Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 9. 19
Zdroj: migraceonline.cz

Podpora integrace držitelů mezinárodní ochrany

Podpora integrace držitelů mezinárodní ochrany

Nevládní nezisková organizace Slovo 21, z. s. spustila na podzim minulého roku projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany. V rámci projektu vzniká publikace „Česká republika – váš nový domov“ v minimálně 8 různých jazykových verzích a na podzim tohoto roku začnou probíhat integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany (opět v minimálně 8 jazykových verzích) po celé České republice.

Nutnost opustit rodnou zemi a cesta za hledáním ochrany v jiné zemi s sebou přináší velké lidské odhodlání spojené s obavami, ale také potřebu zajistit si život po praktické stránce od naprostých základů. Lidé, kteří byli nuceni vydat se hledat nový domov, opustili v zemi svého původu rodiny, domovy, práci i veškeré sociální vazby. Po příjezdu do České republiky tak pro ně začíná jejich cesta novým životem, kdy si musí zajistit bydlení, základní živobytí skrze práci, vzdělávání pro děti, naučit se český jazyk a celkově se zorientovat v novém neznámém prostředí. Navazují zcela nové sociální vazby a kontakty s místními lidmi, které jim umožní se postupně integrovat a najít nový domov v nové zemi. Řešení každodenních situací může tak být pro tyto lidi zpočátku velmi náročné a matoucí, a proto je důležité je prvními kroky v nové zemi provést tak, aby proces jejich začlenění do normálního života byl co nejsnadnější.

Nový tříletý projekt organizace Slovo 21, z. s. s názvem „Nový domov v České republice“ byl zahájen na podzim roku 2018. Jeho cílem je do roku 2021 zvýšit informovanost nových[1] držitelů mezinárodní ochrany o hodnotách a praktických aspektech života v České republice tak, aby se tito držitelé dobře orientovali v prostředí České republiky a znali svá práva a povinnosti. Projekt je realizován ve spolupráci s odborem azylové, migrační a integrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP MV ČR) a Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR (SUZ MV ČR).

V současné době již vzniká nová, přehledná publikace s názvem „Česká republika - váš nový domov“, která bude držitele mezinárodní ochrany čtivou a lidskou formou seznamovat s různými aspekty pobytu v ČR. Graficky zajímavě ztvárněná příručka poskytne potřebné informace o životě v České republice, místních kulturních zvycích a tradicích, ale také o oblastech každodenního života jako je např. školství, zaměstnání, podnikání, zdravotnictví, sociální systém a zabezpečení, bydlení, doprava atd. Publikace bude k dispozici v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině, ruštině, ukrajinštině, španělštině a turečtině a podle aktuální potřeby budou zajištěny další dva překlady. Pokud během projektu dojde ke změně legislativy, bude zajištěna aktualizace publikace. 

 Od podzimu roku 2019 budou realizovány po celé České republice integrační semináře pro držitele mezinárodní ochrany, a to v minimálně 8 jazykových verzích (čeština, angličtina, arabština, francouzština, ruština, ukrajinština, španělština, turečtina a další 2 jazyky dle aktuální potřeby). Během těchto seminářů získají účastníci informace ze všech oblastí života v ČR a zároveň je lektoři podpoří v získání interkulturních dovedností pro život v České republice. Budou tak vybaveni základními znalostmi potřebnými pro začlenění do běžného života.

Pro kvalitní implementaci seminářů již začaly probíhat školení lektorů a tlumočníků a tvorba podpůrných metodických materiálů. Semináře tak povedou zkušení lektoři zběhlí v lektorských a komunikačních dovednostech a sociálně-právních specifikách skupiny držitelů mezinárodní ochrany, což umožní účastníkům zapamatovat si co největší množství podstatných informací.

Semináře budou tlumočeny zkušenými tlumočníky, kteří v rámci projektu projdou školením na terminologii spojenou s držiteli mezinárodní ochrany. Tato terminologie je často velmi složitá a kvalitním tlumočením bude zajištěno předání správných a srozumitelných informací, které zohlední i možné interkulturní rozdíly v porozumění obsahu seminářů. 

Lektorský tým a tlumočníci se budou řídit metodickými materiály vypracovanými pro účely tohoto projektu. Zároveň budou probíhat pravidelné supervize tohoto týmu tak, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita seminářů.

Semináře budou jednodenní, osmihodinové a pro držitele mezinárodní ochrany zdarma. Koordinátor seminářů, organizace Slovo 21, z. s. uhradí účastníkům dopravu na místo realizace semináře. V případě potřeby bude účastníkům zajištěno hlídání dětí.

Jednodenní seminář bude zpestřen vstupem hosta-cizince, který již nějakou dobu v ČR žije a prošel podobnou zkušeností, jakou si prochází účastníci seminářů. V rámci semináře bude dále promítán krátký film o České republice, který účastníky příjemnou formou seznámí s reáliemi ČR, zdejší kulturou, zvyky a tradicemi. 

Pro koho jsou semináře určeny? Pro všechny osoby nad 15 let, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azyl či doplňková ochrana) po 1. 1. 2017.

Jak se mohou zájemci na seminář přihlásit? Zájemci se mohou na seminář hlásit prostřednictvím internetových stránek, které budou spuštěny od září tohoto roku – www.novy-domov.cz. Internetové stránky budou obsahovat informace o projektu a přihlašovací formulář.

Dále je možné se hlásit prostřednictvím e-mailu: info@novy-domov.cz.

Slovo 21, z. s. je úspěšným realizátorem adaptačně integračních kurzů pro cizince z třetích zemí již od roku 2012. Za tu dobu prošlo kurzy téměř 6 000 osob. Ohlasy od účastníků, kteří se kurzů zúčastnili, jsou velmi pozitivní. Více informací se dočtete zde: http://www.vitejtevcr.cz/.

V případě zájmu o účast na semináři či zájmu o navázání jakékoliv formy spolupráce v rámci projektu, nás neváhejte kontaktovat na výše zmíněném e-mailu.

Projekt Nový domov v České republice AMIF/15/04 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 

       

[1] Osoby, které obdržely mezinárodní ochranu po 1. 1. 2017. Aktivity projektu jsou též určeny osobám nad 15 let.

17. 9. 19
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲