Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Právo cizince na rodinný život

V rámci projektu "Sloučení rodiny", který byl realizován za podpory Delegace Evropské komise v Praze, vydala Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) publikaci, která se zabývá problematikou práva cizince na rodinný život, a to jak z pohledu mezinárodněprávního, tak z hlediska právního řádu ČR. Autory publikace jsou JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU a Mgr. Pavla Vrátná, právník OPU. Text je k dispozici v knižní podobě v kanceláři OPU nebo je možné si ji stáhnout v pdf. formátu na stránkách OPU.
Ochrana rodinného a soukromého života patří dle početných mezinárodních dohod k výlučným právům cizinců. Naplnění principu „jednoty rodiny“ je zakotveno v Evropské úmluvě o lidských právech, Úmluvě o právech dítěte, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. Samotná Konvence o postavení uprchlíků (z r.1951) se sloučením rodiny sice výslovně nezabývá, ovšem z několika rezolucí Výkonného výboru vysokého komisariátu pro uprchlíky evidentně vyplývá, že UNHCR považuje problematiku slučování rodin za jednu z hlavních priorit své agendy. Mezinárodní právo tak dle autorů studie klade významná omezení diskreci států v oblasti nakládání s cizinci, přestože v mnoha příkladech bývá obtížné abstraktní zásady v ustanoveních mezinárodního práva lidských práv prosadit v právní praxi jednotlivých států.

Martin Rozumek
JUDr. Martin Rozumek je ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).

 

Pavla Vrátná
4. 11. 03
...nahoru ▲