Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Poradenství SOZE při asistovaných dobrovolných návratech

Poradenství SOZE při asistovaných dobrovolných návratech

12. 5. 11
Zdroj: SOZE
Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) realizuje v roce 2011 tři projekty zaměřené na poskytování asistenčních služeb při dobrovolných i nucených návratech cizinců do jejich zemí původu. Podrobnosti k jednotlivým projektům se dočtete níže.

Název projektu: FINANČNÍ POBÍDKY V AVR NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
Projekt byl podpořen z prostředků Evropského návratového fondu.
Doba realizace: rok 2011
Místo realizace: Morava a Slezsko

Bližší popis: Hlavním účelem projektu je rozšíření asistenčních služeb v asistovaných dobrovolných návratech (dále jen „AVR“)v České republice. Návratové programy v ČR v současné době obecně využívají kromě úhrady vlastní cesty zejména poradenskou a organizační složku. Reintegrační aktivity jsou však vnímány jako důležité s ohledem na narušení sociálních sítí osob, které jsou často několik let mimo svoji zemi původu.  Motivační pobídky mohou vhodně ovlivnit postoj a motivaci osob cílových skupin k dobrovolnému návratu a mohou zvýšit efektivnost poradenských projektů a vlastní realizace AVR.  Pobídky vychází z individuálních potřeb navracejících se osob. Může jít například o speciální zdravotní péči,  vhodnou rekvalifikaci před odjezdem, zpracování podnikatelského plánu, nákup zařízení či materiálu pro podnikání, finanční hotovost na období po návratu sloužící k zajištění dočasného ubytování, úhrada cestovních nákladů v zemi původu. Motivační pobídky v AVR pro navracející se osoby, tím spíše pro zranitelné skupiny, nejsou zatím příliš využívány, a proto je vhodné jejich aplikaci otestovat v praxi a vytvořit systém jejich použití zejména s ohledem na pomoc navracejícím se osobám v obtížené situaci. Za tím účelem bude v projektu realizováno individuální poradenství a asistence při realizaci návratu s poskytováním finančních pobídek a zpracován soubor doporučení pro zavedení motivačního systému.

Název projektu: ASISTOVANÉ NÁVRATY NA MORAVĚ A VE SLEZSKU
Projekt byl podpořen z prostředků Evropského návratového fondu.
Doba realizace: rok 2011
Místo realizace:
Morava a Slezsko

Bližší popis: V rámci projektu je poskytováno návratové poradenství žadatelům o mez. ochranu, azylantům a osobám s doplňkovou ochranou a cizincům, kteří již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt na území ČR. Klientům projektu jsou zprostředkovány informace související s dobrovolným návratem, s možností finančního příspěvku s důrazem na možnost reintegrace v zemi původu. V rámci projektu je monitorována situace v oblasti návratů s cílem vypracování dílčí hodnotící zprávy s návrhy systémových doporučení.  Projekt tvoří dvě stěžejní činnosti. První z nich je návratové poradenství osobám vymezeným ve výzvě, (žadatelé o mezinárodní ochranu, osoby požívající mez. ochrany , osoby které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt v členském státě EU) poskytované v zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu, kancelářích SOZE a v terénu v komunitách. Poradenství je zaměřeno primárně na poskytnutí informací souvisejících s návratem, podmínkách poskytnutí finančního příspěvku a případně i možnostech reintegrace v zemi původu, dále poskytnutí obecných informací o právním řádu ČR a obzvlášť se zaměřením na rizika související s pobytem na území ČR po skončení pobytového oprávnění. Součástí poradenství je informační kampaň prostřednictvím informačních letáků o AVR v nejčastějších 9 jazycích cílové skupiny. Druhou činností v rámci projektu je monitorování situace v oblasti návratů s výstupem zpracování dílčí zprávy o situaci v oblasti AVR a návrhem doporučení ke změnám. Součástí monitoringu bude monitorování situace v oblasti AVR prostřednictvím dotazníků, směřující ke zjištění vtahu klientů k možnosti dobrovolných návratů se zřetelem na objasnění důvodů presumovaného negativního postoje k možnosti dob. návratů. Vhodné systémové změny směrem k vyšší využitelnosti dob. návratů považujeme za nutné pro efektivní využití dobrovolných návratů jakožto preferovaného řešení neudržitelné pobytové situace cizince.

Název projektu: NÁVRAT DOMŮ II
Projekt byl podpořen z Evropského návratového fondu.
Doba realizace: rok 2011
Místo realizace: Morava a Slezsko

Bližší popis: Projekt je zaměřen na cizince zajištěné v zařízeních pro zajištění cizinců, stejně jako na cizince, kterým bylo uděleno správní vyhoštění. V rámci projektu je klientům poskytováno právní poradenství související s jejich situací dle zákona o pobytu cizinců, dále jsou klienti informováni o právní úpravě nucených návratů. Praktická aplikace nucených návratů je pak monitorována, přičemž k návrhu případných systémových změn bude vypracována analytická zpráva. Cílem projektu je zajistit efektivní a důstojnou proceduru nucených návratů. I přes hrozby vážných sankcí ze strany států, pobývá na území členských států EU početná skupina osob z třetích zemí, které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt v členském státě EU. Právní poradenství poskytne cílové skupině možnosti, jak hájit svá práva a dosáhnout spravedlivého řízení, ve kterém nebudou porušována jejich práva daná právním řádem České republiky. Informační kampaň zvýší cílové skupině právní povědomí o jejich právech a povinnostech v oblasti nucených návratů a o realizaci nucených návratů správními orgány. Znalost povinností a způsobu, jakým jsou nucené návraty prováděny, je základním předpokladem efektivního a bezproblémového provádění nucených návratů správními orgány. Za tím účelem bude zpracován text výtahů ze správních rozhodnutí a přeložen do nejčastěji zastoupených jazyků (9). Poradenství v terénu umožní prevenci maření výkonu úředního rozhodnutí a umožní realizaci návratů dle zákona o pobytu cizinců....nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect