Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
5. 1. 09
Zdroj: iom.sk
Téma: Integrace

Publikace "Integrace migrantů ve Slovenské republice - Výzvy a doporučení pro tvůrce politik"

Publikácia IOM "Integrácia migrantov v Slovenskej republike - Výzvy a odporúčania pre tvorcov politík", ktorej autormi su Zuzana Bargerová a Boris Divinský, je prvou na tuto tému v krajine. Má slúžiť decíznej sfére, štátnym i neštátnym inštitúciám, samosprávnym orgánom, mimovládnym organizáciám, akademickej verejnosti, zamestnávateľom i aktivistom z radov migrantov s cieľom vytvoriť na Slovensku také právne i celospoločenské prostredie, v ktorom bude integrácia migrantov čo najplynulejšia a obojstranne najvýhodnejšia. Kniha ponúka charakteristiku základných teoretických konceptov, modelov, ukazovateľov a politík integrácie imigrantov, analýzu vývoja v Európskej únii i niektorých vybraných krajinách zvlášť na tomto poli a predovšetkým podrobné vyhodnotenie súčasnej situácie a fundamentálnych integračných výziev v Slovenskej republike. Prínosná je najmä rozsiahlym súborom odporúčaní strategicko-koncepčného i prakticko-aplikačného charakteru na systematické zlepšovanie existujúceho stavu. Pri formulácii odporúčaní autori vychádzali aj zo skúseností z dva a pol ročného pôsobenia Migračného informačného centra IOM a z riadených rozhovorov s predstaviteľmi relevantných štátnych i neštátnych inštitúcií v SR.
Publikaci naleznete v pdf zde.
5. 1. 09
Zdroj: iom.sk
Téma: Integrace
...nahoru ▲