Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Pilotní projekt "Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" startuje

Tisková zpráva o zahájení projektu obsahuje základní informace o systému a proceduře výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahajuje 28. července 2003 pilotní projekt Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků.

 

Jeho cílem je přivést do České republiky co nejkvalifikovanější zahraniční odborníky s rodinami schopné trvale se integrovat do české společnosti. V roce 2030 v ní totiž podle analýzy demografické situace na trhu práce provedené MPSV bude chybět přibližně 420.000 osob a migrace ze zahraničí je jednou z cest, jak tento stav alespoň zčásti zmírnit.

 

Prvním krokem v tomto směru bylo usnesení vlády ČR č. 975 z 26. září 2001 o principech a postupu realizace uvedeného pilotního projektu. Na základě této koncepce byl zpracován podrobný návrh, který vláda schválila svým usnesením č.720 o necelý rok později, 10. července 2002. Společně s MPSV se na projektu podílejí Ministerstvo zahraničí ČR a Ministerstvo vnitra ČR.

 

Projekt, který je plánován na pět let, se měl začít uskutečňovat od 1. ledna letošního roku. Problémy s finančním zajištěním ale neumožnily včas ho technicky a personálně připravit a tak se start posunul na pozdější dobu, kdy existují reálné předpoklady k jeho plnohodnotnému fungování. V roce 2003 do něj mohou vstupovat pouze pouze občané Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu. Předpokládá se ale, že se projekt bude postupně rozšiřovat o další státy.

 

Základními podmínkami k tomu, aby se zájemci mohli o účast v projektu ucházet, jsou přinejmenším středoškolské vzdělání, sjednané zaměstnání v ČR a vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání. V praxi to znamená, že Česká republika neobstarává zahraničním pracovníkům konkrétní pracovní místa.

 

Nabízí jim však možnost požádat ve zkrácené lhůtě dvou a půl let o povolení k trvalému pobytu, zatímco stávající zákonná úprava stanovuje období desetileté. Ve zkrácené lhůtě budou moci požádat o trvalý pobyt i jejich rodinní příslušníci.

 

Kromě toho bude mít v projektu již vybraný účastník při nezaviněné ztrátě zaměstnání ochrannou lhůtu jednoho měsíce k hledání nového místa, aniž by musel opustit území ČR.

 

Podstatou pilotního projektu je výběr kvalifikovaných pracovníků založený na bodovém ohodnocení, v němž šanci budou mít ti nejlepší. Zvolené bodování přitom představuje zcela objektivní a transparentní systém, bez jakékoli možnosti subjektivního ovlivňování ze strany organizátorů.

 

Hlavní kritéria představují dosažené vzdělání, dále pak pracovní zkušenosti jak v zemi původu, tak na území ČR. Pokud jde o věk, nejlepšího hodnocení dosáhnou uchazeči v rozmezí od 23 do 35 let. Důležité jsou i jazykové znalosti a předchozí zkušenosti se životem v ČR, jakož i hodnocení rodiny. V této souvislosti se vychází ze zkušeností, že integrace celých rodin je snadnější než u jednotlivců.

 

Maximální počet dosažitelných bodů je 66, ale k zařazení do výběrové preferenční procedury jich stačí 25. Uchazeči, kteří tento počet získají, se zařadí do databáze, jež bude každé dva měsíce automaticky vyhodnocena a 50 nejlepších postoupí do další fáze projektu, tzv. zkušebního období. Po uplynutí dvou a půl let mohou požádat o povolení trvalého pobytu.

 

MPSV poté na základě spolupráce se zaměstnavateli a obcemi vyhodnotí, zda kandidát skutečně má všechny požadované vlastnosti a předpoklady pro úspěšnou integraci. V případě, že cíle sledované pilotním projektem splnil, doporučí Ministerstvu vnitra ČR - Ředitelství cizinecké a pohraniční policie kladné vyřízení žádosti. Toto doporučení však neznamená automatické udělení trvalého pobytu. MPSV má rovněž právo nedoporučit udělení trvalého pobytu ve zkrácené lhůtě. Kdo se neosvědčí, trvalý pobyt ve zkráceném režimu nezíská.

 

Pro uchazeče, kteří se pokusí systém zneužít, předpokládají pravidla sankce. Zjistí-li se, že na některou z otázek odpověděl nepravdivým tvrzením, které vedlo k neoprávněnému bodovému zisku, nebo že udávaná fakta doložil nepravým dokumentem, bude z projektu vyloučen a po dobu pěti let se do něj nebude smět vrátit. Stejný postih platí i při neohlášení změn skutečností vedoucích ke snížení bodového hodnocení. Projekt rovněž vylučuje, že by se jeho prostřednictvím mohl legalizovat pobyt nelegálních pracovníků v ČR. Naopak zaručuje, že zahraniční kvalifikovaní pracovníci neobsadí místa, o která mají zájem občané ČR.

 

V prvním roce bude do projektu vybráno maximálně celkem 300 občanů Bulharska, Chorvatska a Kazachstánu s tím, že polovina připadne na ty, kteří ke dni zahájení projektu žili a pracovali na území ČR a zbytek na žadatele, kteří v tomto termínu žili na území cílových států. První z nich budou podávat žádosti o vstup do projektu prostřednictvím speciálního administrativního pracovišti MPSV v Praze, ostatní českým zastupitelským úřadům v Sofii, Záhřebu a Almaty. V příštím roce by počet účastníků projektu vybraných v preferenční proceduře měl dosáhnout nanejvýš 1400 osob s tím, že neexistují žádné kvóty pro jednotlivé cílové země. V zahraničí se start projektu předpokládá od 1. září 2003.

 

Cílem prvního roku pilotního projektu je vyzkoušet jeho fungování jak v ČR tak v zahraničí a popřípadě vyloučit zjištěné technické či další nedostatky. První měsíce rovněž odhalí správnost nastavení výběrových kritérií. Důležité je též odhalit případné legislativní překážky.

 

Omezený počet zemí byl vybrán proto, aby náklady na projekt, který bude pravidelně přehodnocován a přizpůsobován reálné situaci, byly co nejnižší. Nyní testované země byly vybrány na základě konzultací s českými zastupitelskými úřady. Pokud se ukáže, že projekt z nějakého důvodu není pro jejich občany atraktivní, jeho nastavení umožňuje vyzkoušení v jiných státech. Konečným cílem projektu je rozšíření na všechny země.

 

Aktivní migrační politika doprovázená integračními snahami je jevem, bez nějž se v budoucnu neobejde žádná vyspělá země. V praxi ji však zatím využívá jen několik států.

 

O energičtější integrační politiku usiluje i Evropská unie. Český pilotní projekt aktivního výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků, který vznikl na základě přistěhovaleckého modelu kanadského Québeku, je plně v souladu s touto politikou. Jeho hodnota je tím větší, že jde o první podobnou iniciativu v rámci transformačních zemí.

31. 7. 03
...nahoru ▲