Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nebudu obětí! Aneb jak jsou na tom migranti jako oběti domácího násilí

Stejně jako běžná populace i cizinky a cizinci čelí domácímu násilí. Coby oběti cítí stejnou bolest a ponížení jako ostatní, ale oproti českým občanům jsou znevýhodněni ještě svým postavením. Jejich zranitelnost je dána neznalostí jazyka, nízkým povědomím o právech, sociální izolací či pobytovými omezeními v ČR. To z nich dělá snadné oběti a způsobuje, že se násilí neumějí účinně bránit či se bojí možností obrany využít. Zpravidla jsou v závislém postavení na rodinném příslušníkovi, který na nich násilí páchá. Často mají také ztížený přístup do odborných služeb, nebo jim nedůvěřují. 

Sdružení pro integraci a migraci
Praha, 19. srpna 2015

Na tento málo známý společenský jev reagují nevládní organizace Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) a Acorus, které spojují své znalosti a zkušenosti z oblasti migrace a domácího násilí ve společném projektu Nebudu obětí!, který běží od června 2015 do března 2016 z podpory nadace Open Society Fund Praha v programu Dejme (že)nám šanci, financovaného Norskými fondy. Projekt se zaměřuje na praktické i teoretické otázky v oblasti domácího násilí s migračním prvkem. Především řeší specifické potřeby cizinek i cizinců, kteří byli či jsou ohroženi a zasaženi domácím násilím, obsahuje ale i reflexi opačných situací, kdy jsou oni sami původci tohoto násilí. Jak s touto skupinou ohrožených osob pracovat? Jak je podpořit tak aby situaci zvládli? Jak otevřít cesty spolupráce mezi jednotlivými službami? To jsou stěžejní otázky, které si projektoví partneři v projektu kladou.

K hledání odpovědí SIMI a Acorus provádějí několik aktivit, které mají zasáhnout nejen samotné cizinky a cizince, ale i pracovníky z dalších pomáhajících organizací a odbornou veřejnost. Vycházejí totiž z poznatku, že dosud se nikdo cíleně nevěnoval obětem domácího násilí s migračním prvkem. „V první řadě poskytneme přímou právní i sociální pomoc konkrétním osobám, které jsou či byly domácímu násilí vystaveny nebo jsou jím ohroženy. Připravíme pro ně i letáky s praktickým návodem na řešení krizových situací a s kontakty na naše kanceláře. Na semináři pak naučíme další pomáhající organizace pracovat s cizinkami a cizinci a se vztahy, u nichž je domácí násilí ovlivněno migračním prvkem. V závěru projektu vydáme analýzu stávající cizinecké a azylové legislativy a praxe, budeme tlačit na systémové i dílčí změny. V neposlední řadě se budeme věnovat výměně zkušeností, a to i s dalším, norským partnerem SEIF Oslo a hledání podpory mezi všemi zainteresovanými aktéry. Upozorníme na problémy, nastolíme otázky, které si v souvislosti s domácím násilím a migrací doposud v ČR nikdo nekladl. Cíle, které jsme si nastavili, budeme řešit ve spolupráci s organizací Acorus, která se primárně zabývá domácím násilím, ale na rozdíl od naší organizace nepracuje s cizinkami a cizinci. Proto využijeme znalosti, které každá z našich organizací má a společně je rozvineme“, osvětluje náplň projektu jeho koordinátorka Eva Čech Valentová ze SIMI.

Popsané snahy SIMI a Acorus mají přispět k podpoře tolerance ve společnosti, potlačování projevů nenávisti a rozvoji prevence domácího násilí na ženách i mužích. Důležité je, že jejich práce cílí na osoby, které jsou ohroženy tímto násilím více než jiní. Řeší téma, které s tím, jak se ČR vyrovnává s migračními trendy, nabývá na důležitosti, a které stát opomíjí. „Domácí násilí a jeho odhalování je poměrně nové téma i u většinové společnosti a u cizinek a cizinců zatím nebylo ani v náznacích otevřeno. Naše organizace při své každodenní práci s touto cílovou skupinou přitom naráží na tento problém stále častěji. S ohledem na vážnost problému je nezbytné se touto formou násilí zabývat, s důrazem na jeho prevenci a hledání účinných řešení,“ dodává Eva Čech Valentová.

Kontakt:
Eva Čech Valentová, Sdružení pro integraci a migraci, valentova@refug.cz, 224 224 379
www.migrace.com

27. 8. 15
...nahoru ▲