Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Publikace „INTERFACE – imigranti a národní integrační strategie“

Publikace „INTERFACE – imigranti a národní integrační strategie“ přibližuje roli rodiny v procesu integrace migrantů v pěti evropských zemích. Studii v angličtině vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí.

Publikace je výstupem projektu „INTERFACE - Immigrants and National Integration Strategies: Developing a Trans-European Framework for Analysing Cultural and Employment-Related Integration“, který byl zahájen v prosinci 2006 a ukončen v červnu 2008; probíhal v pěti evropských zemích: Belgii, České republice, Finsku, Německu a Itálii. Hlavním cílem bylo pochopit, zdali vůbec a v jaké míře může rodina představovat úspěšnou strategii k usnadnění integrace imigrantů, a jak pomáhá absorbovat a omezit dopady nejtěžších a nejvíce zraňujících migračních zkušeností.

V každé zemi byly provedeny 3 narativní rozhovory s 10-20 rodinami migrantů v závislosti na velikosti země. Právě výstupy těchto rozhovorů v rodinách migrantů jsou hlavním analyzovaným materiálem studie. Získané poznatky byly analyzovány v samostatných kapitolách věnujících se diskriminaci, změně statusu, sociálním sítím a sociálnímu kapitálu, vnitřním vztahům v rodině, intergeneračním vztahům a očekáváním, přínosům a ztrátám spojeným s migrací.

Jednotlivé kapitoly přitom obsáhly informace o rodinách migrantů ze všech zemí zapojených do projektu. Z tohoto důvodu byly zvoleny specifické metodologické postupy, jež jsou společně s teoretickými východisky detailněji specifikovány v první části publikace. Výše jmenovaná témata jsou obsahem dalších tří částí, jež tvoří ucelené bloky věnující se postupně zjištěním o vnitřním uspořádání rodiny, poznatkům o vztazích mezi rodinou a společností a významu migrační zkušenosti pro rodinu. V poslední uvedené části jsou formulována doporučení pro politickou sféru, která by měla napomoci hladkému zvládnutí dopadů migrační zkušenosti na fungování rodiny a tím přispět k úspěšné integraci jak celé rodiny, tak i jejích jednotlivých členů.

Řešitelem projektu za Českou republiku byl Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Na realizaci projektu v ČR se spolupodílel také Etnologický ústav akademie věd ČR. Publikace je dostupná v angličtině.

3. 10. 08
...nahoru ▲