení na migraci převážně optikou národního státu, kdy je u migrace zdůrazňováno zejména bezpečnostní hledisko a migrace je chápána především jako ohrožení. Města jsou vnímána jako šance pro vytvoření nové vize migrace – imigrace jako příležitosti pro růst a prosperitu všech obyvatel města. Jak řekl jeden z prvních řečníků, Khalid Koser z Ženevského centra pro bezpečnostní politiku: „Státy staví zdi, města mohou stavět mosty.“ Podle něj by města, jež profitují z imigrace, měla převzít zodpovědnost za řízení a správu migrace a státy by měly dát městům v této oblasti více prostoru.

Na konferenci byl kladen důraz na sdílení poznatků z praxe různých typů aktérů jednotlivých měst a na společnou práci na vytváření nových nástrojů k začleňování imigrantů a imigrantek. Prostor byl dán starostům a starostkám vybraných evropských a severoamerických měst, kteří sdíleli své zkušenosti s vedením města směrem k větší inkluzivnosti. Všichni zdůrazňovali důležitost vytvoření „welcoming culture“ neboli atmosféry přijetí, kdy je stávajícím obyvatelům i nově příchozím dáno jasně najevo, že imigranti a imigrantky z různých koutů světa jsou vítáni a že jejich přítomnost ve městě je oceňována. S velkou odezvou se setkal projekt starosty Hamburku, který rozeslal všem cizincům žijícím dlouhodobě ve městě dopis, ve kterém je žádal, aby se stali německými občany. Reakcí na jeho iniciativu bylo dosud nebývalé navýšení počtu udělených občanství, což bylo doprovázeno slavnostní ceremonií na radnici města za přítomnosti starosty. Starostové a starostky též zdůraznili vytvoření funkční infrastruktury nabízející kvalitní pokud možno bezplatné vzdělání pro všechny obyvatele města bez ohledu na jejich původ a podporu služeb umožňujících nezaměstnaným a mládeži z řad imigrantů získat uplatnění na trhu práce. Na konferenci opakovaně zazněl požadavek na opětovné promýšlení konceptu pracovní síly a kvalifikace a na kritické narušování rozdílů mezi žádanou „vysoce kvalifikovanou“ a nežádoucí „nekvalifikovanou“ pracovní silou. Všem imigrujícím by měla být dána šance rozvinout svůj lidský potenciál a své schopnosti.

Důležitým tématem konference bylo i zapojování co nejširšího spektra aktérů do správy města a utváření městských společenství – zejména identifikace zástupců jednotlivých imigrantských skupin ve městě, poznání potřeb těchto skupin, zapojení podnikatelské sféry i dalších obyvatel měst do utváření městského prostoru a sousedských komunit. Za nejzajímavější příklady spolupráce ve městě bylo považováno například organizování kulatých stolů se sousedy a diskuze o přijímání a začleňování uprchlíků ve městě, zapojování imigrantů a imigrantek do identifikace ústředních hodnot města anebo například kanadský projekt, ve kterém byli mladí imigranti instruováni, jak pomoci svým rodičům naučit se počítačovým dovednostem a anglickému jazyku. Města též mohou jít příkladem v boji proti rasismu – třeba podmíněním dodávání služeb městu závazkem anti-rasistické firemní kultury u dodavatelských firem. Na konferenci též zaznělo, že nápady a projekty vytvořené na úrovni ulic a sousedství mají často velký potenciál rozšířit se výše na úroveň města, regionu či šířit se do jiných měst.

Záznamy z jednotlivých panelových vystoupení je možné přímo shlédnout či vyslechnout.

Radka Klvaňová
Radka Klvaňová [radka.klvanova(AT)gmail.com] absolvovala magisterský program sociologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V diplomové práci se věnovala strategiím migrace a integrace arménských imigrantů v Brně. Absolvovala mezinárodní magisterský program zaměřený na analýzu sociální politiky (IMPALLA) v Lucembursku a Belgii. V oblasti migrace ji zajímá zejména problematika uprchlictví, etnických vztahů, integrace imigrantů a migrační politika.
27. 1. 15
...nahoru ▲