Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 3. 03

Směrnice Rady ze dne 28. června 1990 o právu pobytu

Členské státy touto směrnicí přiznávají právo pobytu státním příslušníkům členských států, kterým toto právo ještě nevzniklo na základě jiných ustanovení práva Společenství, jakož i jejich rodinným příslušníkům za podmínky, že mají pro sebe a rodinné příslušníky uzavřeno nemocenské pojištění vůči všem rizikům v hostitelském členském státě a dostatečné finanční prostředky, aby se nestali zátěží sociálního systému hostitelské země. Právo pobytu se dokládá dokladem vystaveným na pět let s možností obnovy. Evropská komise dostala za úkol provádění této směrnice sledovat a vypracovat o plnění každé 3 roky zprávu, kterou předkládá Evropskému parlamentu a Radě. Název předpisu v angličtině: Council Directive of 28 June 1990 on the right of residence (90/364/EEC).

25. 3. 03
...nahoru ▲