Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz

S. Castles, J. Miller M.: The Age of Migration - International Population Movements in The Modern World

Autor knihy popisuje a vysvětluje současné vzorce mezinárodní migrace a s tím související rozvoj etnické diversity v cílových zemích. Po krátkém úvodu následuje kapitola, ve které autor předkládá příklady teorií a konceptů užívaných k uchopení a vysvětlení mezinárodní migrace a formování etnických menšin. Třetí kapitola je popisem historie mezinárodní migrace od roku 1945. Následující kapitola obsahuje hlubší analýzu vzorů migrace do průmyslově rozvinutých zemí. V páté kapitole autor srovnává migrační procesy v Austrálii a v Německu, vyhledává paralely a diference a diskutuje nad faktory, které je určují. V další kapitole autor poukazuje na hlavní politické, sociální a ekonomické změny, které vedou k masovým hnutím přes hranice států v určitých regionech. Důraz klade na vzrůstající globální nerovnováhu. V sedmé kapitole je posuzována ekonomická pozice imigrantů ve vysoce rozvinutých zemích se zřetelem na jejich roli při ekonomické krizi. V osmé kapitole autor dále sleduje pozici imigranta ve společnosti hostitelské země. Autor popisuje právní status imigrantů, sociální politiku, formování etnických komunit, rasismus, občanství a národní identitu v hlavních imigrantských zemích. Srovnává přístupy a imigrační politiky těchto zemí. V předposlední, deváté kapitole autor zkoumá klíčové politické důsledky narůstající etnické diversity, především vliv etnických minorit na politiku. V poslední části autor sumarizuje výše předložené argumenty a předkládá závěry pro budoucí směry mezinárodní migrace.

10. 3. 03
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲