Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Realizace koncepce integrace cizinců v roce 2004 a její další rozvoj v roce 2005

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě zprávu o plnění koncepce integrace cizinců v roce 2004 a plány na rok 2005. Vláda ji schválila usnesením č. 5 z 5. ledna 2005.
Historicky spadá počátek státní politiky v oblasti integrace cizinců na území České republiky do roku 1999. Ve stejném roce byl vládou přijat program Zásady koncepce integrace cizinců na území České republiky, na jehož základě byla později zpracována Koncepce integrace cizinců na území České republiky. V roce 2003 byla převedena agenda spojená s koordinací realizace Koncepce na Ministerstvo práce a sociálních věcí a posléze vznikl samostatný odbor pro migraci a integraci cizinců. O rok později byla zřízena Komise ministra práce a sociálních věcí pro integraci cizinců.
Postup při realizaci koncepce v roce 2005 bude v prvé řadě spočívat v přesném vymezení předpokladů integrace, cílů politiky integrace a prostředků, jimiž lze integrace dosáhnout. Následně by mělo dojít k jasnému definování role státu a role ostatních aktérů v procesu integrace. Do procesu integrace jsou kromě státu a samotných cizinců zapojeny též nestátní neziskové organizace, sociální partneři, zaměstnavatelé, obce a kraje, soukromé vzdělávací subjekty, veřejnost aj.. Zároveň bude vhodné zabývat se otázkou určení transparentních kritérií, která by stanovila, kdy lze předpoklady pro integrace označit za naplněné.
V rámci Komise ministra práce a sociálních věcí budou fungovat tři stálé odborné konzultační skupiny. První z nich je Odborná konzultační skupina pro statistiku a výzkum, která se bude v nejbližších letech zabývat zejména řešením problémů souvisejících se sběrem a vyhodnocováním dat v oblasti migrace a integrace cizinců. Další je Odborná konzultační skupina koncepční a legislativní, jejímž úkolem je zejména rozvoj Koncepce integrace cizinců, stanovení cílů integrace, definice jednotlivých pojmů v oblasti integrace cizinců a vymezení specifických cílových skupin Koncepce integrace cizinců. Poslední složkou je Odborná konzultační skupina pro nestátní neziskové organizace, regiony a sociální partnery, která bude sloužit především jako diskusní fórum pro veřejný i neveřejný sektor.
Na území ČR je v současné době k dispozici pět hlavních zdrojů finančních prostředků z EU využitelných pro dotování programů pro integraci cizinců. Jde o Program Iniciativy Společenství EQUAL – II. kolo, program INTI – Pilot Project on integration of third country nationals, Evropský uprchlický fond, Operační program Rozvoj lidských zdrojů a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Česká republika by v roce 2005 chtěla ze státního rozpočtu uvolnit částku 25 mil. Kč. Oproti roku 2004 jde o nárůst v výši 5 mil. Kč., který je opodstatněn zvyšujícím se počtem cizinců dlouhodobě pobývajících na území ČR.

15. 2. 05
...nahoru ▲