Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 3. 03

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace

Mezinárodní smlouva o lidských právech, která primárně zavazuje jen státy jako celky mezi sebou na mezinárodněprávní úrovni k tomu, aby v ní obsažená práva zabezpečily svými vnitrostátními zákony a případně i dalšími nelegislativními prostředky. V České republice je úmluva jakožto smlouva o lidských právech bezprostředně závazná na základě článku 10 Ústavy České republiky a měla by mít přednost před zákonem. Úmluva obsahuje v článku 1 definici pojmu rasová diskriminace a zavazuje signatářské státy k přijetí opatření (zčásti v úmluvě definovaných a zčásti jen obecně nastíněných v oblasti právní, společenské, výchovné a vzdělávací) k jejímu potlačování. Připouští pozitivní diskriminaci. Úmluva zřídila 18-členný Výbor pro odstranění rasové diskriminace (CERD), jemuž členské státy zasílají 2–leté zprávy o podniknutých opatřeních a dosaženém pokroku na poli odstraňování rasové diskriminace. Výbor je příslušný pro vyřizování sporů mezi státy o neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Pokud stát učiní zvláštní prohlášení, může se Výbor rovněž zabývat sděleními jednotlivců nebo skupin podléhajících jurisdikci signatářského státu, které si stěžují, že se staly obětí porušení úmluvy (článek 14). Československo podepsalo úmluvu v r. 1966, pak byla publikována pod číslem 95/1974 Sb. V roce 2000 vyslovil Parlament souhlas s příslušností Výboru podle článku 14 (24/2002 Sb. m. s.). Název v angličtině: International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.

28. 3. 03
...nahoru ▲