Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 8. 22
Zdroj: migraceonline.cz

Přehled programů v rámci DVPP

Přehled programů v rámci DVPP

Níže najdete seznam akreditovaných programů MŠMT pro pedagogy v rámci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), které aktuálně nabízíme v Multikulturním centru Praha.

ŠKOLA V DEMOKRACII – Úvod do modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu

Časová dotace: 8 hodin

Obsah:

Vzdělávací program vychází z komplexního modelu kompetencí pro demokratickou kulturu, jak jej představil dokument Competences for Democratic Culture (CDC) zpracovaný Radou Evropy EU (2016) a je inspirován také Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ vydanou MŠMT roku 2020.

Smyslem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s modelem Kompetencí pro demokratickou kulturu jakožto klíčovým orientačním bodem k proměně způsobu formálního vzdělávání v kontextu demokratické společnosti a trhu práce ve 21. století. Kurz otvírá prostor pro reflexi své vlastní školy a ukazuje perspektivy pro podporu jejího demokratického klimatu. Kurz vede účastníky též k sebereflexi svého profesního profilu a nalezení vhodných nástrojů k podpoře svého profesního růstu a prevenci syndromu vyhoření.

Program byl vyvíjen také s ohledem na současné potřeby učitelů a žáků v kontextu pandemie covid-19, zejména potřebu well-beingu učitelů i žáků a nastavování bezpečného klimatu na školách. Kurz čerpá zkušenosti také z akreditovaných kurzů MŠMT „Kompetence pro demokratickou kulturu I.“ a „Kompetence pro demokratickou kulturu II.“

Na program volně navazuje kurz „DEMOKRACIE VE ŠKOLE – Aplikace modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu ve školním prostředí.“

DEMOKRACIE VE ŠKOLE – Aplikace modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu ve školním prostředí

Časová dotace: 8 hodin

Obsah:

Vzdělávací program vychází z komplexního modelu kompetencí pro demokratickou kulturu, jak jej představil dokument Competences for Democratic Culture (CDC) zpracovaný Radou Evropy EU (2016) a je inspirován také Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ vydanou MŠMT roku 2020.

Smyslem kurzu je seznámit pedagogické pracovníky s konkrétními nástroji vytváření demokratického klimatu na škole a též se způsoby, jak adekvátně přistupovat ke vzdělávání a výchově, aby u studentů rozvíjela postoje a dovednosti v souladu s demokratickými hodnotami.

Kurz umožňuje účastníkům zdokonalit se v péči o žáky a nastavení bezpečného klimatu třídy, a také se orientovat v možnostech rozvoje participace žáků na rozhodovacích procesech. Kurz též uvádí účastníky základním způsobem do výchovného stylu nenásilné komunikace a výchovy prožitkem jakožto vhodnými nástroji podpory demokratického klimatu školy.

Program čerpá zkušenosti především z akreditovaných kurzů MŠMT „Kompetence pro demokratickou kulturu I.“ a „Kompetence pro demokratickou kulturu II.“

Program volně navazuje na kurz „ŠKOLA V DEMOKRACII – Úvod do modelu Kompetencí pro demokratickou kulturu“, avšak nevyžaduje jej jako prerekvizitu. Program však předpokládá, že účastníci již byli seznámeni s modelem Kompetencí pro demokratickou kulturu.

Etnické menšiny jako součást české historie, kultury a společnosti. Tipy a materiály do výuky

Časová dotace: 5 hodin

Obsah:

Program „Etnické menšiny jako součást české historie, kultury a společnosti. Tipy a materiály do výuky” obeznamuje účastníky a poskytuje jim praktické návody, jak pracovat s problematikou zařazování dějin a pohledů menšin na jednotlivé dějinné a společenské události. V první části se účastníci skrze analýzu učebnic seznámí s aktuálním stavem problematiky v současných vzdělávacích materiálech a společně hledají odpověď na otázku z jakých důvodů je důležité zařazení zkušenosti menšin do obecného narativu.

V rámci druhé, praktické, části programu jsou účastníkům představeny konkrétní aktivity a přístupy, jak zařazovat dějiny a pohled menšin do školního kurikula. Následně účastníci uplatňují získané znalosti při tvorbě konkrétní aktivity, které je využitelná ve školní praxi.

Mediální vzdělávání - kontroverzní témata, dezinformace a hate speech

Časová dotace: 6 hodin

Obsah:

Program je zaměřen na vzdělávání učitelů v oblasti médií. V kurzu se vyučující dozvědí nejen o základních mechanismech médií a sociálních sítí, ale i o jejich vlivu na lidský mozek a společnost. Kurz vychází z přesvědčení, že diskuze o kontroverzních tématech je významnou součástí demokratického procesu a pomáhá mladým lidem rozvíjet mnoho kompetencí rozvíjejících aktivní občanství jako jsou: kritické myšlení, porozumění sobě samému a druhým, otevřenost k rozmanitosti, respekt k odlišným přesvědčením, ochotu porozumět druhým a mnoho dalších. Část kurzu zaměřená na práci s dezinformacemi vychází z přístupu americké lektorky Rachel Brown, která se dlouhodobě zabývá vzděláváním zaměřeným na zvyšování tolerance a prevenci nenávistných projevů. Program klade důraz také na schopnost kritickému rozlišení toho, kde se nachází hranice mezi svobodou projevit svůj názor a nenávistnými projevy překračujícími zákon. Druhá část kurzu bude probíhat formou interaktivního semináře, při kterém si vyučující vyzkouší jak aktivity do vyučovacích hodin, tak způsoby argumentace.

Jak pracovat s předsudečnými projevy ve výuce: možné přístupy a vzdělávací aktivity

Časová dotace: 6 hodin

Obsah:

Program představuje téma předsudečných projevů ve veřejném prostoru. Účastníky seznamuje se základními pojmy a možnými pedagogickými přístupy k tématu, vysvětluje sociálně-právní aspekty předsudečného jednání a nabízí funkční aktivity přímo do hodin, které u žáků rozvíjí empatii, občanské dovednosti, sebereflexi a posilují demokratické hodnoty. 

Základní interkulturní trénink pro učitele - Ukrajina

Časová dotace: 4 hodiny

Obsah:

Vzdělávací program slouží jako uvedení pedagogů do tématu interkulturního soužití se zvláštním zřetelem na nove příchozí z Ukrajiny. Není zaměřen na samotnou výuku dětí s OMJ, ale slouží jako nástroj k porozumění kulturním rozdílům a pomáhá tak předcházet konfliktům a nedorozuměním. Jeho součástí jsou reálie o geografii a historii Ukrajiny, ale pouze v té míře, aby pedagogům pomohly pochopit způsoby, jakými odlišná kulturní a socioekonomická realita ovlivňuje každodenní život a může se projevit v interakci se žáky a rodiči. Klíčová část je věnována integraci žáků z Ukrajiny do školního prostředí, včetně seznámení s kazuistikami či nácvikem konkrétních aktivit a způsobů komunikace. 

16. 8. 22
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲